Správy & Média

COVID-19 - Prehľad aktuálnych opatrení s dosahom na biznis k 09.06., 22.30

Dátum: 10/06/2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou COVID-19 sme pre pripravili základný prehľad rôznych medializovaných opatrení s dopadom na biznis našich klientov. Naši právnici sledujú situáciu a vyhodnocujú dopady, ktoré jednotlivé prijaté alebo avizované opatrenia môžu mať. Ich prehľad nájdete nižšie.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, týkajúce sa konkrétne Vás, sme pripravení s celým tímom Vám poskytnúť potrebnú podporu a pomoc.

Stav k 09.06.2020 o 22.30 hod.

OPATRENIA PRE PODNIKATEĽOV A SZČO

Dňa 09.06.2020 zverejnilo ÚVZ SR Opatrenie ÚVZ SR, sp. zn. OLP/4738/2020, zo dňa 09.06.2020, týkajúce sa ďalšieho uvoľnenia opatrení.

Obchody a prevádzky služieb už nebudú povinné dodržiavať koncentráciu 1 osoba na 10 metrov štvorcových, resp. odstup ľudí alebo stolov 2 metre; ÚVZ SR to však naďalej odporúča. Hromadné podujatia sa môžu už vykonávať v počte do 500 osôb a nie 100 ako tomu bolo doteraz.

Dňa 09.06.2020 pokračovala 8.schôdza NR SR, na ktorej bolo schválené nasledovné:

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Návrhom zákona sa ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné. Návrhom zákona sa ustanovuje mechanizmus, ktorý má zabezpečiť poskytovanie dotácií transparentným a efektívnym spôsobom a to tak, aby sa dotácia dostala k adresátovi podpory v čo najkratšom čase.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti prenajímateľa, ktorým môže byť (i) fyzická osoba - nepodnikateľ, (ii) fyzická osoba - podnikateľ, (iii) právnická osoba - nepodnikateľ, (iv) právnická osoba - podnikateľ. Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania; to platí aj pre verejnoprávne inštitúcie a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa znižuje na polovicu.

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného podľa odseku 6, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Nájomné nie sú prípadné ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Ak nie je možné výšku úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, má sa za to, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.

V článku II tohto návrhu zákona sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. Dopĺňa sa časť, ktorá stanovuje, že ak podľa vykonateľného súdneho rozhodnutia má iný voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nepeňažnú povinnosť niečo dať, niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať, súd, ktorý o veci rozhodoval v prvom stupni, na návrh podnikateľa pod dočasnou ochranou rozhodne o primeranom zadosťučinení v peniazoch, ak bez vážnych dôvodov takáto povinnosť nie je splnená a to až do výšky 10 % čistého obratu podnikateľa pod dočasnou ochranou za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak je povinným právnická osoba, možno 5 požadovať zaplatenie primeraného zadosťučinenia spoločne a nerozdielne od právnickej osoby a od členov štatutárneho orgánu právnickej osoby. Právoplatné rozhodnutie súdu o primeranom zadosťučinení je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.

 1. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

V čl. I sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Reflektujúc obmedzené kapacitné možnosti predškolských zariadení a škôl a súčasne rešpektujúc princíp dobrovoľnosti, pokiaľ ide o zapojenie dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu, sa navrhuje právna úprava, ktorá by kontinuálne zabezpečila nárok na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení škôl, budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť z dôvodu neumiestnenia dieťaťa do školy z objektívnych dôvodov (kapacitné možnosti) alebo subjektívnych dôvodov (obava o zdravie). Vzhľadom na postupné otvorenie zariadení sociálnych služieb (jasle od 1. júna 2020) sa obdobná právna úprava navrhuje aj vo vzťahu k týmto zariadeniam.

S cieľom udržania zamestnanosti sa v čl. II navrhuje na prechodnú dobu umožniť predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec existujúcej právnej úpravy.

Dňa 04.06.2020 sa konala 23. schôdza vlády SR, na ktorej bolo schválené nasledovné:

 1. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

V čl. I sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Reflektujúc obmedzené kapacitné možnosti predškolských zariadení a škôl a súčasne rešpektujúc princíp dobrovoľnosti, pokiaľ ide o zapojenie dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu, sa navrhuje právna úprava, ktorá by kontinuálne zabezpečila nárok na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení škôl, budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť z dôvodu neumiestnenia dieťaťa do školy z objektívnych dôvodov (kapacitné možnosti) alebo subjektívnych dôvodov (obava o zdravie). Vzhľadom na postupné otvorenie zariadení sociálnych služieb (jasle od 1. júna 2020) sa obdobná právna úprava navrhuje aj vo vzťahu k týmto zariadeniam.

S cieľom udržania zamestnanosti sa v čl. II navrhuje na prechodnú dobu umožniť predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec existujúcej právnej úpravy.

 1. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Návrhom zákona sa ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné. Návrhom zákona sa ustanovuje mechanizmus, ktorý má zabezpečiť poskytovanie dotácií transparentným a efektívnym spôsobom a to tak, aby sa dotácia dostala k adresátovi podpory v čo najkratšom čase.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti prenajímateľa, ktorým môže byť (i) fyzická osoba - nepodnikateľ, (ii) fyzická osoba - podnikateľ, (iii) právnická osoba - nepodnikateľ, (iv) právnická osoba - podnikateľ. Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania; to platí aj pre verejnoprávne inštitúcie a iné právnické osoby zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa znižuje na polovicu.

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného podľa odseku 6, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Nájomné nie sú prípadné ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Ak nie je možné výšku úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, má sa za to, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.

V článku II tohto návrhu zákona sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. Dopĺňa sa časť, ktorá stanovuje, že ak podľa vykonateľného súdneho rozhodnutia má iný voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nepeňažnú povinnosť niečo dať, niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať, súd, ktorý o veci rozhodoval v prvom stupni, na návrh podnikateľa pod dočasnou ochranou rozhodne o primeranom zadosťučinení v peniazoch, ak bez vážnych dôvodov takáto povinnosť nie je splnená a to až do výšky 10 % čistého obratu podnikateľa pod dočasnou ochranou za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak je povinným právnická osoba, možno 5 požadovať zaplatenie primeraného zadosťučinenia spoločne a nerozdielne od právnickej osoby a od členov štatutárneho orgánu právnickej osoby. Právoplatné rozhodnutie súdu o primeranom zadosťučinení je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.

Dňa 02.06.2020 bolo prijaté Opatrenie ÚVZ SR, č. OLP/4592/2020, ktorým dochádza k ďalšiemu uvoľneniu podmienok jednotlivých prevádzok postihnutých opatreniami na zamedzenie šírenia vírusového ochorenia COVID-19.

Po novom teda s účinnosťou od 03. júna 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 3 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov; táto podmienka neplatí pre prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom,
 • z opatrenia sa vypustil zákaz pre prevádzky verejného stravovania, ktorý stanovoval maximálny počet osôb za jedným stolom a otváraciu dobu.
 • prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať povinnosť upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy)
 • otvorené môžu byť prevádzky zariadení fitness centier, ktoré sú súčasne povinné dodržiavať prísne hygienické podmienky ako napr. povinnosť viesť evidenciu o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať, povinnosť zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch
 • zároveň povoľuje toto opatrenie aj otvorenie umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk avšak za prísnych hygienických opatrení uvedených v opatrení,
 • v prípade divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sa mení doterajšia povinnosť 2m odstupu na obmedzenie predaja vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov. Na predstaveniach je takisto zakázaná konzumácia pokrmov alebo nápojov a na dodržiavanie týchto opatrení prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu.

Dňa 26.05.2020 bolo prijaté Opatrenie ÚVZ SR, č. OLP/4362/2020 týkajúce sa upravenia podmienok maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby, ktoré boli povolené opatrením ÚVZ SR, č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020.

Podmienka počtu jeden zákazník na 15 m2 predajnej plochy sa nahrádza podmienkou, kde počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov.

Zároveň sa otvára možnosť pre tieto podniky byť otvorený aj po 22:00 a to pre organizovanie hromadných spoločenských akcií v uzavretej spoločnosti, za predpokladu, že je prevádzkovateľovi organizátorom poskytnutý zoznam prítomných osôb, pričom prevádzkovateľ je povinný tento zoznam po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať.

