Správy & Média

Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych KZVS

Dátum: 14/08/2020

V Bratislave, 13. 8. 2020

Aktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov pre oblasti sklárstva, stavebníctva, strojárstva, hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie, elektrotechniky a dopravy.

 

Rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len „KZVS“) bolo novelou zákona o kolektívnom vyjednávaní nahradené tzv. reprezentatívnymi kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa.

Reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená.

Dňa 5. januára 2018 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“) oznámilo prvé dve reprezentatívne KZVS a to pre oblasti sklárstva a stavebníctva.

Dňa 7. augusta 2018 MPSVaR SR oznámilo ďalšie reprezentatívne KZVS, resp. ich dodatky a to pre oblasti sklárstva (už vyššie spomínaná KZVS v znení jej Dodatku č. 1) a KZVS pre novú oblasť strojárstva.

Dňa 4. septembra 2018 MPSVaR SR oznámilo ďalší dodatok k reprezentatívnej KZVS a to pre oblasť stavebníctva (Dodatok č. 6).

Dňa 18. decembra 2018 MPSVaR SR oznámilo ďalšie dve reprezentatívne KZVS, a to pre nové oblasti (i) hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie a (ii) elektrotechniky.

Dňa 11. júna 2019 MPSVaR SR oznámilo dve reprezentatívne KZVS v znení ich Dodatkov č. 1, a to pre oblasti (i) hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie a (ii) strojárstva.

Dňa 8. augusta 2019 MPSVaR SR oznámilo dve nové reprezentatívne KZVS, a to pre oblasti (i) sklárstva a (ii) dopravy a súčasne tiež oznámilo dva nové dodatky k reprezentatívnym KZVS pre oblasti (i) stavebníctva a (ii) elektrotechniky.

Dňa 7. augusta 2020 MPSVaR SR oznámilo jeden nový dodatok k reprezentatívnej KZVS pre oblasť (i) sklárstva.

 

Č.

Názov reprezentatívnej KZVS

Oblasť hospodárstva

Zbierka zákonov – oznámenie zverejnené dňa

Záväznosť pre odvetia alebo časti odvetvia

Záväznosť od

1.

KZVS na roky 2019 – 2022 uzatvorená 2. mája 2019 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu SR s účinnosťou od 1. mája 2019 do 30. apríla 2022 v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. marca 2020

Sklárstvo

249/2019 Z. z. – 8.8.2019

219/2020 Z. z. – 7.8.2020

 

23.1 – výroba skla a výrobkov zo skla

23.9 – výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n.

1.9.2019

1.9.2020 (Dodatok č. 1)

2.

KZVS uzatvorená 29. februára 2012 medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Integrovaným odborovým zväzom v znení Dodatku č. 1 z 19. februára 2013, Dodatku č. 2 z 21. februára 2014, Dodatku č. 3 z 24. marca 2015, Dodatku č. 4 z 29. marca 2016, Dodatku č. 5 z 28. augusta 2017, Dodatku č. 6 z 19. apríla 2018 a Dodatku č. 7 z 28. marca 2019 s účinnosťou od 1. marca 2012 do 31. decembra 2021

Stavebníctvo

1/2018 Z. z. – 5.1.2018

248/2018 Z. z. – 4.9.2018

249/2019 Z. z. – 8.8.2019

41 – výstavba budov

42 – inžinierske stavby

43 – špecializované stavebné práce

71 – architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

1.2.2018

1.10.2018 (Dodatok č. 6)

1.9.2019 (Dodatok č. 7)

3.

KZVS na roky 2018 – 2019 uzatvorená 6. februára 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu SR s účinnosťou od 1. februára 2018 do 31. decembra 2019 v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. marca 2019 do 31. decembra 2019

Strojárstvo

234/2018 Z. z. – 7.8.2018

160/2019 Z. z. – 11.6.2019

25 – výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

30 – výroba ostatných dopravných prostriedkov

1.9.2018

1.7.2019 (Dodatok č. 1)

4.

KZVS uzatvorená 1. apríla 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR s účinnosťou od 1. apríla 2018 do 31. marca 2020 v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. februára 2019 do 31. marca 2020

Hutníctvo, ťažobný priemysel a geológia

356/2018 Z. z. – 18.12.2018

160/2019 Z. z. – 11.6.2019

23.5 – výroba cementu, vápna a sadry

24.1 – výroba surového železa a ocele a ferozliatin

24.4 – výroba drahých a ostatných neželezných kovov

33.1 – oprava kovových konštrukcií, strojov a prístrojov

82.9 – pomocné obchodné činnosti i. n.

1.2.2019

1.7.2019 (Dodatok č. 1)

5.

KZVS na roky 2018 – 2022 uzatvorená 31. mája 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR s účinnosťou od 1. júna 2018 do 31. mája 2022 v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. mája 2019 do 31. mája 2022

Elektrotechnika

356/2018 Z. z. – 18.12.2018

249/2019 Z. z. – 8.8.2019

27.3 – výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení

1.2.2019

1.9.2019 (Dodatok č. 1)

6.

KZVS uzatvorená 20. mája 2019 medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej cestnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave s účinnosťou od 1. mája 2019 do 31. decembra 2021

Doprava

249/2019 Z. z. – 8.8.2019

49.3 – ostatná osobná pozemná doprava

1.9.2019

 

Tieto vyššie uvedené reprezentatívne KZVS sú záväzné aj pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v označenom odvetví alebo časti odvetia na úrovni divízie alebo skupiny a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené Oznámenie v Zbierke zákonov, ak bolo toto Oznámenie zverejnené do 15.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca; resp. od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené Oznámenie v Zbierke zákonov, ak bolo toto Oznámenie zverejnené po 15.-tom dni príslušného kalendárneho mesiaca.

To znamená, že tieto reprezentatívne KZVS sú záväzné aj pre všetkých ostatných zamestnávateľov vyššie uvedených odvetví, resp. časti odvetvia, a to bez ohľadu na to, či sú zmluvnou stranou tejto KZVS alebo či sú alebo nie sú členovia zväzov zamestnávateľov alebo podnikateľov daného odvetvia hospodárstva.

Znenia reprezentatívnych KZVS ako aj všetkých KZVS a ich dodatkov sa nachádzajú na web stránke MPSVaR SR - https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/kolektivne-zmluvy/odkazy.html.

Výnimky, kedy sa reprezentatívna KZVS nevzťahuje na zamestnávateľa a zamestnancov zamestnávateľa sú v zmysle zákona nasledovné:

  • zamestnávateľa, pre ktorého je záväzná iná KZVS,
  • zamestnávateľa, ktorý je v úpadku, v likvidácii, u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo nútená správa, alebo ktorého postihla mimoriadna udalosť,
  • zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov,
  • zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 10% osôb so zdravotným postihnutím,
  • zamestnávateľa, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov.

Uvedené výnimky sa preukazujú ku dňu zverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov.

 

 

V prípade otázok alebo záujmu o ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

 

Mgr. Martina Poliačiková
Advokát

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

E: martina.poliacikova@r-p.sk