Správy & Média

Pokračovanie COVID-19 - Prehľad aktuálnych opatrení s dosahom na biznis k 09.06., 22.30

Dátum: 10/06/2020

Iné zmeny:

Už v prvom balíku zmien schválené dočasné (do 30. apríla 2020) obmedzenia pre zákaz výkonu záložného práva, ale aj núteného speňaženia majetku dražobníkom, súdnym exekútorom, či správcom (dražby, ponukové konania a pod.) sa predlžujú do 31. mája 2020.

 1. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

V tomto návrhu zákona, sa novelizuje celkovo 15 zákonov, ktoré sú v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR. Úprava týchto zákonov sa týka najmä doplnenia prechodných ustanovení o ustanovenie týkajúce sa krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 a tieto prechodné ustanovenia upravujú najmä plynutie lehôt počas mimoriadnej situácie. Ide napríklad o :

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 stavebný úrad

 1. vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,
 2. môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,
 3. vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.
 • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

Ak v konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu začatom na základe výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok vyhlásenej ministerstvom podľa § 9g ods. 2 písm. b) v roku 2019, je žiadateľ vyzvaný na predloženie chýbajúcich príloh, termín na ich predloženie sa ustanovuje do 30. júna 2021.“

 • Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach

Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadosti o schválenie typu električky, trolejbusu a koľajového vozidla pre špeciálne dráhy, žiadosti o vydanie osvedčenia skúšobného komisára a žiadosti o udelenie výnimky zo stavebno-technických požiadaviek na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh a z technických podmienok na konštrukciu a prevádzku dráhových vozidiel.

 • Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach

Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadosti o vydanie osvedčenia bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečného tovaru.

 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) sa predlžuje platnosť týchto dokladov, ak uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie a to napríklad: (i) povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, (ii) rôzne licencie a overené kópie licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu, (iii) dopravná licencia na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy, dopravná licencia v mestskej doprave, dopravná licencia na autobusovú linku v medzinárodnej pravidelnej doprave, (iv) koncesia na výkon taxislužby (v) a mnohé iné.

Platnosť týchto dokladov sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Jedná sa o úpravy lehôt a úpravy postupov orgánov verejnej správy v 15 zákonoch, čiže pre úplný prehľad dodávame, ktoré zákony boli dopĺňané okrem vyššie spomínaných :

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve

Dňa 21.04.2020 zasadal Ústredný krízový štáb, ktorý prijal prvé opatrenie, ktoré je pretavením 1 zo 4 fáz uvoľňovania slovenskej ekonomiky, ktorú predstavil premiér 20.04.2020 na jednej z jeho tlačových besied. Ústredný krízový štáb vydal nové opatrenie, ktoré obsahuje všetky doterajšie obmedzenia týkajúce sa otvorenia prevádzok a nové výnimky z týchto obmedzení.

S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa do už existujúceho spektra výnimiek zo zákazu otvorenia maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby sa pridávajú napríklad tieto body:

 1. maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2 okrem druhov trhovísk neuvedených v bode 28; v prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov,
 2. prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky iných bodov a písmen tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2 , okrem druhov taxi služieb neuvedených v bode 16 a druhov ubytovacích zariadení neuvedených v bode 26,
 3. ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb,
 4. predajní automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov,
 5. cukrárne, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania.

Takisto toto opatrenie už napríklad neplatí pre vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva.

Dňa 17.04.2020 sa na portáli https://www.pomahameludom.sk/ a https://www.neprepustaj.sk/ spustila 3. vlna pomoci na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie. Ide o možnosť žiadať finančný príspevok na udržanie zamestnanosti tentokrát už aj pre zamestnávateľov (aj veľké firmy), ktorý v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti (a nespadajú do prvej kategórie, ktorá už je spustená).

Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Výška príspevku je buď (i) úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur alebo (ii) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb v sume podľa tabuliek v rámci Opatrenia 2. (ukážka nižšie)

Pokles tržieb

Marec 2020

Pokles tržieb

Apríl 2020 a Máj 2020

menej ako 10 %

0 EUR

 menej ako 20 %

0 EUR

10 % - 19,99 %

90 EUR

 20 % - 39,99 %

180 EUR

20 % - 39,99 %

150 EUR

 40 % - 59,99 %

300 EUR

40 % a viac

270 EUR

 60 % - 79,99 %

420 EUR

   

 80 % a viac

540 EUR


Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku.

Dňa 17.04.2020 zasadal Ústredný krízový štáb a prijal nasledovné opatrenie:

 • Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3172/2020 zo dňa 17.04.2020

Toto opatrenie vstupuje do platnosti od pondelka 20. apríla 2020.

Do zoznamu výnimiek z povinnej karantény sa dostali zdravotnícki pracovníci s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí pracujú v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravskosliezskom, Olomouckom kraji v Českej republike. Podmienkou je potvrdenie od zamestnávateľa a negatívny test na COVID-19, nie starší ako 48 hodín.

Osoby, ktoré majú výnimku z povinnosti absolvovať po príchode zo zahraničia karanténu v zariadeniach určených štátom, majú po novom doložiť potvrdenie od lekára. Ide napríklad o tehotné ženy či osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. Zároveň musia predložiť v dvoch vyhotoveniach aj výsledok negatívneho testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 48 hodín.

Do zoznamu výnimiek z povinnej karantény boli doplnení vodiči nákladnej dopravy, posádky lodnej dopravy či rušňovodiči, ktorí cestujú na územie SR inými spôsobmi dopravy. Predpokladá sa, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu, pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky. Dané skutočnosti majú dokladovať potvrdením od zamestnávateľa.

Výnimka z povinného absolvovania karantény v štátnom zariadení platí aj pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce.

To isté platí aj pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce na území vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce.

Podmienkou pre obe skupiny osôb, tzv. „pendlerov“, ktoré sú spomenuté vyššie, je sa pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 30 dní. Táto podmienka nadobúda účinnosť až dňa 01. mája 2020 a nie 20. apríla ako zvyšné časti opatrenia, a to z dôvodu, aby si títo „pendleri“ stihli zaobstarať výsledky testov.

Dňa 14.04.2020 sa konalo 10. rokovanie vlády SR, na ktorom boli prijaté nasledovné návrhy:

 1. Návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Vláda SR svojim uznesením č. 178 z 31. marca 2020 schválila „Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenie ich následkov“.

V porovnaní so schváleným materiálom sa v návrhu na jeho zmenu:

 • zrušili niektoré podmienky v rámci Opatrenia 1,
 • špecifikovali podmienky a zúžil okruh oprávnených žiadateľov v rámci Opatrenia 2 a
 • doplnilo Opatrenie 3 a 4
 • Opatrenie 1 - Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) uzatvorili alebo zakázali prevádzky.

Ruší sa strop na príspevok pre jedného zamestnávateľa vo výške 800 tisíc eur

 • Opatrenie 2 - Podpora samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré v čase vyhlásenia MS na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby

V tejto časti sa menia hodnoty v tabuľke poklesu tržieb, ktoré sú teraz nasledujúce:

Pokles tržieb

Marec 2020

Pokles tržieb

Apríl 2020 a Máj 2020

menej ako 10 %

0 EUR

 menej ako 20 %

0 EUR

10 % - 19,99 %

90 EUR

 20 % - 39,99 %

180 EUR

20 % - 39,99 %

150 EUR

 40 % - 59,99 %

300 EUR

40 % a viac

270 EUR

 60 % - 79,99 %

420 EUR

   

 80 % a viac

540 EUR

 • Nové Opatrenie 3 - Podpora zamestnávateľov zasiahnutých MS

Oprávneným žiadateľom je Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Výška príspevku je (i) úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur alebo (ii) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb v sume podľa tabuliek v rámci Opatrenia 2. Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku.

