• Twitter
  • Linked IN
  • |rss

Informácie podľa zákona č.136/2010 Z. z.

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360.

Spoločnosť zapísaná do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou dňa 04. júna 2009.

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade o zákonom č.586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného Slovenskou advokátskou komorou so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava.

IČ pre DPH : SK 2022827620

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami Zákona č.586/2003 Z. z. v platnom znení a v súlade s príslušnými predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

Spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb, ktorá  je  upravená zákonom č. 586/2003 Z. z.

Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr International (Europe) Ltd. Sídlo poisťovateľa: 30 Frenchurch Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severeného Írska, registračné číslo: 09654797, zastúpená na základe plnomocenstva: Starr Underwritting Agents Limited, so sídlom 30 Frenchurch Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severeného Írska, konajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky Starr Underwritting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka. Organizačná zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 3941/B, s registrovaným sídlom na adrese: Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612. Limit poistného plnenia: 15 000 000,- eur na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania..

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z. v platnom znení.

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.