Dňa 20.05.2020 sa konala 21. schôdza vlády SR, na ktorej bolo schválené nasledovné:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. - nové znenie

Cestovné kancelárie budú mať možnosť dohodnúť sa s klientmi dohodnúť na odklade zájazdu, resp. na náhradnom termíne do 31. augusta 2021. Klient sa bude môcť rozhodnúť, či sa s cestovkou dohodne na výmene za iný zájazd alebo na absolvovaní pôvodne vybranej dovolenky v neskoršom termíne. Ak by sa cestovná kancelária s klientom nedokázala dohodnúť na zmene zájazdu do konca augusta 2021, bude následne musieť klientovi do dvoch týždňov (teda najneskôr do 14. septembra 2021) vrátiť peniaze, ktoré dovtedy za dovolenku zaplatil – bez ohľadu na to, či išlo o zálohu alebo o plnú sumu.

Cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak je

 1. počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 v Slovenskej republike zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 2. samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku,
 3. osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom alebo
 4. osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením.
 5. osobou s vekom 70 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti

Tento zákon bol zároveň už aj prerokovaní a schválený v parlamente a teda nadobudne už účinnosť dňom jeho vyhlásenia.

Dňa 19.05.2020 ÚVZ SR v rámci ďalšej vlny uvoľňovania slovenskej ekonomiky zverejnilo nasledovné opatrenia:

Opatrenie ÚVZ SR, č. OLP/4083/2020 – 3. fáza uvoľňovania

Týmto opatrení sa okrem už sprístupnených prevádzok otvárajú nasledovné a upravujú doteraz platné podmienky:

 • vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, bez šatní a spŕch,
 • umelé kúpaliská (plavárne) na účely tréningov pre športové kluby,
 • vnútorné telovýchovno-športové zariadenia na účely tréningov pre športové kluby,
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,
 • zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov,
 • zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

Prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok sa ďalej nariaďuje:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
 • upraviť vetranie a používanie vzduchotechniky v prevádzke v zmysle opatrenia.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 22:00 hod.,
 • medzi stolmi musia byť zachované odstupy minimálne 2 m a za jedným stolom môžu byť prítomné iba skupiny 2 osôb, alebo skupina rodičov s deťmi, alternatívne za jedným stolom môže sedieť viac takýchto skupín, pokiaľ je možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky
 • a ostatné nariadenia v zmysle opatrenia.

Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,
 • zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín.

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch
 • zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,
 • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú súčasne povinné:

 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou),
 • v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania,
 • zabezpečiť uzavretie vnútorných detských ihrísk a priestorov obdobných voľnočasových aktivít pre deti.

Opatrenie ÚVZ SR, č. OLP/4085/2020 – hromadné podujatia

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, - zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

Dňa 13.05.2020 prijala NR SR v rámci pokračovania 7. schôdze nasledovné:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Cieľom predložených dočasných opatrení je umožniť poskytovateľom, prijímateľom aj ostatným subjektom participujúcim na implementácii poskytovania pomoci, podpory a príspevku z fondov EÚ flexibilnejšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré vo vzťahu k pandémii v spoločnosti nastali, tak, aby bola v čo najväčšej možnej miere zabezpečená plynulosť čerpania finančných prostriedkov už zazmluvnených projektov, aby boli zjednodušené existujúce procesy a zároveň sa umožnilo poskytovateľom operatívne reagovať na požiadavky súvisiace s presmerovaním finančných prostriedkov vo vzťahu k už vyhláseným, prípadne pripravovaným výzvam, a to výlučne v reakcii na Covid-19. Tieto opatrenia sú preto smerované tak na vyhlasovanie výziev a schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ako aj samotnú realizáciu a financovanie projektov.

