Správy & Média

Pokračovanie 2 COVID-19 - Prehľad aktuálnych opatrení s dosahom na biznis k 09.06., 22.30

Dátum: 10/06/2020

S účinnosťou od 30. marca od 6.00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením. Tento zákaz sa nevťahuje na predaj mimo prevádzku.

Opatrením ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 sa s účinnosťou od 30.03.2020 od 6:00 do odvolania mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 s účinnosťou od 25.03.2020, ktorým sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť:

 • predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok (s výnimkou obsiahnutou v Nariadení ÚVZ č. OLP/2733/2020 nižšie),
 • predajne drogérie,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá, a veterinárnych ambulancií.

S účinnosťou od 25.03.2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci sa nariaďuje prevádzkovateľom vyššie uvedených priestorov vykonávať povinnú dezinfekciou predmetných prevádzok.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom, za ktorý ÚVZ SR uloží pokutu vo výške do 20.000 EUR.

Nariadenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020  sa v znení nariadenia č. OLP/2733/2020 nevzťahuje na:

 1. verejné lekárne uvedené v rozpise poskytovania lekárskej pohotovostnej služby,
 2. verejné lekárne a nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode,
 3. nemocničné lekárne.

V lekárňach podľa bodu 1 a 2 sa môže predávať len za nasledujúcich podmienok:

 • Výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín bude prebiehať výhradne prostredníctvom pohotovostného okienka.
 • Farmaceut bude mať zabezpečené prostriedky osobnej ochrany.
 • Čakajúci pacienti budú pred budovou lekárne, zachovajú minimálne dvojmetrové rozostupy a budú mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest.
 • Počas dňa sa vykoná minimálne jedna hodinová prestávka na účely sanitácie a dezinfekcie.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

Dňa 20.05.2020 sa konala 21. schôdza vlády, na ktorej prijali nasledovné:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti určený podľa osobitného predpisu o 40 % a viac, za

 1. marec 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020,
 2. máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020.

Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie podľa odseku 1 trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Príspevok na udržanie zamestnanosti vyplácaný v rámci projektu “Prvá pomoc” je nástrojom finančnej podpory zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb. Podľa súčasnej právnej úpravy (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) je však takýto príspevok považovaný za príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Na jednej strane je účelom tohto príspevku zmiernenie negatívnych dopadov na zamestnanosť v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Na druhej strane by tento príspevok zvyšoval príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržby) na účely posunutia termínu platenia poistného a tým zhoršoval ich možnosti uplatnenia odkladu poistného.

Preto sa v §2 písm. a) za „tržbou čistý obrat podľa osobitného predpisu a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu,“ pripájajú tieto slová: „okrem plnenia poskytovaného v rámci projektov na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.“

Dňa 30.04.2020 sa konalo 16. rokovanie vlády, na ktorom bolo prijaté:

 1. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou

Daňovník, ktorý nepredloží vyhlásenie podľa § 24a zákona, do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 zákona platí preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona, ak sú splnené tieto podmienky:

 1. posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona a
 2. výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Cieľom návrhu nariadenia vlády je umožniť daňovníkom platiť preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok na základe podaného daňového priznania. Návrh nariadenia vlády zároveň ustanovuje, že uvedený spôsob stanovenia preddavkov sa nevzťahuje na obdobie, na ktoré platí daňovník preddavky na základe a vo výške určenej rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak.

Dňa 09.04.2020 sa konalo 9. rokovanie vlády Slovenskej republiky, na ktorom bolo prijaté:

 1. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Pokles tržieb odvádzateľa, ktorý vykonáva činnosť v aktuálnom mesiaci, sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb za mesiac

 1. v predchádzajúcom roku, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok, s mesačným priemerom tržieb,
 2. február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

Toto nariadenie vlády bolo zverejnené v zbierke zákonov pod číslom 76/2020 Z. z.

Dňa 31.03.2020 sa konalo 6. rokovanie vlády Slovenskej republiky na ktorom bolo prijatých niekoľko noviel zákonov a nových opatrení v súvislosti s bojom proti negatívnemu vplyvu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 na slovenskú ekonomiku.

Pre oblasť daní a účtovníctva bol schválený nasledovný Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tzv. Lex korona)

 • Opatrenia v daňovej oblasti
  • Posunutie zákonných lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia a odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch.
  • Posun lehôt pre účtovné závierky, výročné správy a správy audítora a ich uloženie do registra účtovných závierok a plnenia povinností pri vedení účtovníctva.
  • Opatrenia pre tretí sektor aby sa dostali k asignovaným finančným prostriedkom (2% resp.3% zo zaplatenej dane).
  • Oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín.
  • Neaktualizovanie zoznamov (počas pandémie) daňových dlžníkov a platiteľov DPH, ktorý porušili svoje povinnosti.
  • Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní, okrem tých, ktorých výsledkom je vracanie finančných prostriedkov (kontrola nadmerných odpočtov, vyrubovacie konanie o daňovom preplatku).
  • Odloženie daňových exekúcií.
  • Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona bez žiadosti, t. j. bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, okrem podania daňového priznania a platenia daní.
  • Neplatenie správnych poplatkov za úkony, ktoré je potrebné vykonať v dôsledku pandémie.
  • Zosúladenie doručovania s novými pravidlami pošty.

Dňa 18.03.2020 bolo na rokovaní vlády prijaté Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov. Týmto nariadením dňom 01.01.2021 zaniká daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov, za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za nezaplatenie dane z príjmov. Daňový nedoplatok zaniká daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2020, 30. apríla 2020 alebo 31. mája 2020, ak takéto daňové priznanie k dani z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov najneskôr 30 júna 2020 zaplatil.

Dňom 01.01.2021 zaniká daňový nedoplatok na dani z príjmov, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov a za neodvedenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote. Daňový nedoplatok zaniká daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý mal povinnosť predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov v lehote do 31. marca 2020 za zdaňovacie obdobie roku 2019, ak toto oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov v tejto lehote odviedol.

Dňa 13.03.2020 informovalo Ministerstvo Financií SR, že spolu s Finančnou správou SR zavádzajú opatrenia, ktoré majú obmedziť osobný kontakt na daňových úradoch. Daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky (tzv. nepodnikatelia) budú mať možnosť podať daňové priznanie a uhradiť daň z príjmu do 31.05.2020. Finančná správa nebude uplatňovať sankcie. Opatrenie sa netýka platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných do obchodného registra a fyzických osôb – podnikateľov. Títo podnikatelia majú zákonnú možnosť si podanie daňového priznania odložiť.

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortmi vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase korona krízy. Tieto opatrenia ešte nemajú formu žiadneho právne záväzného dokumentu a sú obsiahnuté vyššie v časti „Opatrenia pre podnikateľov a SZČO“.

OSTATNÉ VYBRANÉ SÚVISIACE INFORMÁCIE

Dňa 09.06.2020 vydalo ÚVZ SR nasledovné opatrenia:

 1. Opatrenie ÚVZ SR, sp.zn. OLP/4739/2020, zo dňa 09.06.2020,

na základe ktorého sa hranice Slovenskej republiky od stredy 10. júna naplno otvoria prichádzajúcim z 19 krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné. Okrem doterajšieho voľného režimu s Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom sa domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nebudú vzťahovať ani na osoby prichádzajúce z krajín ako Lichtenštajnsko, Nemecko, Slovinsko, Švajčiarsko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Nórsko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Malta, Cyprus a Island. Zoznam tzv. bezpečných krajín budú epidemiológovia pravidelne posudzovať a prípadne aktualizovať.

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné, aby sa obyvatelia preukázali negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR, ktorému je potrebné prihlásiť sa hneď po príchode domov. Následne osoby zotrvajú v domácej izolácii. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR zmanažuje, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok testu negatívny, domáca izolácia sa skončí.

Končí sa tak povinnosť štátnej karantény a využívanie aplikácie eKaranténa.

 1. Opatrenie ÚVZ SR, sp. zn. OLP/4825/2020, zo dňa 09.06.2020,

v ktorom sa stanovuje, že nosenie rúšok v exteriéri už nebude povinné, naďalej však ostáva odporúčané v prípade vzdialenosti bližšej ako 2 metre od iných osôb. Naďalej však zostáva táto povinnosť na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy.

Dňa 03.06.2020 vydalo ÚVZ SR Opatrenie, č. OLP/4647/2020, týkajúce sa uvoľnenia opatrení na hraniciach s Českou republikou.

Bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 môžu od 4. júna bez časového ohraničenia prísť na Slovensko všetky osoby s trvalým alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky alebo na území Slovenskej republiky. Tento režim platí na otvorených hraničných priechodoch medzi SR a ČR. Ak nemajú potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom pobyte, musia preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

Dňa 26.05.2020 bolo zverejnené Opatrenie ÚVZ SR, č. OLP/4363/2020,  ktoré od 27.02.2020 nadobudne účinnosť. Týmto opatrením sa upravujú podmienky jednotlivých výnimiek zo štátnej karantény.

Výnimka zo štátnej karantény alebo povinnosti predloženia negatívneho testu platí pre osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 24 hodín, sa predlžuje na dobu 48 hodín avšak dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole.

Dňa 20.05.2020 vydalo ÚZS Opatrenie ÚVZ SR, č. OLP/4203/2020, týkajúce sa štátnej karantény, v ktorom sa pridáva k už existujúcim výnimkám nasledovná:

Povinná štátna karanténa sa nevzťahuje na:

 • osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 24 hodín. Týmto osobám sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dňa 30.04.2020 bolo zverejnené opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 týkajúce sa fungovania tzv. „pendlerov“. V tomto opatrení sa ďalej povoľuje vstup na územie SR ďalším osobám, ktoré sú spomenuté nižšie.

Opatrenie:

 • zrušuje sa povinnosť „pendlerov“ pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 30 dní. Povinnosť izolácie (štátnej, domácej) sa nebude vzťahovať ani na neplnoleté dieťa „pendlera“ za predpokladu, že prekračuje hranicu v jeho sprievode.
 • povinnosť izolácie (štátnej, domácej) sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. pri SZČO) ako zdravotnícky pracovník alebo opatrovateľ vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji Českej republiky, alebo v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko alebo Burgenland Rakúskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.
 • Na hranici bude potrebné predkladať iba kópiu výsledku testu, konkrétne potvrdenie o výsledku negativity na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 96 hodín (pôvodne bolo potrebné predkladať originál a kópiu výsledku negatívneho RT-PCR testu nie staršieho ako 48 hodín) - upravené z dôvodu elektronického zasielania výsledkov testov v zahraničí.
 • v odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti.
 • povinnosť izolácie (štátnej, domácej) sa nebude po novom vzťahovať aj na vodičov nákladnej dopravy, ktorí prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov. Na hranici sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes). Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Dňa 20.04.2020 zasadal Ústredný krízový štáb, ktorý prijal nasledovné opatrenia:

 1. Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3355/2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, a to s výnimkou:

 • detí do 2 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov,
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.
 1. Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3354/2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať' hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Súčasne sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá podľa §48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. povinnosť:

 • Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov,
 • Zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • Zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • Zabezpečiť dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • Zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
 • Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  • Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd a následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • Zákaz podávania rúk
 • Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2m,
 • Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • Zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr. kľučky) a všetkých kontaktných predmetov (napr. klávesnica).

V prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia.

Dňa 16.04.2020 sa konalo 11. rokovanie vlády Slovenskej republiky, na ktorom bolo prijaté:

 1. Návrh na povolenie čiastočného vývozu niektorých životne dôležitých tovarov

Podľa § 3 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 77/2020 Z. z. účinného od 10. apríla 2020 (ďalej len „nariadenie č. 77/2020 Z. z.“), v rámci vyhláseného mimoriadneho regulačného opatrenia vláda Slovenskej republiky nariaďuje zákaz vývozu určených životne dôležitých tovarov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie alebo do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a do tretích krajín bez ohľadu na to, kde boli vyrobené.

Podľa § 3 ods. 3 nariadenia č. 77/2020 Z. z., vývoz životne dôležitých tovarov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie alebo do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo do tretích krajín povolí v mimoriadnych prípadoch vláda Slovenskej republiky.

Na základe vyššie uvedeného vláda povolila vývoz konkrétne určených produktov.

 1. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z

Návrhom zákona sa v reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19 navrhuje upraviť niektoré podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku ako aj zaviesť alternatívne spôsoby plnenia niektorých povinností registrovaného sociálneho podniku. Keďže registrované sociálne podniky v tejto zložitej krízovej situácii prechádzajú častými personálnymi a inými zmenami, navrhujú sa opatrenia ústretové voči týmto špecifickým subjektom na trhu práce. Prijatím návrhu možno očakávať pozitívny vplyv na subjekty sociálnej ekonomiky, a to uvoľnením podmienok získania štatútu registrovaného sociálneho podniku, predĺžením lehôt oznamovacích povinností, odložením zasadnutia poradného výboru ako aj predĺženie preklenovacieho obdobia nevyhnutného na doplnenie stavu znevýhodnených alebo zraniteľných osôb do povinného podielu zamestnávania v integračnom podniku.

Dňa 09.04.2020 sa konalo 9. rokovanie vlády Slovenskej republiky, na ktorom bolo prijaté: 

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

V situácii, kedy je vyhlásená mimoriadna situácia, resp. núdzový stav alebo výnimočný stav a kedy je obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, je pre spoločenstvá problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, pretože sa nemôžu, resp. nedokážu schádzať ich valné zhromaždenia. Väčšina spoločenstiev v tomto období (prvý štvrťrok) obvykle zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia na účely schválenia účtovnej závierky za predchádzajúci rok, ktorú musia zostaviť a odoslať do 6 mesiacov od skončenia účtovného roka.

S cieľom jednak predísť zhromažďovaniu veľkého počtu členov spoločenstiev a tým predísť ohrozeniu verejného zdravia a jednak predísť škodám na lesnom a poľnohospodárskom majetku členov spoločenstiev a na majetku spoločenstiev samotných sa navrhuje, aby

 1. dočasne prešlo na výbor právo
  • schváliť účtovnú závierku namiesto valného zhromaždenia
  • robiť úkony, na ktoré je inak potrebné schválenie valným zhromaždením podľa interných predpisov spoločenstva, za podmienky, že nevykonaním takých úkonov by hrozilo zmeškanie rôznych zákonom ustanovených lehôt alebo by spoločenstvu hrozilo uloženie sankcie za nesplnenie zákonnej povinnosti,
 2. v prípade nefunkčnosti výboru tieto oprávnenia patrili dočasne dozornej rade, a to aj v prípade, že sama je nefunkčná,
 3. nefunkčné výbory mali medzi svojimi obmedzenými oprávneniami aj právo robiť úkony nevyhnutné na odvrátenie ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo značnej škody,
 4. okresné úrady neukladali dočasne spoločenstvám sankcie za porušenie dvoch zákonných povinností, konkrétne za nezvolanie valného zhromaždenia aspoň raz za rok a za nesplnenie povinnosti zvoliť výbor alebo dozornú radu v súlade s ich volebným obdobím.
 1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácií

Vláda nariaďuje vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b), e), g), h), m), o), r), t) a v) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.

 • Podľa §5 písm. b) Organizácia výroby a organizácia služieb

Organizáciou výroby sa rozumie súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie výroby a výroba životne dôležitých tovarov pre obyvateľstvo a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie,

Organizáciou služieb sa rozumie usporiadanie komunálnych služieb a opravárenských služieb alebo iných služieb potrebných pre obyvateľstvo a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie.

Na zabezpečenie výroby dôležitých tovarov alebo potrebných služieb ako aj na zabezpečenie prevádzky karanténnych zariadení alebo oblastí sa nariaďuje vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona. Ministerstvá alebo okresné úrady, ktoré sú subjektmi hospodárskej mobilizácie vyberú zariadenia, ktoré budú vhodné pre umiestnenie repatriovaných fyzických osôb alebo nakazených fyzických osôb do karantény.

 • Podľa §5 písm. e) Organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení

Organizáciou dodávok životne dôležitých tovarov sa rozumie cieľavedomé zabezpečenie distribúcie životne dôležitých tovarov na určené miesto.

V rámci vyhláseného mimoriadneho regulačného opatrenia vláda nariaďuje zákaz vývozu určených životne dôležitých tovarov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie alebo do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a do tretích krajín bez ohľadu na to, kde boli vyrobené. Ide o (i) osobné ochranné prostriedky uvedené v prílohe, (ii) antibakteriálne mydlá, gély a dezinfekčné prostriedky,(iii) zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu. Súčasne sa stanovuje, že z tohto zákazu môže vláda udeliť výnimku.