 • Nové Opatrenie 4 - Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), ktorá je (i) SZČO a ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti, (ii) SZČO a ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti, alebo  (iii) v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru a ktorej platnosť trvá v roku 2020, aj počas vyhlásenej MS. Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Dňa 07.04.2020 prebehla 5. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej boli schválené viaceré návrhy vlády. Návrh s dosahom na biznis je:

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Cieľom návrhu zákona je ustanoviť možnosť odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom a malým a stredným podnikom, ktoré spĺňajú definíciu malého a stredného podniku uvedenú v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014. Do zákona sa pridáva tretia, štvrtá a piata hlava.

Tretia hlava sa týka opatrení v oblasti odkladu splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi. Ustanovením sa definujú základné pravidlá odkladu splátok. Odklad splácania sa týka spotrebiteľských zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie. Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná na základe žiadosti dlžníka odložiť splátky až o deväť mesiacov. Ostatné spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov na obdobie troch mesiacov s možnosťou pre dlžníka požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Medzi tieto spoločnosti patria najmä lízingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja a ostatní veritelia s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Odklad splátok z dôvodu pandémie COVID-19 sa vykoná na základe žiadosti dlžníka, žiadateľa. Postačuje, ak žiadosť podá ktorýkoľvek z dlžníkov úveru, o ktorého odklad splácania sa žiada, bez ohľadu na jeho zmluvné postavenie a oprávnenia vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy. Cieľom je umožniť podať žiadosť nielen osobe, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj všetkým osobám, ktoré sú popri nej zaviazané plniť záväzky zo spotrebiteľskej zmluvy, na základe čoho už splácajú splátky úveru.

Štvrtá hlava je namierená pre malých zamestnávateľov a iných podnikateľov-FO v oblasti odkladu splácania úveru. Navrhujú sa ustanovenia odkladu splácania istiny úveru alebo splácania istiny a úrokov zo zmluvy o úvere, odkladu jednorazovej splatnosti zmluvy o úvere, ktorú uzavrel veriteľ s dlžníkom, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom alebo malým zamestnávateľom, pred účinnosťou tohto zákona. Dlžník môže požiadať o odklad splácania úveru podľa tohto zákona počas obdobia pandémie, pričom o odklad toho istého úveru je možné požiadať len jedenkrát pri bankách a pobočkách zahraničných bánk počas trvania pandémie. Ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ povolí odklad splátok istiny a/alebo úroku úveru alebo odklad splatnosti úveru môže dlžník požiadať na dobu najviac 9 mesiacov, ak ide o veriteľa, ktorý je bankou a pobočkou zahraničnej banky.

V prípade Tretej a Štvrtej hlavy, veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok, ak 

 1. je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok, 
 2. bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom, 
 3. bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,
 4. žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo 
 5. žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

Odklad splátok podľa tohto zákona sa však, v každom prípade, na účely úverového registra nesmie považovať za omeškanie splátky úveru.

Piata hlava s názvom Opatrenia v oblasti bezkontaktných platieb, navrhovaným ustanovením sa má za cieľ v krátkom čase a harmonizovaným prístupom minimalizovať potrebu uplatniť silnú autentifikáciu (zadávanie PIN kódu) a prispieť tak k zrýchleniu platieb kartou prostredníctvom POS terminálov. Na tento účel je potrebné aby poskytovatelia platobných služieb nastavili najvyššie možné limity na neuplatnenie silnej autentifikácie, t. j. 50 eur pri jednotlivých platbách, 150 eur kumulatívne alebo 5 po sebe nasledujúcich platieb.

Dňa 06.04.2020 bola spustená tzv. „prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom“ z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pre znižovanie dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6. apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy, 8. 4. 2020, budú môcť od 12:00 žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom tržieb a SZČO.

V prvom rade ide o podporu zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky. Výška príspevku bude úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 EUR. Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000,00 eur na celé obdobie realizácie projektu.

Ďalej ide o podporu zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby. V tomto prípade okrem zamestnávateľa bude oprávneným žiadateľom tohto príspevku aj SZČO.

Dňa 03.04.2020 sa konal v Národnej rade Slovenskej republiky posledný deň 4. schôdze na ktorom boli schválené 2 nové zákony a to teda:

 1. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Navrhuje sa odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky svojim nariadením. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.

Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Navrhuje sa, aby spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu ustanovila vláda Slovenskej republiky nariadením. Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, sankcie (penále) im nebudú plynúť.

Predlžuje sa splatnosť preddavkov na poistné zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnej osoby, v zmysle zákona o zdravotnom poistení,  za mesiac marec 2020 (preddavky splatné v mesiaci apríl 2020) pre dotknutých zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby postihnuté krízovou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Povinnosť vykázať výšku preddavku v pôvodnom termíne ostáva zachovaná.

 1. Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V oblasti správneho trestania v pôsobnosti MZ SR je cieľom tohto návrhu zákona umožniť účastníkom správnych konaní, ktorých konanie v čase krízovej situácie by bolo správnym deliktom alebo priestupkom, aby sa mohli zbaviť zodpovednosti ak preukážu, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou, nemohli splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom podľa osobitných predpisov.

Tento návrh zákona umožňuje právnickým osobám v pôsobnosti MZ SR, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj per rollam, čím sa v rámci protiepidemiologických opatrení minimalizuje nutnosť zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na jednom mieste.

Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi, inej osobe než:

 1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
 2. zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
 3. orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
 4. právnickej osobe alebo fyzickej osobe- podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia
 5. právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
 6. právnickej osobe alebo fyzickej – osobe podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky
 7. zamestnancovi súdnolekárskeho a patologicko-anatomického pracoviska úradu pre dohľad,
 8. osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
 9. osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až d).

Vyššie hrubo vyznačeným je znázornený odklon od znenia, ktoré schválila vláda.

V prípade nedodržania tohto ustanovenia sa právnická osoba dopustí správneho deliktu (pokuta vo výške od 1.000 EUR do 10.000 EUR) a fyzická osoba priestupku (pokuta vo výške od 500 do 1000 EUR). Orgánom oprávneným na správne trestanie v tomto prípade bude Slovenská obchodná inšpekcia.

Dňa 02.04.2020 bola v Národnej rade Slovenskej republiky v druhom čítaní schválená novela Zákonníka práce s istými úpravami oproti vládou schválenej verzii a takisto aj tzv. „lex korona“ z dielne ministerstva financií. Schválené boli nasledujúce návrhy zákonov:

 1. Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tzv. Lex korona)
 • Opatrenia v daňovej oblasti
  • Posunutie zákonných lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia a odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • Posun lehôt pre účtovné závierky, výročné správy a správy audítora a ich uloženie do registra účtovných závierok a plnenia povinností pri vedení účtovníctva.
  • Opatrenia pre tretí sektor aby sa dostali k asignovaným finančným prostriedkom (2% resp.3% zo zaplatenej dane).
  • Oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín.
  • Neaktualizovanie zoznamov (počas pandémie) daňových dlžníkov a platiteľov DPH, ktorý porušili svoje povinnosti.
  • Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní, okrem tých, ktorých výsledkom je vracanie finančných prostriedkov (kontrola nadmerných odpočtov, vyrubovacie konanie o daňovom preplatku).
  • Odloženie daňových exekúcií.
  • Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona bez žiadosti, t. j. bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, okrem podania daňového priznania a platenia daní.
  • Neplatenie správnych poplatkov za úkony, ktoré je potrebné vykonať v dôsledku pandémie.
  • Zosúladenie doručovania s novými pravidlami pošty.
 • Opatrenia v oblasti finančného trhu
  • Poskytnutie pomoci Ministerstva financií SR pre mikropodniky a malé a stredné podniky formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom poskytovaným pre tieto podniky zo strany Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. na udržanie ich prevádzky.
  • Mimoriadne oprávnenia Národnej banky Slovenska pre prípad, že jej budú okolnosti súvisiace s obdobím pandémie brániť v riadnom plnení povinností vyžadovaných osobitnými predpismi.
 • Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel
  • Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane podľa osobitného predpisu, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň podľa osobitného do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
 • Opatrenia v oblasti správnych poplatkov
  • Počas obdobia pandémie sa za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, správny poplatok podľa osobitného predpisu neplatí.
 • Opatrenia v účtovnej oblasti
 • Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel
 1. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Návrhom zákona sa do Zákonníka práce vkladá 11. časť s názvom „Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu“.

