Správy & Média

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá má pomôcť aj zamestnávateľom

Dátum: 26/03/2020

V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadne pandémie spôsobenej koronavírusom už nová vláda SR avizovala prijatie viacerých opatrení okrem iného aj na pomoc zamestnávateľom za účelom zmiernenia negatívnych finančných dopadov.

Jedným z týchto opatrení je aj návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa navrhujú zmeniť aj niektoré ďalšie zákony a to Zákonník práce a zákon o službách zamestnanosti. Tento vládny návrh zmeny zákona je z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a včera vo večerných hodinách bol prijatý v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní.

V prípade jeho schválenia v pôvodnom navrhovanom znení s účinnosťou odo dňa jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov začnú platiť nasledovné opatrenia:

  • nemocenské od 1. dňa dočasnej PN v prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadeného/nariadenej v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 bude platiť sociálna poisťovňa (v súčasnosti prvých 10 dní musí platiť zamestnávateľ náhradu príjmu a nárok na nemocenské vzniká až od 11. dňa PN),
  • nárok na ošetrovné bude patriť od 1. dňa a počas celej doby trvania krízovej situácie súvisiacej s ochorením Covid-19 v prípadoch, keď je dieťaťu nariadené karanténne opatrenie a izolácia, v prípadoch uzatvorenia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje, respektíve v prípadoch, kedy osoba, ktorá sa o dieťa stará, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť, a to v prípadoch starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov, 18 rokov vprípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (napr. ZŤP) alebo dieťa do 16 rokov na základe potvrdenia príslušného lekára o tom, že zdravotný stav tohto dieťaťa si vyžaduje osobnú a celodennú starostlivosť a nevyhnutné ošetrovanie inou fyzickou osobou,
  • v Zákonníku práce budú upravené definície prekážok na strane zamestnanca a podmienok nároku na ošetrovné v zmysle vyššie uvedeného,
  • príspevok na udržanie pracovného miesta pre zamestnávateľov - do zákona o službách zamestnanosti sa dopĺňa nástroj na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v období po ich skončení. Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov. Projekty majú byť financované najmä z Európskeho sociálneho fondu, prípadne zo štátneho rozpočtu. Výšku príspevku a presné podmienky určí vláda SR;
  • odpustenie sankcií za nedodržanie niektorých povinností zamestnávateľov v zmysle zákona o službách zamestnanosti, ktoré majú byť splnené do 31.03.2020, ak si tieto povinnosti splní zamestnávateľ v dodatočnej lehote do 30.06.2020;
  • v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa občan môže uchádzať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (t. j. prihlásenie sa na úrad práce napríklad v prípade, ak zamestnanec príde o zamestnanie) aj na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

 

V prípade otázok alebo záujmu o ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

Mgr. Martina Poliačiková
Advokát

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

E: martina.poliacikova@r-p.sk