Správy & Média

Cesta k slovenskému „Kurzarbeitu“

Dátum: 01/10/2020

V Bratislave, 29.09.2020

 

Dňa 11. marca 2020 na zasadnutí vlády SR bola na území Slovenskej republiky s účinnosťou od 12. marca 2020 vyhlásená mimoriadna situácia a to Uznesením vlády SR č. 111/2020 v súlade s § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2. Táto mimoriadna situácia trvá aj v súčasnosti.

Následne na to dňa 15. marca 2020 v rámci mimoriadnej schôdze vlády bolo schválené Uznesenie vlády SR č. 113/2020, v ktorom sa nariadilo hlavnému hygienikovi vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem stanovených výnimiek a takéto opatrenie vydal Úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „ÚVZ“) pod číslom OLP/2595/2020 s účinnosťou od 16. marca 2020.

Po nadobudnutí účinnosti tohto opatrenia, ako aj zavádzania rôznych ďalších reštrikčných celoštátnych ako aj vnútropodnikových opatrení zamestnávateľov, ktorí boli priamo alebo nepriamo ovplyvnení týmto opatrením ÚVZ sa mnoho zamestnávateľov ocitlo bez tržieb, bez objednávok alebo bez dodávok a často aj s nedostatočnými rezervami. V zmysle § 142 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších  predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) však v tomto prípade išlo o prekážky v práci na strane zamestnávateľa a ten bol povinný poskytnúť svojim zamestnancom náhradu mzdy v sume ich priemerného zárobku, prípadne v sume najmenej 60% ich priemerného zárobku po dohode so zástupcami zamestnancov.

Na túto skutočnosť reagoval zákonodarca a to viacerými novelizáciami Zákonníka práce, či zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o službách zamestnanosti“). V súlade s § 54 ods. 1 písm. e) Zákona o službách zamestnanosti bol spustený projekt tzv. Prvej pomoci (ďalej len „Projekt“), ktorý mal za cieľ podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. Tento Projekt bol prvý krát predstavený v rámci 6. schôdze vlády dňa 31.03.2020, schválený bol uznesením vlády č. 178/2020 a následne premietnutý do novely Zákona o službách zamestnanosti. Bol to práve tento Projekt, ktorý predstavoval istý úvod Kurzarbeitu do našich končín.

 

Dňa 14. augusta 2020 bol zverejnený dokument Koncepcie zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku (ďalej len „Koncepcia“), ktorý predstavuje základný rámec navrhovanej legislatívnej úpravy. Vzhľadom k tomu, že ide o Koncepciu predstavenú ešte pred samotným paragrafovým znením návrhu, finálna podoba Kurzarbeitu sa môže líšiť od ktoréhokoľvek z variantov zverejnených v tejto Koncepcii, nakoľko rozhodujúce bude znenie schválené v parlamente.

 

Viac si prečítate tu.