Správy & Média

COVID-19 Prehľad pre zamestnávateľov

Dátum: 03/04/2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením Covid-19 sa plánuje a prebieha prijatie viacerých opatrení na riešenie situácií v pracovnoprávnych vzťahoch. Zamestnávateľom táto mimoriadna situácia priniesla množstvo otázok a nových neočakávaných situácií, ako upraviť vzájomné pracovnoprávne vzťahy. Pripravili sme preto nasledujúci prehľad niektorých opatrení, ktorý budeme priebežne aktualizovať podľa momentálneho vývoja.

 1. Zmeny v Zákonníku práce
 • Úpravy pojmu definície dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca súvisiace s upresnením nároku zamestnanca na ošetrovné (súvisí so zmenami zákona o sociálnom poistení - rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú nárok na ošetrovné, predĺženie doby poskytovania ošetrovného, zmeny v poskytovaní tzv. karanténneho nemocenského).

Nasledujúce opatrenia boli včera schválené parlamentom a budú účinné zverejnením novely v Zbierke zákonov, ktoré sa očakáva dnes alebo v najbližších dňoch. Ide o výnimočné opatrenia, ktoré sa môžu uplatniť iba v čase mimoriadnej situácie (od 12.03.2020), núdzového stavu (od 16.03.2020) alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Tieto opatrenia však môžu začať realizovať zamestnávatelia až odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto novely Zákonníka práce, ktorý nastane dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

 • Možnosť zamestnávateľa nariadiť výkon práce zamestnanca z domácnosti (tzv. Home office) v prípade zákonom stanovených podmienok,
 • Právo zamestnanca na vykonávanie práce zo svojej domácnosti v prípade zákonom stanovených podmienok,
 • Rozvrhnutie pracovného času vopred zamestnancovi (skrátenie lehoty na oznámenie) - zamestnávateľ je povinný oznámiť najmenej 2 dni vopred (zvyčajná lehota je 1 týždeň vopred) alebo sa môžu dohodnúť aj na kratšej lehote, s platnosťou na 1 týždeň,
 • Čerpanie dovolenky (skrátenie lehoty na oznámenie) - povinnosť zamestnávateľa oznámiť zamestnancovi najmenej 7 dní vopred (zvyčajná lehota 14 dní vopred), alebo najmenej 2 dni vopred, ak ide o nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho roka,
 • Počas doby karanténneho opatrenia alebo izolácie zamestnávateľ neplatí zamestnancovi náhradu mzdy ako pri práceneschopnosti, od prvého dňa poskytuje zamestnancovi nemocenské sociálna poisťovňa,
 • Zákaz výpovede zamestnancovi aj počas doby jeho neprítomnosti v práci z dôvodov karanténneho opatrenia alebo izolácie, ošetrovania chorého člena rodiny, starostlivosti o fyzickú osobu (podľa podmienok vzniku nároku na ošetrovné, napr. o dieťa do 11. roku veku, resp. v osobitných prípadoch do 16. alebo aj 18. roku veku, iné osoby – napr. príbuzní v priamom rade podľa osobitných podmienok),
 • Právo zamestnanca vrátiť sa na pôvodnú prácu a pracovisko (a povinnosť zamestnávateľa zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko) po skončení izolácie, ošetrovania chorého člena rodiny, starostlivosti o fyzickú osobu (rovnaké právo ako po návrate zamestnanca do práce v prípade PN alebo po skončení karanténneho opatrenia),
 • Prekážka v práci na strane zamestnávateľa s nárokom zamestnanca na náhradu mzdy v sume 80% jeho priemerného zárobku (najmenej však v sume minimálnej mzdy), a to v prípade ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Naďalej platí aj možnosť zamestnávateľa dohodnúť so zástupcami zamestnancov (napr. s odborovým orgánom) prekážku v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy v sume určenej v tejto dohode, najmenej 60% priemerného zárobku. Tieto možnosti sa nevzťahujú na zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie, v ktorých bola uložená pracovná povinnosť.
 1. Nároky z ekonomických opatrení

Vláda Slovenskej republiky prijala ekonomické opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov na podnikateľov - na kompenzáciu poklesu tržieb podnikateľov, resp. na kompenzáciu straty podnikateľov, ktorí museli byť zatvorení v dôsledku opatrení na predchádzanie šírenia pandémie.