Z novely vypadla časť, podľa ktorej by mohol zamestnávateľ pracovníkovi nariadiť zamestnancovi odpracovanie času (najviac 400 hodín v roku), za ktorý mu patrila náhrada mzdy.

Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu :

 • zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,
 • zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

Ak z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu celkom alebo z časti a poskytuje zamestnancovi náhradu mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.

Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie a izolácia; za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Na takéhoto zamestnanca sa hľadí ako na zamestnanca, ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopného a preto v tomto období mu nie je možné dať výpoveď.

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Ďalej upravuje zákon o sociálnom poistení, kde sa navrhuje predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac poistencom, ktorí si do uplynutia pôvodného podporného obdobia v čase krízovej situácie, najmä v dôsledku situácie na trhu práce spôsobenej šírením ochorenia Covid-19, nedokázali nájsť prácu.

Novelizuje sa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, kde sa napríklad upravuje, že pri realizácii projektov na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) navrhuje výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora z dôvodu zrýchleného administrovania pomoci zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých zasiahli dopady súčasnej pandemickej krízy.

Dočasnou úpravou prejde aj zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP, v ktorom sa navrhuje odloženie plnenia povinnosti zamestnávateľa oboznámiť zamestnanca podľa § 7 ods. 3 zákona (napr. pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu) počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), pričom povinnosť je povinný splniť ihneď, ako to bude možné, najneskôr v dodatočnej lehote jedného mesiaca odo dňa odvolania tejto krízovej situácie. Novela zákona takisto upravuje lehoty na vykonanie opakovaného oboznamovania podľa § 7 ods. 5. Uvedený postup sa uplatní len vtedy, ak nie je objektívne možné splniť oboznamovaciu povinnosť v pôvodnej lehote a nesplnenie uvedených povinnosti bezprostredne a vážne neohrozí život a zdravie. Riziko uvedeného ohrozenia je na posúdení zamestnávateľom.

Dňa 02.04.2020 sa konalo 7. rokovanie vlády, na ktorom bolo prijatých opäť viacero noviel zákonov a opatrení týkajúcich sa zamedzenia negatívneho vplyvu vírusového ochorenia COVID-19 na domácu ekonomiku.

 1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie

V rámci vyhláseného mimoriadneho regulačného opatrenia vláda nariaďuje zákaz vývozu zo Slovenskej republiky pre nasledovné určené životne dôležité tovary a to (i) osobné ochranné prostriedky uvedené v prílohe (ochranné okuliare a clony, ochranné štíty na tvár, prostriedky na ochranu nosovej a ústnej dutiny, ochranné odevy a rukavice), (ii) antibakteriálne mydlá a gély, dezinfekčné prostriedky, (iii) potravinársky alebo denaturovaný lieh, (iv) zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu.

Vývoz do iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo do iných štátov môže povoliť vláda.

Tieto opatrenia platia pre každého a teda rovnako pre verejný sektor ako aj pre podnikateľov či fyzické osoby.

Dňa 25.03.2020 bol Národnou radou prijatý Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Obsahom tohto zákona sú najmä:

 • Rozšírenie nároku na nemocenské aj na prípady, kedy bola poistencovi nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia. Tento nárok vzniká od prvého dňa dočasnej práce neschopnosti miesto pôvodného 11. dňa trvania dočasnej PN.
 • Výška nemocenského bude 55% denného vymeriavacieho základu podľa tohto zákona.
 • Rozšírenie podmienky nároku na ošetrovné aj pre osoby, ktoré sa z dôvodu uzavretia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje sa musia o tieto deti starať.
 • Posúva sa vek dieťaťa z 10 rokov veku na dovŕšenie 11 rokov veku alebo do 18 rokov veku v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým stavom.
 • Zamestnancovi, povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe počas ošetrovania sa nebude prerušovať poistné štandardne podľa §26 od 11. dňa potreby ošetrovania/starostlivosti.
 • Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti bude počas celej doby ošetrovania/starostlivosti o dieťa oslobodená od platenia poistného.
 • Do zákona č. 311/2001 Z. z. tento návrh zákona vkladá nasledovné zmeny:
  • Zamestnávateľ ospravedlní zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, starostlivosti o dieťa podľa osobitného predpisu, a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
  • Ako výkon práce sa na účely dovolenky neposudzuje doba ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa mladšie ako 10 rokov veku.

