Správy & Média

Pokračovanie prehľadu aktuálnej situácie v súvislosti s COVID-19

Dátum: 27/03/2020

OKRESNÉ SÚDY

Pre komunikáciu s úradmi je nevyhnutné využívať elektronické podania prostredníctvom www.slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

Na úhradu správnych poplatkov využívať mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx

Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov.

V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov.

Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržovať pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

 Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

SÚKROMNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Od 19.03.2020 sa rozširuje núdzový stav na všetky segmenty týkajúce sa zdravotníctva bez ohľadu na vlastníctvo.  Toto opatrenie zahŕňa:

 • držiteľov povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • držiteľov povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
 • držiteľov povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
 • právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky,
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu sa pracovná  povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zákaz uplatňovania práva na štrajk.

Od 18.3.2020 sa nariaďuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vykonávali všetky potrebné kroky a opatrenia smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neohrozí život a zdravie osôb. 

ODPAD

Dňa 25.03.2020 vydal minister životného prostredia aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia COVID-19.

https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html

Obmedzenia súvisiace s opatreniami ÚVZ SR, ktoré súvisia s uzavretím prevádzok sa v zmysle tohto usmernenia týkajú činností s nakladaním s odpadom len v obmedzenej miere. Tieto opatrenia smerujú k prevádzkam kde dochádza k priamemu kontaktu so zákazníkmi. V oblasti nakladania s odpadom ide o prevádzky zberných dvorov a výkupní odpadov. Tieto prevádzky nie je možné podľa ÚVZ SR v súčasnosti prevádzkovať.

Všetky subjekty, ktoré sú súčasťou systému nakladania s odpadom, a teda tento systém tvoria a zabezpečujú ho (zberové spoločnosti, prevádzkovatelia triediacich liniek, prevádzkovatelia skládok odpadov atď.), sú povinné dodržiavať platné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem iného zabezpečiť zber a odvoz odpadov (zmesového odpadu, triedených zložiek komunálneho odpadu atď.), triedenie a dotrieďovanie vyzbieraného odpadu, zhodnotenie, recykláciu a podobne. Je nespochybniteľné, že je potrebné a nutné dodržiavať pri všetkých činnostiach hygienické postupy a predpisy tak, ako pravidelne zdôrazňuje a odporúča ÚVZ SR.

ÚVZ SR vydalo stanovisko v zmysle ktorého sa použité ochranné prostriedky, ktoré vnikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v prevádzkach ako sú rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Odporúča sa nasledovný postup:

 • Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť
 • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
 • Použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu
 • Samozrejme si je potrebné umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel. 

GDPR

Dňa 25.03.2020 bol Národnou radou SR prijatý  Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon umožňuje sprístupniť Úradu verejného zdravotníctva údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva na účely ich zberu, spracovávania a uchovávania v rozsahu potrebnom na identifikáciu fyzických osôb v záujme ochrany života a zdravia, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Tieto údaje môže ÚVZ SR zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu najdlhšie však do 31.12.2020..

Dňa 20.03.2020 vydal EDPB (Európsky výbor ochranu údajov) vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19. V tomto vyhlásení apeluje na členské krajiny EÚ, že aj v týchto výnimočných časoch musí prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečiť ochranu osobných údajov dotknutých osôb a preto by sa malo zohľadniť niekoľko aspektov, aby sa zaručilo zákonné spracúvanie osobných údajov, a vo všetkých prípadoch by sa malo pripomenúť, že akékoľvek opatrenie prijaté v tejto súvislosti musí rešpektovať všeobecné právne zásady a nesmie byť nezvratné.

EDPB zdôrazňuje, že aj GDPR pozná pravidlá, ktoré sa vzťahujú aj na spracúvanie osobných údajov v kontexte, ako je ten, ktorý sa týka COVID-19. GDPR umožňuje príslušným orgánom verejného zdravotníctva a zamestnávateľom spracúvať osobné údaje v súvislosti s epidémiou v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a za podmienok v nich stanovených. Napríklad, ak je spracúvanie nevyhnutné z dôvodu podstatného verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (za týchto okolností nie je potrebné spoliehať sa na súhlas jednotlivcov).

Zároveň sa EDPB domnieva, že články 6 a 9 GDPR (§13 a §16 slovenského zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) umožňujú spracúvanie osobných údajov, najmä ak toto spracúvanie spadá do zákonnej pôsobnosti orgánu verejnej moci ustanovenej vnútroštátnymi právnymi predpismi a podmienok zakotvených v GDPR.

Čo sa týka zamestnania, v GDPR sa tiež predpokladajú výnimky zo zákazu spracúvania určitých osobitných kategórií osobných údajov, ako sú údaje o zdraví, ak je to potrebné z dôvodu významného verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (vyššie spomenutý článok 9), na základe právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, alebo ak existuje potreba chrániť základné životné záujmy dotknutej osoby, keďže odôvodnenie 46 výslovne odkazuje na kontrolu epidémie, pomocou jej monitorovania. Spracúvanie týchto osobných údajov sa však prísne viaže na zásadu primeranosti.

ePrivacy smernica umožňuje členským štátom zaviesť legislatívne opatrenia na zabezpečenie verejnej bezpečnosti pomocou telekomunikačných údajov, ako sú napríklad lokalizačné údaje. Takáto výnimočná legislatíva je možná iba vtedy, ak predstavuje nevyhnutné, vhodné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti. Tieto výnimočné opatrenia však podliehajú súdnej kontrole Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva. Tieto telekomunikačné údaje by sa mali v prvom rade spracúvať anonymným spôsobom, nakoľko pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na údaje, ktoré boli náležite  anonymizované, a až v prípade, že toto nebude objektívne možné vzhľadom na okolnosti, by mali členské štáty zaviesť legislatívne opatrenia na ochranu verejnej bezpečnosti..

Všetky vyššie poskytnuté osobné údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov, by sa mali spracúvať na konkrétne a výslovné účely. 

LEGISLATÍVA

Dňa 25.03.2020 bol Národnou radou prijatý Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tento zákon upravuje:

 • Lehoty súkromnoprávnych vzťahoch na uplatnenie alebo bránenie práva na súde, ktorých uplynutím by došlo k premlčaniu alebo zániku práva od 12.03.2020 do 30.04.2020 neplynú. Vzťahuje sa to aj na väčšinu procesných lehôt ustanovených zákonom alebo súdom. V trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravných prostriedkov pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného alebo zúčastnenú osobu.
 • Súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu. Ochrana zdravia je dôvodom na vylúčenie verejnosti.
 • Predlžuje sa lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predlženie, ktoré nastalo od 12.03.2020 do 30.04.2020 z 30 na 60 dní.
 • Rozhodovanie per rollam a hlasovanie elektronickými prostriedkami bude pre kolektívne orgány právnických osôb možné aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
 • Do 30.03.2020 nebude možné pristúpiť k výkonu záložného práva. Takéto úkony vykonané od účinnosti tohto zákona do 30.04.2020 sú neúčinné.
 • Dražobník, súdny exekútor a správca sú do 30.04.2020 povinný upustiť od vykonania dražby. Takto vykonaná dražba je neplatná.

Zákon ďalej zavádza výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora vo verejnom obstarávaní v prípade obstarávania tovarov ako sú ochranné rúška, respirátory, či testovacie sady a pod., čím sa spružňuje režim nákupu tohto typu tovaru v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu