Správy & Média

COVID-19 – novinky k 26. 3. 2020, 17.30

Dátum: 27/03/2020

Prinášame prehľad posledných zmien a opatrení prijatých v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou COVID-19. Kompletný súhrn opatrení od začiatku mimoriadnej situácie nájdete tu. 

 

SLUŽBY PRE OBČANOV   

Sociálna poisťovňa dňa 26.03.2020 upozornila všetkých poistencov ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné. 

ORGANIZÁCIA A USPORADÚVANIE PODUJATÍ

Opatrením ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 s účinnosťou od 24.03.2020 do odolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú  priestorové a technické podmienky  daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna  epidemiologická situácia  v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory. Uvedené opatrenie platí do odvolania. 

PODNIKANIE

Dňa 25.03.2020 bol národnou radou prijatý Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Obsahom tohto zákona sú najmä:

 • Rozšírenie nároku na nemocenské aj na prípady, kedy bola poistencovi nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia. Tento nárok vzniká od prvého dňa dočasnej práce neschopnosti miesto pôvodného 11. dňa trvania dočasnej PN.
 • Výška nemocenského bude 55% denného vymeriavacieho základu podľa tohto zákona
 • Rozšírenie podmienky nároku na ošetrovné aj pre osoby, ktoré sa z dôvodu uzavretia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje sa musia o tieto deti starať.
 • Posúva sa vek dieťaťa z 10 rokov veku na dovŕšenie 11 rokov veku alebo do 18 rokov veku v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým stavom
 • Zamestnancovi, povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe počas ošetrovania sa nebude prerušovať poistné štandardne podľa §26 od 11. dňa potreby ošetrovania/starostlivosti
 • Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti bude počas celej doby ošetrovania/starostlivosti o dieťa oslobodená od platenia poistného. 

Do zákona č. 311/2001 Z. z. tento návrh zákona vkladá nasledovné zmeny:

 • Zamestnávateľ ospravedlní zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, starostlivosti o dieťa podľa osobitného predpisu, a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 • Ako výkon práce sa na účely dovolenky neposudzuje doba ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa mladšie ako 10 rokov veku

GDPR 

Dňa 25.03.2020 bol Národnou radou SR prijatý  Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon umožňuje sprístupniť Úradu verejného zdravotníctva údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva na účely ich zberu, spracovávania a uchovávania v rozsahu potrebnom na identifikáciu fyzických osôb v záujme ochrany života a zdravia, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Tieto údaje môže ÚVZ SR zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu najdlhšie však do 31.12.2020. 

LEGISLATÍVA

 Dňa 25.03.2020 bol Národnou radou prijatý Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tento zákon upravuje:

 • Lehoty súkromnoprávnych vzťahoch na uplatnenie alebo bránenie práva na súde, ktorých uplynutím by došlo k premlčaniu alebo zániku práva od 12.03.2020 do 30.04.2020 neplynú. Vzťahuje sa to aj na väčšinu procesných lehôt ustanovených zákonom alebo súdom. V trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravných prostriedkov pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného alebo zúčastnenú osobu.
 • Súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu. Ochrana zdravia je dôvodom na vylúčenie verejnosti.
 • Predlžuje sa lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predlženie, ktoré nastalo od 12.03.2020 do 30.04.2020 z 30 na 60 dní.
 • Rozhodovanie per rollam a hlasovanie elektronickými prostriedkami bude pre kolektívne orgány právnických osôb možné aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
 • Do 30.03.2020 nebude možné pristúpiť k výkonu záložného práva. Takéto úkony vykonané od účinnosti tohto zákona do 30.04.2020 sú neúčinné.
 • Dražobník, súdny exekútor a správca sú do 30.04.2020 povinný upustiť od vykonania dražby. Takto vykonaná dražba je neplatná.
 • Zákon ďalej zavádza výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora vo verejnom obstarávaní v prípade obstarávania tovarov ako sú ochranné rúška, respirátory, či testovacie sady a pod., čím sa spružňuje režim nákupu tohto typu tovaru v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.