Základným cieľom tohto ustanovenia je stanoviť časovú pôsobnosť pre osobitné postupy a podmienky poskytovania príspevku podľa tohto zákona a taktiež zadefinovať pojem krízová situácia, ktorá sa následne uplatňuje v celom znení osobitných procesných ustanovení a prechodných ustanovení. Situácia, ktorá nastala v spoločnosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu, zasiahla za účelom ochrany zdravia viaceré subjekty podieľajúce sa na implementácii finančných prostriedkov z fondov EÚ najmä z pohľadu pracovnoprávnych, ale aj iných právnych vzťahov, pri ktorom aj zdanlivo jednoduché úkony je problematické vykonávať (napr. podpísanie a zasielanie dokumentov). Zároveň nie je možné vzhľadom na nemožnosť časovej predikcie tohto vývoja pristúpiť k dočasnému pozastaveniu všetkých procesov, nakoľko by to ešte viac oslabilo ekonomickú situáciu mnohých subjektov, no najmä prijímateľov, došlo by k praktickému zastaveniu procesov týkajúcich sa poskytovania finančných prostriedkov a zároveň vystavilo Slovenskú republiku vysokému riziku prepadnutia finančných prostriedkov z fondov EÚ vo veľkom rozsahu.

Dňa 13.05.2020 bolo na 7. schôdzi NR SR schválené nasledovné:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Touto novelou sa pridáva ustanovenie § 25a „Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov“.

Navrhované ustanovenia § 25a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej pomoci v podobe záruk a úverov prostredníctvom úverových inštitúcií na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov, ktorá vychádza z Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19, schváleného EK.

Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo (i) forme záruky za úver a vo (ii) forme odpustenia poplatku za záruku.

Poskytovateľmi takejto finančnej pomoci budú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. Finančnými sprostredkovateľmi budú banky a pobočky zahraničných bánk. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená malé podniky, stredné podniky alebo veľké podniky.

Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schéme štátnej pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci; táto schéma musí byť notifikovaná EK. V schéme štátnej pomoci tak bude upravená aj platnosť schémy v súlade s Dočasným rámcom.

Ministerstvo financií SR bude ručiť ex lege za záväzky poskytovateľov pomoci vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva medzi ministerstvom financií a poskytovateľom pomoci, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasl. Obchodného zákonníka.

Záruku za úver poskytnutý bankou možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere medzi bankou a podnikom, banka spoľahlivo zistí, že

 1. nejde o podnik, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu,44) alebo agentúrou dočasného zamestnávania,
 2. neeviduje voči podniku 1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo 2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
 3. nebolo voči podniku začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
 4. spĺňa podnik ďalšie podmienky určené bankou.

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Cieľom návrhu zákona je dočasne a vyvážene upraviť zmluvné podmienky realizácie verejných kultúrnych podujatí predovšetkým tak, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa, a to formou aby sa nedostali voči svojim zmluvným partnerom do omeškania. Zároveň usporiadateľ nie je povinný uspokojiť žiaden nárok na zmluvnú pokutu v prípade, že by takýto nárok vznikol z dôvodu neuskutočnenia podujatia s ohľadom na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19.

Návrh zákona zároveň krízovú situáciu pre zmluvné vzťahy usporiadateľa so subdodávateľmi považuje za dôvod nemožnosti plnenia. Tým umožňuje usporiadateľovi odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa nedohodli zmluvné strany inak. Už uhradená odmena sa považuje za bezdôvodné obohatenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tým ale nie je dotknutý nárok na úhradu za plnenia, ktoré už boli poskytnuté. Návrh zákona v § 8b rieši tiež situáciu, ktorá umožní usporiadateľom ponúknuť ich návštevníkom poukážku v hodnote zakúpeného lístka, prípadne predĺženie platnosti vstupenky.

Ďalej je cieľom návrhu zákona optimalizovať odvodovú povinnosť do umeleckých fondov zriadených zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov na obdobie do 31. decembra 2020, resp. vzniknutú k roku 2020, a to predovšetkým pozastavením povinnosti zrážať umelcom 2%-ný príspevok do týchto umeleckých fondov. Návrh zákona umožňuje aj širší prístup k podpore pre umelcov.

V dôsledku aktuálnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 je pozastavená aj produkcia filmov zaradených do mechanizmu podpory audiovizuálneho priemyslu poskytovanej Audiovizuálnym fondom. Z uvedeného dôvodu návrh zákona umožňuje na základe písomného oznámenia žiadateľa prerušiť plynutie lehoty platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu na stanovenú dobu.

Dňa 12.05.2020 Ministerstvo spravodlivosti sprístupnilo na svojej webovej stránke formuláre pre podnikateľov, ktorými môžu požiadať príslušné súdy o poskytnutie dočasnej ochrany.

Pre fyzické osoby je prípustná možnosť podania žiadosti aj v listinnej podobe (listom), ale tiež aj prostredníctvom určeného formulára. Vo veciach dočasnej ochrany príslušné súdy konajú bezodkladne a informácia o tom, že žiadosti bolo vyhovené a teda, že podnikateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana, bude verejne prístupná prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom vestníku. Trvanie dočasnej ochrany je v súčasnosti nastavené do 1. októbra 2020. Vláda Slovenskej republiky ho môže nariadením predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020.

Poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa znamená najmä: 

 • dočasnú ochranu pre veriteľskými návrhmi na konkurz, 
 • suspendovanie povinnosti podnikateľa podať sám na seba návrh na konkurz, 
 • prerušenie exekúcií začatých po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti), 
 • nemožnosť začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku, 
 • zákaz započítania spriaznených pohľadávok, 
 • zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiaceho so šírením nákazlivej choroby Covid-19 a neohrozujúceho zmluvného partnera, 
 • predĺženie lehôt na odporovateľnosť právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou, 
 • možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku, 
 • podporu možnosti financovania čerstvým kapitálom.

Dňa 05.05.2020 zverejnil ÚVZ SR Opatrenie č. OLP/3795/2020, ktorým zverejnil právne kontúry uvoľňovania slovenskej ekonomiky v tzv. „2. fázy“.

S účinnosťou od 06.05.2020 sa teda:

Sprístupňujú nasledovné prevádzky:

 1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
 2. vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva,
 3. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,
 4. prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže),
 5. vonkajších priestorov zoologických záhrad a botanických záhrad, s dodržaním odstupu ľudí od zvierat minimálne 2 metre,
 6. vonkajšie turistické atrakcie,
 7. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Uzatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby v stálych architektonických objektoch združujúcich viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok alebo prevádzok poskytujúcich služby, okrem:

 1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
 2. predajní drogérie,
 3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 4. predajní novín a tlačovín,
 5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
 7. prevádzok verejného stravovania,
 8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
 9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
 10. práčovní a čistiarní odevov,
 11. prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,
 12. prevádzok kvetinárstiev.

Nariaďuje sa pre zákazníkov a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zakazuje sa prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok, okrem návštev hygienických zariadení prevádzky,
 • otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod.,
 • medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,
 • za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi,
 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • obsluhujúci personál terasy používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Nariaďuje sa pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:

 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 • prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzky donáškových služieb,
 • prevádzky ubytovacích zariadení

Takisto zostáva v platnosti časť, ktorá nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

Dňa 04.05.2020 zasadal ústredný krízový štáb a prijal opatrenia, na základe ktorých od stredy (06.05.2020) majú byť:

 • umožnené prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetík, pedikúr, manikúr či solárií,
 • sprístupnené vonkajšie turistické atrakcie (hrady, zámky, ZOO a podobne),
 • možné krátkodobé ubytovanie na izbách v penziónoch a hoteloch bez možnosti ostatných služieb (napríklad welness). Izba má mať vlastnú kúpeľňu. Po odchode hosťa musí byť izba minimálne 24 hodín voľná. Stravovanie bude v rámci krátkodobého ubytovania možné na izbe, respektíve na terase príslušnej reštaurácie v danom penzióne či hoteli,
 • otvorené obchody a služby bez ohľadu na ich rozlohu za rešpektovania už doteraz platných hygienických opatrení v otvorených obchodoch (uvedené sa netýka obchodných centier, v ktorých zostávajú v platnosti súčasné obmedzenia),
 • umožnené prevádzky taxislužieb. Toto má byť povolené iba s oddeleným priestorom medzi vodičom a zákazníkom, ktorý má sedieť na zadnom sedadle. Používanie klimatizácie v zadnom priestore nebude z preventívnych dôvodov povolené.
 • sprístupnené rehabilitačné služby, no v ich rámci iba suché procedúry,
 • umožnené verejné stravovanie - vonkajšie terasy (za stanovených podmienok – okraje stolov vzdialené dva metre od seba, pri jednom stole maximálne dvaja ľudia, dezinfekcia po každom zákazníkovi, na toaletách pre zákazníkov každú hodinu dezinfekcia dotykových plôch, k dispozícii dezinfekcia na ruky, jednorazové utierky, zákaz sušičov rúk),
 • sprístupnené múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

S uvoľnením činnosti prevádzok sa zároveň podľa predsedu vlády má posilniť štátny zdravotný dozor v otvorených prevádzkach.

Podľa stránky ÚVZ SR konkrétne špecifikované podmienky k otváraniu prevádzok bude možné nájsť v opatrení, ktoré Úrad verejného zdravotníctva SR zverejní v utorok 5. 5. 2020 poobede, respektíve v stredu 6. 5. 2020 dopoludnia.

O tomto opatrení ako aj jeho obsahu Vás budeme informovať.

Dňa 24.04.2020 prijalo ÚVZ SR stanovisko k vyhradenému nákupnému času pre seniorov, v ktorom sa hlavný hygienik SR rozhodol k operatívnemu prehodnoteniu opatrenia tak, že prevádzky budú môcť obsluhovať seniorov nad 65 rokov aj mimo vyhradený nákupný čas, a to už dnešným dňom.

Dňa 23.04.2020 ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo možnosť podávania žiadostí o finančnú pomoc pre skupinu v 4. opatrení. Jedná sa o SZČO, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie.

Dávame do pozornosti aj fakt, že pôvodne sa hovorilo aj o možnosti požadovať tento príspevok pre „dohodárov“, no táto skupina v novom opatrení absentuje a teda táto skupina nemá nárok na finančný príspevok.

Za SZČO v zmysle poskytovania finančného príspevku sa považuje aj fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur.

Mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti je vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Dňa 22.04.2020 boli v rámci 6. schôdze NR SR schválené tieto zákony s dopadom na biznis:

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

Daňové kontroly

Zákon sa terminologicky spresňuje a zjednocuje tak, aby sa aj daňová kontrola, ktorá začne počas obdobia pandémie, prerušovala na žiadosť daňového subjektu. Ak daňový subjekt žiadosť o prerušenie daňovej kontroly nepodá, v jej vykonávaní sa bude naďalej pokračovať. Právne účinky úkonov vykonaných do dňa podania žiadosti daňového subjektu o prerušenie daňovej kontroly zostávajú zachované. Tiež sa navrhuje, že na zmeškanie úkonov v daňovej kontrole, ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, sa nebude prihliadať.

Daňové preplatky

Navrhuje sa, aby preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré podá počas obdobia pandémie, správca dane vrátil daňovému subjektu najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané. Taktiež sa navrhuje, aby preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, ktoré podal v čase od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie (12.3.2020), správca dane vrátil do 40 dní odo dňa 31. marca 2020. Preúčtovanie takýchto daňových preplatkov podľa daňového poriadku týmto ustanovením nie je dotknuté.

Cieľom predísť špekulatívnemu správaniu daňových subjektov a zneužívaniu skoršieho vracania daňových preplatkov z daňových priznaní k dani z príjmov pred uplynutím lehoty splatnosti, keďže v zmysle štandardnej úpravy sa neukladá sankcia pri podávaní opravných daňových priznaní, navrhuje sa stanoviť skutkovú podstatu správneho deliktu. Ak sa daňovému subjektu zníži daňový preplatok, a to po daňovej kontrole alebo podaním opravného alebo dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, bude mu uložená pokuta vo výške 100 % z uvedeného rozdielu, pričom daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane aj tento rozdiel.

Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nie je povinný platiť.

Preddavky na daň z príjmov

Ako opatrenie na zmiernenie následkov pandémie sa navrhuje umožniť neplatenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vypočítané podľa § 34 zákona o dani z príjmov a splatné v období pandémie a rovnako preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vypočítané podľa § 42 zákona o dani z príjmov a splatné v období pandémie a to za to obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovník vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40 %. Základňou pre zistenie poklesu tržieb v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku je rovnaké obdobie roka 2019.

Opatrenia v oblasti používania registračných pokladníc.

Ak podnikateľovi počas obdobia pandémie uplynie 30 dňová lehota na oznámenie zmeny obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmeny hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej bude pokladnicu e-kasa klient používať, posunie sa táto lehota do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom obdobie pandémie skončí.

