Správy & Média

Prehľad aktuálnej situácie v súvislosti s COVID-19

Dátum: 27/03/2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou COVID-19 sme pre vás pripravili základný prehľad rôznych medializovaných opatrení. Naši právnici sledujú situáciu a vyhodnocujú dopady, ktoré jednotlivé prijaté alebo avizované opatrenia môžu mať.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, týkajúce sa konkrétne Vás, sme pripravení s celým tímom Vám poskytnúť potrebnú podporu a pomoc.

 

Stav k 26.03.2020 o 17.30 hod.

V nedeľu 15.03.2020 Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. formou uznesenia vlády SR č. 114/2020, ktorý platí od 16. marca 2020 od 6.00 h. Všetky doterajšie rozhodnutia naďalej zostávajú v platnosti. Núdzový stav sa vyhlasuje sa v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

Rozhodnutia o vyhlásení núdzového stavu a o jeho skončení a o obmedzení základných práv a slobôd a uložení povinností sa bezodkladne vyhlasujú v tlači a vo vysielaní rozhlasu a televízie a ich vydanie sa oznamuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Prvé povinnosti a obmedzenia vyhlásené z dôvodu núdzového stavu sa týkajú výhradne zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým sa okrem iného zakazuje štrajkovať.

V čase núdzového stavu možno uložiť napríklad pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd; obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení; obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb; obmedziť doručovanie poštových zásielok, obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti, zakázať uplatňovanie práva na štrajk,vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze a iné.

Štát za obdobie núdzového stavu neposkytuje zo zákona žiadne náhrady.

V stredu 11.03.2020 s účinnosťou od 12.03.2020 od 06.00 hod. bola vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia v SR. Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje pre všetky osoby – podnikateľov, ako aj fyzické osoby špecifické povinnosti, ktorých porušenie je sankcionované. Plnenie týchto povinností je plnením zo zákona a preto je na vlastný náklad povinnej osoby. Náhrada škody však nie je dotknutá, aj keď jej uplatnenie bude veľmi náročné a bude sa vzťahovať iba na veľmi špecifické prípady.

V čase mimoriadnej situácie sa nariaďujú povinnosti rôznou formou. Jednou z nich sú opatrenia vydané formou verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o podpore a rozvoji verejného zdravia sú všetky fyzické, ako aj právnické osoby povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri ohrození verejného zdravia. Náklady, ktoré vzniknú pri plnení týchto a ďalších povinností, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plniť. Ak sa v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného dozoru zistí porušenie povinností môže príslušný orgán verejného zdravotníctva uložiť porušiteľovi čiastočnú alebo úplnú náhradu nákladov. Pokutu môže príslušný orgán uložiť až do výšky 50.000 EUR.

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky avizoval drakonické opatrenia, ich implementácia však vyžaduje aj určité legislatívne kroky, ktoré ešte stále nie sú ukončené. Zatiaľ boli vydané iba niektoré opatrenia podľa prehľadu nižšie. 

KARANTÉNA

Od dňa 19.03.2020 6:00 sa Opatrením úradu verejného zdravotníctva SR rozširuje okruh výnimiek z povinnej 14-dňovej domácej izolácie pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia, a ich rodinných príslušníkov žijúcich s nimi v jednej domácnosti, ktorú formálne nariaďuje všeobecný lekár alebo pediater.

Výnimky z tejto povinnosti sú:

 • vodiči nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • vodiči a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
 • piloti dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov
 • posádky v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • rušňovodiči a strojvodcovia v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • týmto osobám sa nariaďuje, aby v prípade príznakov choroby, aby bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi.
 • zamestnanci pohrebných služieb, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov
 • Občania SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v SR a vykonávajú pracovnú činnosť v prihraničných oblastiach v Maďarskej republike v pásme 30 km od štátnej hranice SR.

Opatrenie prijaté Ústredným krízovým štábom (zriadený 27.02.2020) zo dňa 15.03.2020 bolo zverejnené dňa 16.03.2020, pod č. OLP/2595/2020 na webovom portály Úradu verejného zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/, prikazuje:

Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú  z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a to na dobu 14 dní.

Opatrenie prijaté Ústredným krízovým štábom (zriadený 27.02.2020) zo dňa 12.03.2020 bolo zverejnené dňa 13.03.2020, pod č. OLP/2567/2020 na webovom portály Úradu verejného zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/, začalo platiť od 13.03.2020 o 7.00 do odvolania.

Opatrenia sú nasledovné:

 • povinná 14-dňová domáca izolácia pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia, a ich rodinných príslušníkov žijúcich s nimi v jednej domácnosti, ktorú formálne nariaďuje všeobecný lekár alebo pediater,
 • týmto osobám sa nariaďuje, aby bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi alebo pediatrovi.
 • Výnimky z tejto povinnosti:
  • vodiči nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
  • vodiči a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
  • piloti dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov
  • posádky v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
  • rušňovodiči a strojvodcovia v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
  • týmto osobám sa nariaďuje, aby v prípade príznakov choroby, aby bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi. 
 • Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom a strojvodcom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.
 • Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia sa nariaďuje, aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2/ FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.
 • Vodičom a posádkam dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátoryFFP2/ FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. 

Dňa 10.03.2020 vydal hlavný hygienik SR usmernenie o karanténe, ktoré ustanovuje, že osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):

 • sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
 • zostať v domácej  izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev  kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
 • zdržať sa cestovania,
 • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
 • zdržať sa pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.

Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.

Dňa 09.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva vydal verejnú vyhlášku č. SHHSRVSU/2448/2020, ktorou nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov s prechodným aj trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei a určil poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vo vzťahu k týmto osobám rozhodli o izolácii v domácom prostredí. Karanténa (domáca izolácia) sa týka aj rodinných príslušníkov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie. Opatrenie sa však netýka vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez vyššie uvedené štáty alebo vykonávajú prepravu a nakladanie a vykladanie tovaru vo vyššie uvedených štátoch, vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianska alebo z Talianska, pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia paluba lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch. Vyššie uvedené skupiny výnimiek však majú vo verejnej vyhláške nariadené ďalšie opatrenia, ktorých porušenie môže založiť vznik sankčného postihu pre ich zamestnávateľov.

HRANIČNÉ KONTROLY

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení.

Od utorka 17.03.2020 od 12:00 budú uzavreté hraničné priechody s Poľskou republikou. V prevádzke zatiaľ budú dva priechody.

Štátny príslušníci Ukrajiny a cudzinci s trvalým pobytom na Ukrajine môžu od 8:00 17.03.2020 do 18:00 22.03.2020 prekročiť štátnu hranicu so Slovenskou republikou na  Ukrajinu. Dodnes zavedené opatrenia ostávajú v platnosti.

O polnoci 17.03.2020 sa uzavreli hranice s Maďarskou republikou. Od 19.03.2020 cez hranice budú môcť bez povinnosti následnej karantény prechádzať len obyvatelia, ktorí bývajú a pracujú do vzdialenosti 30 Km od svojich hraníc. Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa.

Zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi V piatok 13.03.2020 od 7. hodiny budú spustené hraničné kontroly, veľké hraničné priechody zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup iba osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným atď. a platným cestovným dokladom, malé hraničné priechody sa zatvoria – toto bolo zaradené do medzirezortného pripomienkového konania pod číslom LP/2020/91 (dostupné na internete) - Návrh opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach hraníc Slovenskej republiky, tento dokument však len rieši organizačné otázky zabezpečenia tejto povinnosti.

ŠKOLY A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

Podľa usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-z-12-marca-2020/

Zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení.  Od 16.03.2020 sa zatvoria všetky predškolské a školské zariadenia, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti, maturitné skúšky, ktoré sa mali konať od 17.-20.03.2020, sa budú musieť na minimálne dva týždne odložiť, rovnako sa to týka prijímacích konaní na vysoké školy.

Dňa 09.03.2020 Bratislavský samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava a jej mestské časti, Univerzita Komenského a ďalší prijali ako zriaďovatelia škôl rozhodnutie o karanténe zatiaľ s platnosťou do 13.03.2020.

DOPRAVA

Prezídium Policajného zboru dňa 25.03.2020 povolilo všeobecnú výnimku na dojazd zo zákazu jazdy motorových vozidiel s najväčšou celkovou hmotnosťou nad 7500 kg vozidlám s najvyššou celkovou prípustnou  hmotnosťou  prevyšujúcou 3500 kg s prípojným vozidlom na nedele 29.03.2020 a 05.04.2020.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky.

Po rokovaní vlády dňa 23.03.2020 na tlačovej besede bolo dňa 24.03.2020 odprezentovaných 32 zo 40 prijatých opatrení. Opatrenia boli avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa týchto opatrení zverejnená. Existuje iba všeobecná informácia MV SR dostupná na http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-predstavila-dalsie-opatrenia-na-zvladnutie-situacie-v-dosledku-koronavirusu

 • Ministerstvo dopravy zruší bezplatnú dopravu pre študentov.
 • Vláda vyzýva dôchodcov, aby MHD a verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch.

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení.

Čiastočne je však opatrenie upravené vo vyhláške Verejného úradu zdravotníctva č. OLP/2567/2020.

Zastavenie medzinárodnej železničnej dopravy od 13.03.2020 od 07.00 hod. a vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14.03.2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK bude pokračovať v pravidelnej dezinfekcii vozňov a pristúpi k dezinfekcii priestorov staníc.

Zastavenie medzinárodnej autobusovej dopravy od 13.03.2020 od 07.00 hod. Kamiónová preprava tovaru je povolená pre zásobovanie, vodiči však musia byť vybavení pomôckami. V lodnej preprave platí, že osobné lode nesmú na Slovensku od 13.03.2020 od 07.00 hod. pristavovať, môžu však bez zastavenia na Slovensku preplávať. Letecká doprava – všetky medzinárodné lety zo aj na Slovensko budú zastavené po schválení vládou SR.

POŠTA

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení. Predpokladáme však, že úprava pracovných hodín bude predmetom rozhodnutia manažmentu.

Slovenská pošta bude fungovať v obmedzenom režime, podľa potreby budú upravené aj otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

VOĽNOČASOVÉ ZARIADENIA – PREVÁDZKY, KDE SA ZHROMAŽĎUJÚ OSOBY

Opatrením ÚVZ SR č. OLP/2732/2020 s účinnosťou od 25.03.2020 od 00:00 hod. do odolania sa všetkým osobám zakazuje vychádzať a pohybovať na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Po rokovaní vlády dňa 23.03.2020 na tlačovej besede bolo dňa 24.03.2020 odprezentovaných 32 zo 40 prijatých opatrení. Opatrenia boli avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa týchto opatrení zverejnená. Existuje iba všeobecná informácia MV SR dostupná na http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-predstavila-dalsie-opatrenia-na-zvladnutie-situacie-v-dosledku-koronavirusu

 • Hygienici nariadia povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.
 • Vydá sa odporúčanie, aby ľudia stáli v rade v dvojmetrových rozostupoch.

Opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva SR zo dňa 15.03.2020 a 16.03.2020 boli zverejnené dňa 16.03.2020, pod č. OLP/2595/2020 a OPL/2596/2020 na webovom portály http://www.uvzsr.sk/. Tieto opatrenia začali platiť od 16.03.2020 tak ako je uvedené nižšie:

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem:

 1. predajni potravín,
 2. lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok,
 3. drogérií,
 4. pohonných hmôt a palív,
 5. novinových stánkov,
 6. predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií,
 7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
 8. prevádzok verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,
 9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 10. prevádzok internetových obchodov (e-shopov) a donáškových služieb,
 11. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 12. práčovne, čistiarne odevov,
 13. autoservisy, pneuservisy, odťahové služby
 14. taxislužby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru.

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h na obdobie 14 dní sa zároveň zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením. Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

Pokuta pre právnickú osobu, ktorá nedodrží zákaz bude viac ako 10.000 EUR (max. možná pokuta je do výšky 20.000 EUR za každé porušenie).

DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, DOMOVY DÔCHODCOV, DETSKÉ DOMOVY, NEMOCNICE

Opatrením ÚVZ SR č. OLP/277512020 zo dňa 24.03.2020 sa dočasne pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou v nasledujúcich zariadeniach:

 • denné stacionáre
 • zariadenia pre seniorov
 • zariadenia opatrovateľskej služby
 • rehabilitačné strediská
 • špecializované zariadenia
 • domovy sociálnych služieb
 • denné centrá (bývalé kluby dôchodcov)
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle)
 • Prikazuje sa verejným aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom za ktorý ÚVZ SR uloží pokutu vo výške do 20.000 EUR.

Po rokovaní vlády dňa 23.03.2020 na tlačovej besede bolo dňa 24.03.2020 odprezentovaných 32 zo 40 prijatých opatrení. Opatrenia boli avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa týchto opatrení zverejnená. Existuje iba všeobecná informácia MV SR dostupná na http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-predstavila-dalsie-opatrenia-na-zvladnutie-situacie-v-dosledku-koronavirusu

 • V zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť, bude vyhlásený núdzový stav
 • Ministerstvo zdravotníctva určí po jednej nemocnici na východnom a strednom Slovensku a v Bratislave, ktoré budú slúžiť výlučne na liečbu ochorenia COVID – 19. V ostatných nemocniciach budú na tento účel vyšpecifikované celé pavilóny
 • Ministerstvo zdravotníctva dostane za úlohu rokovať so zdravotnými poisťovňami, aby ambulanciám poskytovali počas zníženého počtu pacientov 75 % platieb z priemeru, ktorý zvyčajne dostávajú
 • Pred nemocnicami, v ktorých dochádza k výtržnostiam neprispôsobivých ľudí bude hliadkovať polícia
 • Pred každou nemocnicou kde sa testuje na COVID-19 sa zriadia testovacie body na odbery z áut.
 • Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to bolo nevyhnutné.
 • Pri vstupe do nemocníc či fabrík sa bude podľa nariadenia hygienikov od 30. marca merať teplota tela.

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnená všeobecná informácia MV SR, dostupná na http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf, ktorá popisuje všeobecný obsah týchto opatrení.

Bude nariadený zákaz návštev, čiastočne je to však už pokryté vo verejnej vyhláške č. OLP/2405/2020 Úradu verejného zdravotníctva

Dňa 06.03.2020 bola vydaná verejná vyhláška OLP/2405/2020, ktorou sa od 07.03.2020 do odvolania:

 • zakazujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach,
 • prikazuje sa dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia,
 • nariaďuje povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečiť zákaz návštev.

OBCHODNÉ CENTRÁ

Opatrenie prijaté Ústredným krízovým štábom (zriadený 27.02.2020) zo dňa 15.03.2020 bolo zverejnené dňa 16.03.2020, pod č. OLP/2595/2020 na webovom portály Úradu verejného zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/.

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky pre tie prevádzky, ktoré poskytujú povolené služby a predaj. 

SLUŽBY PRE OBČANOV

Sociálna poisťovňa dňa 26.03.2020 upozornila všetkých poistencov ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu. https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/ustredie-prace-socialnych-veci-a-rodiny-prijima-opatrenia-cielom-ktorych-je-predist-sireniu-virusu.html?page_id=981372

Žiadajú klientov úradov aby zvážili osobnú návštevu a na komunikáciu využívali emial, telefonický kontakt alebo poštové služby. V prípade osobného doručenia, úrady budú písomné doklady preberať v priestoroch recepcie alebo iných priestoroch pri vchode do úradu.

V oblasti služieb zamestnanosti (evidencia na úradoch) boli zavedené nasledovné postupy:

 • úrad oznámi všetkým zamestnávateľom a klientom, ktorí majú určený kontakt, že všetky termíny na úradoch práce sa odkladajú
 • za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie budú považované žiadosti zaslané e-mailom alebo poštou v lehote 7 dní od skončenia zamestnania
 • nedostavenie sa na kontakt nebudem považované za porušenie povinností; ďalší termín pre uchádzača určí úrad písomne listom alebo e-mailom
 • nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sa nebude považovať za porušenie povinností
 • nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny sa počas trvania krízovej situácie nebude považovať za porušenie povinností
 • úrad preruší všetky pripravované výberové konania
 • úrad preruší všetky plánované stretnutia so zamestnávateľmi, osobné návštevy u zamestnávateľov, burzy práce a výberové konania
 • úrad preruší všetky informačno-poradenské služby aktivity pre uchádzačov
 • úrad preruší kontroly liečebného režimu
 • úrad preruší všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti pre uchádzačov
 • úrad preruší ponúkanie nových poradenských a vzdelávacích aktivít klientom
 • úrad preruší vykonávanie aktivačných činností

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie:

 • úrad akceptuje žiadosti zaslané poštou alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom e-malom
 • Pri osobnom doručení žiadosti bude táto žiadosť prebraná na recepcii úradu alebo na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode do úradu
 • skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môže klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky. Zamestnanec úradu o telefonickom oznámení urobí záznam
 • Pri osobnom doručení dokumentu bude táto žiadosť prebraná na recepcii úradu alebo na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode do úradu
 • doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu
 • ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu
 • na povinnosti klienta, vyplývajúce z poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musí úrad prihliadať osobitne
 • preukaz a parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá
 • sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej domácnosti
 • lekársku posudkovú činnosť treba vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby, len ak na osobnom stretnutí napriek krízovej situácii klient naďalej trvá
 • podmienka výkonu činností ako aj aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu sa bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie nebude vykonávať.

Po rokovaní vlády dňa 23.03.2020 na tlačovej besede bolo dňa 24.03.2020 oznámené, že obce a mestá majú zriadiť telefónne linky na donášku napríklad jedál a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje iba všeobecná informácia MV SR dostupná na http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-predstavila-dalsie-opatrenia-na-zvladnutie-situacie-v-dosledku-koronavirusu

Plánuje sa obmedzenie úradných hodín klientskych centier, úradoch práce a podobne na tri hodiny denne, obmedzenie fungovania sociálnej poisťovne – agendu je nutné vybavovať emailom alebo telefonicky a špeciálna OČR nahlasovaná telefonicky, nie je treba vybavovať osobne.

Od 16.03.2020 platia ďalšie opatrenia, ktoré Ministerstvo dopravy a výstavby SR prijalo v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č.113/2020. Z tohto dôvodu budú nasledujúcich 14 dní uzavreté prevádzky:

 • pracovísk emisnej kontroly,
 • pracovísk kontrol originality,
 • pracovísk montáže plynových zariadení,
 • technických služieb,
 • autoškôl,
 • prevádzkovateľov školiacich stredísk základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov.

V zozname povolených prevádzok a služieb nefigurujú taxislužby, ktoré majú byť od platnosti tohto opatrenia, teda od 16.03.2020, 6:00 hod., pozastavené.

Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8.00 h do 11.00 h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:

 • občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
 • vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
 • cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.
 • Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

Pre komunikáciu s okresnými úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom www.slovensko.sk – správne poplatky pri využití elektronických služieb sa znižujú o polovicu, najviac o 70 eur. Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu alebo virtuálny eKolkomat.

Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód).

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

ORGANIZÁCIA A USPORADÚVANIE PODUJATÍ

Opatrením ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 s účinnosťou od 24.03.2020 do odolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny ÚVZ uloží pokutu vo výške do 1659 EUR.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny ÚVZ uloží pokutu vo výške do 20 000 EUR.

Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú  priestorové a technické podmienky  daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna  epidemiologická situácia  v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory. Uvedené opatrenie platí do odvolania.

 

DAŇOVNÍCI

Po rokovaní vlády dňa 23.03.2020 na tlačovej besede bolo dňa 24.03.2020 oznámené, že dovážaný tovar pre epidémie bude oslobodený od DPH a ciel.

Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa tohto opatrenia zverejnená. Existuje iba všeobecná informácia MV SR dostupná na http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-predstavila-dalsie-opatrenia-na-zvladnutie-situacie-v-dosledku-koronavirusu

Dňa 18.03.2020 bolo na rokovaní vlády prijaté Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov. Týmto nariadením dňom 01.01.2021 zaniká daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov, za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za nezaplatenie dane z príjmov. Daňový nedoplatok zaniká daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2020, 30. apríla 2020 alebo 31. mája 2020, ak takéto daňové priznanie k dani z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov najneskôr 30 júna 2020 zaplatil.

Dňom 01.01.2021 zaniká daňový nedoplatok na dani z príjmov, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov a za neodvedenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote. Daňový nedoplatok zaniká daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý mal povinnosť predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov v lehote do 31. marca 2020 za zdaňovacie obdobie roku 2019, ak toto oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov v tejto lehote odviedol.

Dňa 13.03.2020 informovalo Ministerstvo Financií SR, že spolu s Finančnou správou SR zavádzajú opatrenia, ktoré majú obmedziť osobný kontakt na daňových úradoch. Daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky (tzv. nepodnikatelia) budú mať možnosť podať daňové priznanie a uhradiť daň z príjmu do 31.05.2020. Finančná správa nebude uplatňovať sankcie. Opatrenie sa netýka platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných do obchodného registra a fyzických osôb – podnikateľov. Títo podnikatelia majú zákonnú možnosť si podanie daňového priznania odložiť.

PODNIKANIE

Dňa 25.03.2020 bol národnou radou prijatý Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Obsahom tohto zákona sú najmä:

 • Rozšírenie nároku na nemocenské aj na prípady, kedy bola poistencovi nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia. Tento nárok vzniká od prvého dňa dočasnej práce neschopnosti miesto pôvodného 11. dňa trvania dočasnej PN.
 • Výška nemocenského bude 55% denného vymeriavacieho základu podľa tohto zákona
 • Rozšírenie podmienky nároku na ošetrovné aj pre osoby, ktoré sa z dôvodu uzavretia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje sa musia o tieto deti starať.
 • Posúva sa vek dieťaťa z 10 rokov veku na dovŕšenie 11 rokov veku alebo do 18 rokov veku v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým stavom
 • Zamestnancovi, povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe počas ošetrovania sa nebude prerušovať poistné štandardne podľa §26 od 11. dňa potreby ošetrovania/starostlivosti
 • Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti bude počas celej doby ošetrovania/starostlivosti o dieťa oslobodená od platenia poistného.

Do zákona č. 311/2001 Z. z. tento návrh zákona vkladá nasledovné zmeny:

 • Zamestnávateľ ospravedlní zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, starostlivosti o dieťa podľa osobitného predpisu, a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 • Ako výkon práce sa na účely dovolenky neposudzuje doba ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa mladšie ako 10 rokov veku

Opatrením ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 s účinnosťou od 25.03.2020 do odolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť:

 • Predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok
 • Predajne drogérie
 • Predajne novín a tlačovín
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií

S účinnosťou od 25.03.2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci sa nariaďuje prevádzkovateľom vyššie uvedených priestorov vykonávať povinnú dezinfekciou predmetných prevádzok.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom za ktorý ÚVZ SR uloží pokutu vo výške do 20.000 EUR.

Po rokovaní vlády dňa 23.03.2020 na tlačovej besede bolo dňa 24.03.2020 odprezentovaných 32 zo 40 prijatých opatrení. Opatrenia boli avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa týchto opatrení zverejnená. Existuje iba všeobecná informácia MV SR dostupná na http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-predstavila-dalsie-opatrenia-na-zvladnutie-situacie-v-dosledku-koronavirusu

 • všetky ministerstvá v priebehu jedného až dvoch dní prehodnotia všetky lehoty, ktoré sa dajú posunúť na neskôr.
 • Ministerstvo zdravotníctva identifikuje lieky a ochranné prostriedky, ktoré potrebujeme na zabezpečenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zakáže sa ich vývoz do zahraničia.
 • Pri vstupe do nemocníc či fabrík sa bude podľa nariadenia hygienikov od 30. marca merať teplota tela.
 • Premiér zaviaže ministerstvá, aby identifikovali všetky lehoty, ktoré sa nebudú musieť v tomto čase dodržiavať. Nejde o platobné lehoty, o tých sa bude rokovať v utorok.

Usmernením hlavného hygienika SR zo dňa 18.03.2020 (piata aktualizácia) zavádza protiepidemické opatrenia založené na najnovších dostupných znalostiach na nasledujúce subjekty:

 • Zdravotní pracovníci vykonávajúci prehliadky mŕtveho pričom by títo pracovníci mali byť vybavený osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami
 • Pracovníci s profesionálnou expozíciou, zabezpečujúci zachovanie chodu hospodárstva a verejného života (polícia, hasiči, ozbrojené sily, kľúčové hospodárske odvetvia)
 • Pri nechránenom kontakte s prípadom ochorenia COVID 19 aktívne monitorovaný a vyradený z pracovnej činnosti na 14 dní od posledného kontaktu.
 • Pri chránenom kontakte sledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky ochorenia inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti

Odporúčaním ÚVZ SR zo dňa 18.03.2020 sa na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov odporúčajú zaviesť nasledujúce opatrenia:

 • obmedziť predaj nebalených potravín, pokrmov a nápojov, t. č. nepoužívať predaj do vlastných obalov prinesených zákazníkom, 
 • nebalené potraviny, pokrmy a nápoje baliť len do nových, čistých, nepoužitých obalov, ktoré sú vhodné a určené na styk s potravinami, 
 • obsluhujúci personál potravinárskych prevádzok (predaj potravín, zariadenia spoločného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením) musí v tomto období dodržiavať vysokú úroveň osobnej a prevádzkovej hygieny, vylúčiť z prevádzky personál, ktorý vykazuje príznaky ochorenia, vyhýbať sa styku s osobami vykazujúcimi príznaky ochorenia udržiavať odstup aspoň 1 meter.
 • pri manipulácii s potravinami živočíšneho pôvodu v prevádzkach zariadení spoločného stravovania je potrebné dodržiavať zaužívané hygienické pravidlá v rámci správnej výrobnej praxe a HACCP.
 • kuchynský riad, náradie a stolový riad sa musí umývať vo vode s teplotou najmenej 45°C, s prídavkom umývacích prostriedkov a následne opláchnuť pod tečúcou vodou s teplotou najmenej 50°C pri ručnom umývaní a s teplotou 80°C pri strojovom umývaní; umytý kuchynský riad, náradie a stolový riad uložiť do zariadenia na odkvapkanie riadu, neutierať.

Dňa 18.03.2018 bol vládou SR vzatý na vedomie Návrh opatrení na pomoc ekonomike v súvislosti so sírením vírusu COVID-19. Opatrenie bolo avizované, avšak zatiaľ nebola verejná vyhláška týkajúca sa týchto opatrení zverejnená. Existuje zatiaľ iba zverejnený dokument opatrení  Ministerstva hospodárstva SR, dostupný na https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24596/1, ktorá popisuje všeobecný obsah opatrení.