 • Podľa §5 písm. g) Organizácia zdravotníckeho zabezpečenia

Organizáciou zdravotníckeho zabezpečenia sa rozumie:

 1. vytvorenie rozšíreného lôžkového fondu Slovenskej republiky prostredníctvom siete subjektov hospodárskej mobilizácie vytvorenej z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu, príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranným zložkám v období krízovej situácie,
 2. vykonanie hygienických a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie.
 • Podľa §5 písm. h) Organizácia dopravného zabezpečenia

Organizáciou dopravného zabezpečenia sa rozumie súhrn opatrení na optimálne využitie dopravných kapacít na prepravu osôb a nákladov a súhrn organizačných a materiálno-technických opatrení na zabezpečenie údržby a obnovy prevádzky objektov a zariadení dopravnej infraštruktúry do pôvodného alebo požadovaného stavu. Toto opatrenie sa týka najmä dopravy na prepravu osôb do a z určených karanténnych zariadení alebo do oblastí s karanténnymi opatreniami a na nákladnú dopravu na zásobovanie určených karanténnych zariadení alebo do oblastí s karanténnymi opatreniam.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky s vyššími územnými celkami podľa potreby určujú vybraných podnikateľov alebo iné právnické osoby ako subjekty hospodárskej mobilizácie písomným príkazom, ak neboli určené v stave bezpečnosti.

 • Podľa §5 písm. m) Organizácia sociálneho zabezpečenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s vyššími územnými celkami a v spolupráci s obcami zabezpečuje vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) zákona na účel realizácie opatrení pre poistencov a príjemcov dávok, opatrení poskytovateľmi štátnej sociálnej podpory pre príjemcov dávok štátnej sociálnej podpory ako aj opatrení poskytovateľmi sociálnej pomoci pre obyvateľstvo odkázané na sociálnu pomoc.

 • Podľa §5 písm. o) Použitie štátnych hmotných rezerv
 • Podľa §5 písm. r) Pracovná povinnosť

Okresný úrad má právomoc vydávať príkaz na pracovnú povinnosť fyzickej osobe podľa potrieb určených subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorí vykonávajú nariadené opatrenie hospodárskej mobilizácie.

 • Podľa §5 písm. t) Vecné plnenie

Okresný úrad má právomoc vydávať príkaz na vecné plnenie subjektu hospodárskej mobilizácie, ak sa na subjekt hospodárskej mobilizácie nevzťahuje § 19 ods. 2 zákona alebo podnikateľovi a inej právnickej osobe, ktorá nie je určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie alebo fyzickej osobe, ak sa na ňu nevzťahuje § 22 ods. 10 zákona.

V tejto súvislosti dávam do pozornosti existenciu §28 a §30 Zákona č. 179/2011 Z. z., ktorý sa týka Náhrady za vecné plnenie a Náhrady škody, ktoré by sa dali uplatniť v prípade, že by Vláda SR nariadila odovzdať takéto predmety do vlastníctva štátu alebo niečo podobné.

Podľa §28 vecné prostriedky, ktoré boli poskytnuté ako vecné plnenie podľa tohto zákona do užívania, sa po zániku potreby vrátia tomu, kto ich poskytol, alebo jeho právnemu nástupcovi.

Podľa §30 ak nemožno vecný prostriedok, ktorý sa prevzal do užívania, po zániku potreby vrátiť v dôsledku jeho poškodenia, zničenia alebo straty, poskytne sa právnickej osobe alebo jej právnemu nástupcovi, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej právnemu nástupcovi, alebo fyzickej osobe, alebo jej právnemu nástupcovi iný vecný prostriedok rovnakého druhu a rovnakej hodnoty; ak to nie je možné alebo účelné, poskytne sa peňažná náhrada zo zákona do užívania, sa po zániku potreby vrátia tomu, kto ich poskytol, alebo jeho právnemu nástupcovi.

Na zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý vykonáva tieto opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa , sa nevzťahuje pracovná povinnosť podľa zákona. Zamestnanec subjektu hospodárskej mobilizácie je povinný zotrvať v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jeho zamestnávateľ vykonáva tieto opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba je alebo aj nie je vopred určená na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie. Takejto osobe sa nevydáva príkaz na pracovnú povinnosť. V súvislosti s týmto podľa § 27 tohto zákona na výkon práce počas pracovnej povinnosti a na poskytovanie mzdy alebo platu za pracovnú povinnosť sa vzťahujú osobitné predpisy (napr. ZP alebo Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ) s výnimkou ustanovení o maximálnej dĺžke pracovného času a ustanovení o dovolenke.

Toto nariadenie bolo už aj zverejnené v zbierke zákonov pod číslom 77/2020 Z. z.

Na 5. parlamentnej schôdzi, ktorá sa konala dňa 07.04.2020, boli okrem vyššie zmieneného návrhu zákona s dosahom na podnikateľov schválené aj tieto návrhy zákonov:

 1. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Zálohovanie plastových fliaš, ktoré bolo pôvodne plánované od januára 2022, sa tak odloží minimálne o rok a to v roku 2023. Z návrhu zákona tiež vyplýva, že do skončenia mimoriadnej situácie neplynú napríklad bežné lehoty, v rámci ktorých musí štát poskytnúť lesníkom finančné kompenzácie za škody spôsobené živočíchmi či kompenzácie za obmedzenie bežného lesného obhospodarovania. Lehoty budú pozastavené aj v konaniach týkajúcich sa životného prostredia, pri ktorých je potrebný osobný kontakt. Ide napríklad o konania, v ktorých je nutné vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, nazerania do spisov alebo dokumentácie, či verejného prerokovania zo strany štátnych orgánov, samospráv alebo iných účastníkov konania.

 1. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 lehoty až do jej odvolania sa skracuje minimálna lehota na pozastavenie živnosti zo šiestich na jeden mesiac.

Dňa 06.04.2020 na 8. rokovaní vlády bol schválený Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky, ktorým sa obnovuje v dobe veľkonočných sviatkov (od 8. apríla do 17. apríla) kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou. Vnútorné hranice Slovenskej republiky sa môžu počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky prekračovať iba na hraničných priechodoch uvedených v prílohe k návrhu nariadenia.

Dňa 03.04.2020 bola na tlačovej konferencii ministerstvom financií predstavená tzv. „druhá pomoc“, ku ktorej dospeli po spoločnom rokovaní s predstaviteľmi Slovenskej bankovej asociácie a pozostáva z:

 • možnosti bezodplatného odloženia splátok až o deväť mesiacov
  • Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.
  • O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov úveru. Cieľom je aby žiadosť mohla podať nielen osoba, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj spolužiadateľ.
  • Ak žiadosť splní podmienky určené zákonom, je poskytovateľ úveru, teda banka povinná umožniť odklad splátok a informovať o tom dlžníka.
  • Žiadosť je možné podať písomne, alebo elektronicky. Jej vzor je definovaný v zákone a banky ho budú mať zverejnený na svojich web stránkach.
  • Povolenie odkladu považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy a dlžník sa nedostáva do omeškania s odloženými splátkami a podľa tohto zákona sa odklad nesmie považovať za omeškanie splátky úveru vo vzťahu k úverovému registru.
  • Odklad splácania úveru sa však nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania, alebo na kreditnú kartu
 • Úprava bezkontaktný platieb
  • zvýšenie bezkontaktných platieb zo súčasných 20 eur na 50 eur.

O tomto návrhu bude rokovať vláda už budúci týždeň a následne by ho mala odobriť aj Národná rada SR.

Dňa 25.03.2020 bol Národnou radou prijatý Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon upravuje:

 • Lehoty súkromnoprávnych vzťahoch na uplatnenie alebo bránenie práva na súde, ktorých uplynutím by došlo k premlčaniu alebo zániku práva od 12.03.2020 do 30.04.2020 neplynú. Vzťahuje sa to aj na väčšinu procesných lehôt ustanovených zákonom alebo súdom. V trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravných prostriedkov pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného alebo zúčastnenú osobu.
 • Súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu. Ochrana zdravia je dôvodom na vylúčenie verejnosti.
 • Predlžuje sa lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predlženia, ktoré nastalo od 12.03.2020 do 30.04.2020 z 30 na 60 dní.
 • Rozhodovanie per rollam a hlasovanie elektronickými prostriedkami bude pre kolektívne orgány právnických osôb možné aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
 • Do 30.03.2020 nebude možné pristúpiť k výkonu záložného práva. Takéto úkony vykonané od účinnosti tohto zákona do 30.04.2020 sú neúčinné.
 • Dražobník, súdny exekútor a správca sú do 30.04.2020 povinný upustiť od vykonania dražby. Takto vykonaná dražba je neplatná.
 • Zákon ďalej zavádza výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora vo verejnom obstarávaní v prípade obstarávania tovarov ako sú ochranné rúška, respirátory, či testovacie sady a pod., čím sa spružňuje režim nákupu tohto typu tovaru v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

Na stránke ministerstva financií SR sa objavila informácia, že podnikatelia môžu žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Finančná pomoc bude poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru. Od pondelka 27. apríla 2020 spúšťa špeciálny projekt na pomoc podnikateľom aj Eximbanka (EXIM).

Prijímateľmi finančnej pomoci budú malé a stredné podniky (MSP), ale aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Cieľom je, aby mohli získať dostatočné finančné prostriedky na to, aby prekonali náročné obdobie pandémie. Na získanie bezúročného úveru musia podnikatelia splniť viacero podmienok. Minimálne jeden rok udržať svoju podnikateľskú činnosť, udržať zamestnanosť a na konci obdobia nesmú mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

SZRB a Eximbanka upozorňujú, že v prvých fázach budú schvaľovať žiadosti najmä podnikateľom, ktorí najviac doplatili na pandémiu a museli zatvoriť svoje prevádzky. Podnikatelia budú svoju situáciu deklarovať v čestnom vyhlásení. Banky plánujú poskytnúť úvery v celkovej hodnote približne 50 miliónov eur.

EXIMBANKA SR ako exportno-úverová inštitúcia avizovala v rámci opatrení na pomoc podnikateľom pomoc jej existujúcim klientom prostredníctvom odkladu splátok v dôsledku zníženia príjmov či tržieb, pozastaveniu plnenia alebo zrušenia obchodných kontraktov, ktoré spôsobila aktuálna situácia alebo preventívne opatrenia v súvislosti s COVID-19. Banka taktiež avizuje prípravu nového typu úveru s minimálnou úrokovou sadzbou na preklenutie negatívnych dopadov spôsobených koronavírusom (COVID úver), ktorý sa plánuje poskytovať vývozcom – malým a stredným podnikom a mikropodnikom, ktoré v rámci svojej činnosti vyrábajú tovary alebo poskytujú služby určené na vývoz. Novinkou je skutočnosť, že COVID úver môže byť poskytnutý aj na všeobecné prevádzkové potreby, ktoré priamo nesúvisia s vývoznými aktivitami podnikateľov.

Taktiež Slovenská záručná a rozvojová bank (SZRB) už prijala prvé opatrenia pre klientov. Banka na základe žiadosti klienta a doloženia nevyhnutných informácií je pripravená v skrátenom a zjednodušenom režime posúdiť rôzne ústretové kroky, predovšetkým odklad alebo dočasné zníženie splátok úveru. Aj SRZB pripravuje špeciálny zvýhodnený úverový produkt pre klientov na prechodné obdobie na preklenutie dopadov krízy.

Slovenská banková asociácia informovala, že v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a MF SR pripravuje návrh opatrení týkajúcich sa odkladu splátok úverov alebo zmeny splátkových kalendárov pre domácnosti ovplyvnené pandémiou koronavírusu. Detailnejšie informácie zatiaľ nie sú známe. Podmienky poskytovania úverov pre podnikateľov sa plošne skôr v dôsledku korona krízy komplikujú.

V rámci prvej pomoci podnikateľom pripravilo MF SR v spolupráci zo Slovak Investment Holding (SIH) schému bankových záruk a úrokových dotácií pod názvom SIH antikorona záruka. SIH vyčlenil z európskych peňazí 38 mil. eur., ktoré budú tvoriť záruku za úvery poskytnuté klientom zo strany zazmluvnených komerčných bánk. Pomoc vo forme úverov na preklenutie nepriaznivého obdobia je určená pre živnostníkov a malé a stredné podniky. Klienti bánk tak budú môcť využívať zvýhodnené úvery až do výšky 1,2 milióna eur. Celkovo banky poskytnú v rámci tejto schémy úvery vo výške viac než 80 mil. eur. Malo by ísť o maximálne 4 ročné úvery, vrátane 12 mesačného odkladu splátok istiny aj úroku. Úroková dotácia bude až do výšky 4%, to znamená, že úroky bude znášať SIH a klient môže v prípade udržania zamestnanosti získať úver nízko-úročne až bezúročne. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Prejavenie záujmu bánk o spoluprácu a dokladanie splnenia kritérií sa očakáva v priebehu apríla, následne môžu banky poskytovať SIH antikorona úvery svojim klientom.

 

Späť na predchádzajúcu stranu