DPH a spotrebné dane

Ak počas obdobia pandémie platiteľ dane z pridanej hodnoty opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo kontrolný výkaz alebo opakovane nezaplatí kladný rozdiel medzi celkovou splatnou daňou z pridanej hodnoty okrem tejto dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru a odpočítateľnou daňou z pridanej hodnoty, nezverejní sa v zozname podľa osobitného predpisu,  ak tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Podmienka vrátenia nadmerného odpočtu týkajúca sa colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch poistného sa považuje za splnenú, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty zaplatí alebo odvedie dlžnú sumu cla a dlžnú sumu povinných odvodov poistného splatných počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

A rôzne iné opatrenia ako sú (i) opatrenia v oblasti miestneho poplatku za rozvoj, (ii) opatrenia v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku, (iii) opatrenia v oblasti vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly alebo (iv) opatrenia v oblasti majetku verejnej správy.

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Kľúčovými zmenami sú dočasná ochrana podnikateľov (tzv. moratórium), ochrana nájmov, predĺženie lehôt pre zákaz speňažovania majetku a možnosť žiadať o mimoriadny odklad exekúcie.
Dočasná ochrana podnikateľov

Podnikatelia (fyzické ako aj právnické osoby) so sídlom v Slovenskej republike, postihnutí následkami pandémie, budú môcť od 12.mája 2020 požiadať súd o poskytnutie dočasnej ochrany.

O dočasnú ochranu bude možné žiadať prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý bude dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Podnikatelia - fyzické osoby budú môcť podať žiadosť výnimočne aj písomne.

Vyhlásenia potrebné na žiadanie dočasnej ochrany:

 • je oprávnený podať žiadosť a žiadosťou sleduje účel dočasnej ochrany
 • došlo k značnému zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značnému poklesu tržieb, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku
 • k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
 • ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
 • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,
 • v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 • v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť ukladania účtovných závierok

Informácie súvisiace s dočasnou ochranou budú zverejnené v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana bude trvať do 1. októbra 2020. Vláda SR môže trvanie dočasnej ochrany predĺžiť až do konca roka 2020

Obsahom dočasnej ochrany je:

 • ochrana pre veriteľskými návrhmi na konkurz
 • odklad povinnosti podať sám na seba návrh na konkurz
 • prerušenie exekúcií po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti)
 • nemožnosť začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku.
 • zákaz započítania spriaznených pohľadávok
 • zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiaceho s pandémiou a neohrozujúceho zmluvného partnera
 • predĺženie lehôt na odporovateľnosť právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou
 • možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku
 • podpora financovania čerstvým kapitálom

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu.

Súd môže aj bez návrhu zrušiť dočasnú ochranu, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany. Podnet na zrušenie dočasnej ochrany môže dať každý. Musí ísť však o tzv. kvalifikovaný podnet. Súčasťou podnetu však aj dôvodné pochybnosti o predpokladoch ochrany, jej trvaní alebo dodržiavaní povinností.

Ochrana nájmov

Ak sa nájomca (bez ohľadu na to, či ide o podnikateľa alebo nie) v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 omešká s platením nájmu a prípadne s tým súvisiacich úhrad, nebude môcť prenajímateľ z tohto dôvodu s ním jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti.

Omeškanie nájomcu však musí mať bezprostredný súvis s pandémiou a nájomca musí byť pripravený takýto súvis (pre prípad sporu) osvedčiť.

Odklad exekúcií

V exekučných konaniach začatých po 12. marci 2020 bude môcť povinný požiadať súdneho exekútora o odklad exekúcie na 6 mesiacov resp. maximálne do 1. decembra 2020. Nesmie však ísť o prípad, kedy

 • ide o opätovný odklad,
 • povinnému už boli povolené splátky,
 • exekúciu na vymoženie výživného,
 • povinný má splniť inú ako peňažnú povinnosť.

Povinný musí k žiadosti pripojiť aj tzv. vyhlásenie o majetku. Ide o tzv. odklad s blokovaním a teda odklad nebráni súdnemu exekútorovi vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúceho exekúcii.

 

 

 

Pokračovanie článku