Správy & Média

Možnosť posunu splatnosti poistného na sociálne poistenie za júl 2020

Dátum: 14/08/2020

V Bratislave, 21. 7. 2020

V súvislosti so situáciou ohľadne pandémie spôsobenej koronavírusom vláda SR vydala ďalšie nariadenie, ktorým umožňuje posunutie termínu splatnosti odvodu poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie (Nariadenie vlády SR č. 196/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z.).

 

Poistné na sociálne poistenie za mesiac júl 2020, ktoré je spravidla splatné do 8. dňa nasledujúceho mesiaca (pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby), resp. v prípade zamestnávateľov je spravidla splatné do dňa určeného na výplatu príjmov zamestnancom, sa v zmysle uvedeného nariadenia posúva a je splatné v novom termíne do 31. decembra 2020.

Pozor, možnosť posunutia lehoty splatnosti sa však týka iba tých subjektov (t.j. zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba), ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti určený podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. v znení neskorších zmien) o 40% a viac, za mesiac, za ktorý sa poistné platí.

Možnosť odkladu odvodov sa týka zamestnávateľov iba v časti ich odvodov za zamestnávateľa, avšak netýka sa časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti.

Obdobne sa táto možnosť posunutia lehoty splatnosti do 31. decembra 2020 týka aj poistného za marec 2020, máj 2020 a jún 2020 a to za rovnakých podmienok preukázania poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov je v potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej verzii formuláru pre preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za júl 2020 a obratom elektronicky alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne. Vzor čestného vyhlásenia nájdete na stránkach sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie-jul-2020/68828s.

 

 

V prípade otázok alebo záujmu o ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

 

Mgr. Martina Poliačiková
Advokát

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

E: martina.poliacikova@r-p.sk