V zásade tieto ekonomické opatrenia spočívajú v dvoch druhoch štátnych príspevkov v zmysle návrhu Projektu na podporu udržania pracovných miest prijatého vládou Slovenskej republiky 31.3.2020 podľa zákona o službách zamestnanosti, a to:

 • Príspevky za udržanie pracovného miesta vo vzťahu k zamestnávateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené,
 • Príspevky za udržanie pracovného miesta vo vzťahu k zamestnávateľom, ktorých prevádzky neboli zatvorené, ale došlo u nich k poklesu tržieb.

Návrh tohto Projektu uvádza ako podmienky vzniku nároku na štátne príspevky, tak aj výšku príspevkov podľa druhu príspevku, resp. podľa výšky poklesu tržieb.

Predmetné príspevky majú spoločné podmienky, pokiaľ ide o charakter relevantných zamestnancov. O príspevky je možné žiadať len vo vzťahu k zamestnancom, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa a zároveň nepracovali z dôvodu prekážok v práci. Nie je z uvedeného dôvodu možné si uplatniť príspevky na zamestnanca, ktorý pracoval napr. na homeoffice. Rovnako nie je možné uplatňovať si príspevky na zamestnancov, ktorí poberajú inú podporu od štátu/sociálnej poisťovne ako napr. ošetrovné. Pre bližšie skúmanie naplnenia podmienok vzniku nároku na štátne príspevky sme Vám radi k dispozícii.

Je potrebné si uvedomiť, že cieľom týchto ekonomických opatrení, je udržať zamestnanosť práve zamestnancov, ktorým zamestnávateľ z dôvodu prekážok v práci nemôže prideľovať prácu, napriek tomu zamestnávateľ im vypláca náhradu mzdy a neukončí s nimi pracovný pomer. Zamestnávateľ teda nemôže skončiť, resp. urobiť úkon k skončeniu pracovného pomeru vo vzťahu k zamestnancovi, na ktorého dostal štátny príspevok, a to počas dvoch mesiacov.

Žiadosti o príspevok bude možné podávať od pondelka 6.4.2020 prostredníctvom pripravovanej webovej stránky zastrešovanej Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, s tým že prvé príspevky mali byť zo strany príslušných úradov práce vyplácané po 15.4.2020. Žiadosti sa budú podávať výlučne elektronicky, pričom každý žiadateľ si musí sám zhodnotiť či spĺňa podmienky na priznanie príspevku a podľa ktorej kategórie a ako aj vypočítať výšku príspevku. Pre tento účel musí žiadateľ predložiť spolu so žiadosťou aj čestné prehlásenie. Úrady práce nebudú totiž v tomto pohnutom období skúmať splnenie podmienok nároku; príspevky budú vyplatené, avšak neskôr po skončení tejto mimoriadnej situácie budú podmienky vzniku ich nároku kontrolované.

 1. Opatrenia zamestnávateľa pri výskyte koronavírusu u zamestnanca

Pripravujeme pre Vás osobitný dokument k otázkam ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov v čase pandémie. Obsahom tohto materiálu bude aj zoznam (i) odporúčaní a postupov zamestnávateľa pri dôvodnom podozrení na výskyt ochorenia COVID-19 na pracovisku, resp. (ii) základných povinností a opatrení zamestnávateľa v prípade pozitívne testovaného zamestnanca na toto ochorenie.

 

Súčasťou prehľadu bude aj zoznam protiepidemiologických postupov orgánov verejnej moci v oblasti zdravotníctva pri výskyte ochorenia COVID-19 na pracovisku; vrátane právomoci úradov nariadiť obmedzenie alebo zákaz prevádzky.

 

 

 

 

 

Ak potrebujete ďalšie vysvetlenia k uvedeným opatreniam, prípadne pomoc s ich realizáciou, tím advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS

je Vám pripravený pomôcť.

Neváhajte sa na nás obrátiť!