Po rokovaní vlády dňa 23.03.2020 na tlačovej besede bolo dňa 24.03.2020 odprezentovaných 32 zo 40 prijatých opatrení. Existuje všeobecná informácia MV SR dostupná na http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-predstavila-dalsie-opatrenia-na-zvladnutie-situacie-v-dosledku-koronavirusu. Opatrenia, ktoré už boli prijaté resp. sú už v procese realizácie sú spomenuté vyššie.

 • Pri vstupe do nemocníc či fabrík sa bude podľa nariadenia hygienikov od 30. marca merať teplota tela.
 • Poskytovanie krátkodobých bezúročných úverov pre podniky.
 • Odklad podania daňového priznania DPH a lehoty na zaplatenie DPH na základe oznámenia daňového subjektu.
 • Úplné oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych a zdravotných odvodov a dane z príjmu pokiaľ zamestnávateľ nemôže alebo nedokáže prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu príkazu zastavenia/zatvorenia prevádzky (pravdepodobne sa bude týkať iba prevádzok povinne uzatvorených).
 • Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu na 30 – 45 dní pre dovozcov suroviny pre výrobu z tretích krajín.
 • Automatické predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly pre vozidlá, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly od 13. 3. 2020 (vrátane) o tri mesiace, do 12. 6. 2020.
 • Financovanie nákladov na podporované technológie výroby elektriny (OZE, VÚKVET, ako aj hnedé uhlie) zo štátneho rozpočtu počas obdobia marec 2020 – december 2020.
 • Rokovanie s dodávateľmi energií za účelom oslobodenia podnikateľských subjektov od platenia pokút za nedodržanie dohodnutého diagramu spotreby elektrickej energie.
 • Zjednodušiť podmienky poskytovania a parametre príspevku na udržanie pracovného miesta a umožniť jeho poskytovanie aj pre MSP a SZČO.
 • V súvislosti s nedostatkom dezinfekčných prostriedkov zmena vyhlášky 538/2011 týkajúca sa udeľovania výnimky z povinnosti denaturovania.
 • Koordinovať a zabezpečiť dodávky energií, zabezpečiť minimálnu dopravnú obslužnosť, prepravu a koordinovať odpadové hospodárstvo, ako aj celoplošné zásobovanie potravinami.
 • Vytvoriť na webových kontaktných miestach pre podnikateľov rozcestník s užitočnými odkazmi a dokumentmi.
 • Vytvoriť CHATBOT ku opatreniam pre podnikateľov.
 • Vytvoriť databázu osôb s podozrením na COVID-19. Databáza bude sprístupnená len vybraným subjektom.
 • Sledovať vývoj v jednotlivých odvetviach, spolupracovať a zhromažďovať údaje o potrebách zasiahnutých spoločností na strane dodávateľov a odberateľov.
 • Zabezpečiť prednostné spojenie pre SIM karty strategických a energetických podnikov.
 • Slovenská pošta automaticky predĺži dobu uloženia zásielok do ukončenia mimoriadnej situácie plus týždeň.
 • Odpustiť na obdobie do ukončenia stavu núdze vyžadovanie štatistických výkazov a možné sankcie za nedodanie informácií pre štatistický úrad a ostatné orgány a organizácie verejnej správy.

Podpora investovania v súkromnom sektore prostredníctvom zrýchleného daňového odpisovania a prostredníctvom nástrojov SIH, EIB a SBA. Opatrením ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 s účinnosťou od 24.03.2020 do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny ÚVZ uloží pokutu vo výške do 1659 EUR. Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny ÚVZ uloží pokutu vo výške do 20 000 EUR. Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú  priestorové a technické podmienky  daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna  epidemiologická situácia  v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory. Uvedené opatrenie platí do odvolania.

Ďalšie očakávané opatrenia boli zverejnené zatiaľ neoficiálne prostredníctvom médií. Tieto opatrenia budeme starostlivo sledovať: https://e.dennikn.sk/1825413/aktualny-zoznam-navrhov-na-pomoc-podnikom-o-ktorom-koalicia-rokuje/

Po rokovaní vlády dňa 23.03.2020 na tlačovej besede bolo dňa 24.03.2020 odprezentovaných 32 zo 40 prijatých opatrení. Existuje všeobecná informácia MV SR dostupná na http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-predstavila-dalsie-opatrenia-na-zvladnutie-situacie-v-dosledku-koronavirusu. Opatrenia, ktoré už boli prijaté resp. sú už v procese realizácie sú spomenuté vyššie.

 • Pri vstupe do nemocníc či fabrík sa bude podľa nariadenia hygienikov od 30. marca merať teplota tela.
 • Poskytovanie krátkodobých bezúročných úverov pre podniky.
 • Odklad podania daňového priznania DPH a lehoty na zaplatenie DPH na základe oznámenia daňového subjektu.
 • Úplné oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych a zdravotných odvodov a dane z príjmu pokiaľ zamestnávateľ nemôže alebo nedokáže prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu príkazu zastavenia/zatvorenia prevádzky (pravdepodobne sa bude týkať iba prevádzok povinne uzatvorených).
 • Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu na 30 – 45 dní pre dovozcov suroviny pre výrobu z tretích krajín.
 • Automatické predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly pre vozidlá, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly od 13. 3. 2020 (vrátane) o tri mesiace, do 12. 6. 2020.
 • Financovanie nákladov na podporované technológie výroby elektriny (OZE, VÚKVET, ako aj hnedé uhlie) zo štátneho rozpočtu počas obdobia marec 2020 – december 2020.
 • Rokovanie s dodávateľmi energií za účelom oslobodenia podnikateľských subjektov od platenia pokút za nedodržanie dohodnutého diagramu spotreby elektrickej energie.
 • Zjednodušiť podmienky poskytovania a parametre príspevku na udržanie pracovného miesta a umožniť jeho poskytovanie aj pre MSP a SZČO.
 • V súvislosti s nedostatkom dezinfekčných prostriedkov zmena vyhlášky 538/2011 týkajúca sa udeľovania výnimky z povinnosti denaturovania.
 • Koordinovať a zabezpečiť dodávky energií, zabezpečiť minimálnu dopravnú obslužnosť, prepravu a koordinovať odpadové hospodárstvo, ako aj celoplošné zásobovanie potravinami.
 • Vytvoriť na webových kontaktných miestach pre podnikateľov rozcestník s užitočnými odkazmi a dokumentmi.
 • Vytvoriť CHATBOT ku opatreniam pre podnikateľov.
 • Vytvoriť databázu osôb s podozrením na COVID-19. Databáza bude sprístupnená len vybraným subjektom.
 • Sledovať vývoj v jednotlivých odvetviach, spolupracovať a zhromažďovať údaje o potrebách zasiahnutých spoločností na strane dodávateľov a odberateľov.
 • Zabezpečiť prednostné spojenie pre SIM karty strategických a energetických podnikov.
 • Slovenská pošta automaticky predĺži dobu uloženia zásielok do ukončenia mimoriadnej situácie plus týždeň.
 • Odpustiť na obdobie do ukončenia stavu núdze vyžadovanie štatistických výkazov a možné sankcie za nedodanie informácií pre štatistický úrad a ostatné orgány a organizácie verejnej správy.

Podpora investovania v súkromnom sektore prostredníctvom zrýchleného daňového odpisovania a prostredníctvom nástrojov SIH, EIB a SBA. Opatrením ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 s účinnosťou od 24.03.2020 do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny ÚVZ uloží pokutu vo výške do 1659 EUR. Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny ÚVZ uloží pokutu vo výške do 20 000 EUR. Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú  priestorové a technické podmienky  daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna  epidemiologická situácia  v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory. Uvedené opatrenie platí do odvolania.

Ďalšie očakávané opatrenia boli zverejnené zatiaľ neoficiálne prostredníctvom médií. Tieto opatrenia budeme starostlivo sledovať: https://e.dennikn.sk/1825413/aktualny-zoznam-navrhov-na-pomoc-podnikom-o-ktorom-koalicia-rokuje/

OPATRENIA PRE TZV. POVOLENÉ PREVÁDZKY

Opatrenie ÚVZ SR OLP/2777/2020 z 29.03.2020 - toto opatrenie sa týka znovuotvorenia niektorých prevádzok od 30.3.2020 6:00 a to:

 1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,
  1. týmto predajniam sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov,
 2. drogérie
  1. týmto predajniam sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov,
 3. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky,
 4. predajne novín a tlačovín,
 5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 6. prevádzky telekomunikačných operátorov,
 7. prevádzky verejného stravovaniaa stánky s rýchlym občerstvením,
  1. v týchto prevádzkach sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti, môžu teda fungovať len formou predaja mimo prevádzky stravovacích služieb (výdajné okienko)
 8. prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
 9. prevádzky internetových obchodov (e-shop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
 10. práčovne a čistiarne odevov,
 11. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 12. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 13. autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,
 14. služby slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
 15. servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
 16. taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru,
 17. advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia,
 18. prevádzky kľúčových služieb,
 19. zberné dvory,
 20. predajne metrového textilu a galantérie,
 21. predajne a servis bicyklov,
 22. prevádzky záhradníctiev a predajne záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
 23. prevádzky stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

Tieto maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby musia dodržiavať nasledujúce hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť dôslednú kontrolu),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na rukyalebo poskytnúť jednorazové rukavice (prevádzkovatelia sú povinní tieto pre svojich zákazníkov zabezpečiť),
 • v radách nakupujúcich zabezpečiťodstup minimálne 2 metre (nevyhnutné zabezpečiť a kontrolovať),
 • počet nakupujúcich v prevádzkev jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky (povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť pri vstupe),
 • na všetky vstupy do prevádzkyviditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu (postačí upozornenie sprístupnené na viditeľnom mieste, napr. Vchode do priestorov, odporúčame taktiež využiť audio upozornenia, ktoré sa v pravidelných intervaloch budú v priestoroch prevádzky opakovať).

Prevádzkovateľom obchodných centier podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., sa nariaďuje, aby uzatvorili všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených vyššie vo výnimkách, bod 1 až 10.

Zdroj:http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_%20final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020.pdf

Odporúčaním ÚVZ SR zo dňa 18.03.2020 sa na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov odporúčajú zaviesť nasledujúce opatrenia:

 • obmedziť predaj nebalených potravín, pokrmov a nápojov, t. č. nepoužívať predaj do vlastných obalov prinesených zákazníkom, 
 • nebalené potraviny, pokrmy a nápoje baliť len do nových, čistých, nepoužitých obalov, ktoré sú vhodné a určené na styk s potravinami, 
 • obsluhujúci personál potravinárskych prevádzok (predaj potravín, zariadenia spoločného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením) musí v tomto období dodržiavať vysokú úroveň osobnej a prevádzkovej hygieny, vylúčiť z prevádzky personál, ktorý vykazuje príznaky ochorenia, vyhýbať sa styku s osobami vykazujúcimi príznaky ochorenia udržiavať odstup aspoň 1 meter,
 • pri manipulácii s potravinami živočíšneho pôvodu v prevádzkach zariadení spoločného stravovania je potrebné dodržiavať zaužívané hygienické pravidlá v rámci správnej výrobnej praxe a HACCP,
 • kuchynský riad, náradie a stolový riad sa musí umývať vo vode s teplotou najmenej 45°C, s prídavkom umývacích prostriedkov a následne opláchnuť pod tečúcou vodou s teplotou najmenej 50°C pri ručnom umývaní a s teplotou 80°C pri strojovom umývaní; umytý kuchynský riad, náradie a stolový riad uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu, neutierať.

  

Späť na predchádzajúcu stranu

 

 Pokračovanie článku