Správy & Média

COVID-19 Prehľad aktuálnych opatrení s dosahom na biznis

Dátum: 15/10/2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou COVID-19 sme pre pripravili základný prehľad rôznych medializovaných opatrení s dopadom na biznis našich klientov. Naši právnici sledujú situáciu a vyhodnocujú dopady, ktoré jednotlivé prijaté alebo avizované opatrenia môžu mať. Ich prehľad nájdete nižšie.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, týkajúce sa konkrétne Vás, sme pripravení s celým tímom Vám poskytnúť potrebnú podporu a pomoc.

 

Stav k 15. 09. 2020, 06.00 hod.

 

Dňa 14.10.2020 boli prijaté dve nové opatrenia, ktoré sú účinné od 15.10.2020, 06.00:

 

USPORADÚVANIE HROMADNÝCH PODUJATÍ A FUNGOVANIE PREVÁDZOK

Opatrenie ÚVZ SR, zo dňa 14.10.2020, sp. zn. OLP/8326/2020:

 

PREVÁDZKY: 

V zmysle tohto opatrenia sa uzatvárajú prírodné a umelé kúpaliská, vrátane akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (napr. sauny), fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (napr. kiná alebo divadlá) a prevádzky verejného stravovania. Výnimkou z tohto sú (i) prírodné liečebné kúpele a (ii) prevádzky verejného stravovania prevádzkujúce pri dodržaní podmienok ustanovených nižšie. 

Všetkým prevádzkovateľom zariadení a teda najmä tých, ktoré neboli spomenuté vyššie sa nariaďuje dodržiavať: 

 1. vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami 
 2. pri vchode do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o dodržiavaní hygienických opatrení a  aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice 
 3. zabezpečiť pravidelné vetranie a dezinfekciu priestorov, 
 4. zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, 
 5. počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby; táto podmienka taktiež neplatí pre exteriérové časti prevádzok verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi. Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti). 

 

 Prevádzky verejného stravovania sú okrem vyššie napísaného súčasne povinné dodržiavať nasledovné: 

 1. otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko, 
 2. pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky, 
 3. pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky, 
 4. vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi 
 5. obsluhujúci personál je povinný používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk, 
 6. konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb a iné. 

 Prevádzky obchodných domov sú okrem vyššie napísaného súčasne povinné: 

 1. do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37°C, 
 2. počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby, 
 3. prevádzky verejného stravovania sú povinné podávať pokrmy a nápoje v zabalenom stave; zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu. 

Na účely vyššie uvedenej povinnosti v rámci tohto opatrenia sa za obchodný dom považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov. 

Sú stanovené špecifické ďalšie povinnosti pre taxislužby prepravujúce osoby, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, autoškoly. 

Opäť sa zavádza povinnosť prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. 

 

HROMADNÉ PODUJATIA: 

Všeobecne sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené podujatie je treba nahlásiť a za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

 1. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami, 
 2. zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, 
 3. častá dezinfekcia a vetranie priestorov,  
 4. zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 
 5. zabezpečiť pri vstupe rôznu oznamovaciu a informačnú povinnosť vyplývajúcu z opatrenia, 
 6. pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, (z tejto povinnosti je však viacero výnimiek ako napríklad, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať) 
 7. organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí. 

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií.  Okrem vyššie napísaných povinností sa ukladajú nasledovné povinnosti:  

 • počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia a iné. 

Tento zákaz sa nevzťahuje taktiež na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby. Takéto zasadnutia musia okrem všeobecných povinností týkajúcich sa hromadných podujatí spĺňať aj ďalšie špecifické povinnosti stanovené Opatrením.  

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom najvyšších ligových súťaží pre športy: hokej (TIPOS extraliga, ICE HOCKEY LEAGUE), futbal (FORTUNA Liga), hádzaná (SLOVNAFT Handball Extraliga, MOL Liga), volejbal (Extraliga muži, Extraliga ženy), basketbal (Slovenská basketbalová liga, Extraliga ženy). 

Zdroj:  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf 

 

POHYB V INTERIÉRI A EXTERIÉRI

Opatrenie ÚVZ SR, zo dňa 14.10.2020, sp. zn. OLP/8323/2020:

 

Všetkým osobám sa zakazuje pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou: 

 • detí do 6 rokov veku,  
 • osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,  
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,  
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,  
 • osoby pri výkone športu, 
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,  
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,  
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,  
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,  
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám. 

 

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf

 

Okrem týchto opatrení bola dňa 14.10.2020 v Národnej rade Slovenskej republiky v zrýchlenom konaní schválená novela Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a iných predpisov.  

Hlavnou úlohou tejto novely bolo odstrániť niektoré nedostatky vo formálnych ustanoveniach týkajúcich sa vydávania opatrení orgánov verejného zdravotníctva ako napríklad nejasnosť právnej povahy opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, spôsob ich prípravy a najmä vyhlasovania. Táto úprava má za cieľ odstrániť všetky tieto deficity právnej istoty a riadnym a prehľadným spôsobom upraviť tak právnu formu týchto aktov, ako aj spôsob ich publikácie. 

Táto novela zákona uvádza, že právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu realizácie opatrení nariadených podľa tohto zákona je vylúčené.

Taktiež sa zavádzajú nové nástroje na boj s touto situáciou, medzi ktoré patrí aj možnosť pre orgány verejného zdravotníctva nariadiť opatrenie, ktorého obsahom bude uloženie povinnosti poskytovateľom služieb alebo zamestnávateľom podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb. 

 

Zdroj: 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=306