 • Poskytovanie krátkodobých bezúročných úverov pre podniky.
 • Odklad podania daňového priznania DPH a lehoty na zaplatenie DPH na základe oznámenia daňového subjektu.
 • Predĺženie lehôt na daňové kontroly a miestne zisťovania - najmä v úkonoch, ktoré predpokladajú osobné stretnutia, vypočutia svedkov, ústne pojednávania a predvolania a nahliadanie do spisu.
 • Odpustiť úroky z omeškania z oneskoreného platenia preddavkov daň z príjmov, ak nedoplatok vznikne v týchto mesiacoch a je uhradený v lehote do konca roka.
 • Odklad úhrady všetkých povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov za obdobie od marca 2020 do júna 2020 (3 mesiace) pre právnické osoby a SZČO. Výška dočasne odložených platieb bude následne rozpočítaná do nasledujúcich 18 mesiacov - počnúc od júla 2020 najneskôr do decembra 2021.
 • Úplné oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych a zdravotných odvodov a dane z príjmu pokiaľ zamestnávateľ nemôže alebo nedokáže prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu príkazu zastavenia/zatvorenia prevádzky.
 • Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu na 30 – 45 dní pre dovozcov suroviny pre výrobu z tretích krajín.
 • Automatické predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly pre vozidlá, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly od 13. 3. 2020 (vrátane) o tri mesiace, do 12. 6. 2020.
 • Financovanie nákladov na podporované technológie výroby elektriny (OZE, VÚKVET, ako aj hnedé uhlie) zo štátneho rozpočtu počas obdobia marec 2020 – december 2020.
 • Rokovanie s dodávateľmi energií za účelom oslobodenia podnikateľských subjektov od platenia pokút za nedodržanie dohodnutého diagramu spotreby elektrickej energie.
 • Oslobodiť od pokút spoločnosti, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku.
 • Obmedzia sa výkony nových a plánovaných kontrol činností podnikov a podnikateľov, ktoré nesúvisia s COVID-19.
 • Zmena v podmienkach OČR sa navrhuje zaviesť: Ak dieťa má 1 rodiča (alebo obaja rodičia sú zdravotníci, či pracujúci, ktorí nemôžu opustiť pracovné miesto) štát pridelí mesačný peňažný voucher na opatrovateľské služby, ktorý je možné uplatniť výlučne na tento účel.
 • Zjednodušiť podmienky poskytovania a parametre príspevku na udržanie pracovného miesta a umožniť jeho poskytovanie aj pre MSP a SZČO.
 • V súvislosti s nedostatkom dezinfekčných prostriedkov zmena vyhlášky 538/2011 týkajúca sa udeľovania výnimky z povinnosti denaturovania.
 • Koordinovať a zabezpečiť dodávky energií, zabezpečiť minimálnu dopravnú obslužnosť, prepravu a koordinovať odpadové hospodárstvo, ako aj celoplošné zásobovanie potravinami.
 • Vytvoriť na webových kontaktných miestach pre podnikateľov rozcestník s užitočnými odkazmi a dokumentmi.
 • Vytvoriť CHATBOT ku opatreniam pre podnikateľov.
 • Vytvoriť databázu osôb s podozrením na COVID-19. Databáza bude sprístupnená len vybraným subjektom.
 • Sledovať vývoj v jednotlivých odvetviach, spolupracovať a zhromažďovať údaje o potrebách zasiahnutých spoločností na strane dodávateľov a odberateľov.
 • Zabezpečiť prednostné spojenie pre SIM karty strategických a energetických podnikov
 • Slovenská pošta automaticky predĺži dobu uloženia zásielok do ukončenia mimoriadnej situácie plus týždeň.
 • Odpustiť na obdobie do ukončenia stavu núdze vyžadovanie štatistických výkazov a možné sankcie za nedodanie informácií pre štatistický úrad a ostatné orgány a organizácie verejnej správy.
 • Upraviť, po vzore iných štátov, možnosť odpisu daňovej straty tak, aby sa odpis daňovej straty nelimitoval žiadnym spôsobom (Rakúsko), prípadne limitoval len určitým obdobím (Česká republika - 7 rokov).
 • Podpora investovania v súkromnom sektore prostredníctvom zrýchleného daňového odpisovania a prostredníctvom nástrojov SIH, EIB a SBA.

ADVOKÁTI

Dňa 23.03.2020 bolo vydané Oznámené ministrom spravodlivosti SR k výkladu opatrenia ÚVZ SR OLP/595/2020, ktoré vykladá toto opatrenie v zmysle, že predmetné opatrenia sa nedotýkajú činnosti advokátov, notárov, súdnych exekútorov a správcov, keďže v prvom rade ich činnosť, resp. činnosť ich kancelárií a úradov, nie je maloobchodnou prevádzkou ani prevádzkou poskytujúcou služby.

http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2706

 Opatrenia Slovenskej advokátskej komory (SAK):

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/127332/_event

 • V súvislosti s Uznesením č. 114/2020, ktorým vláda vyhlásila núdzový stav, právne služby je možné poskytovať bez fyzického kontaktu s klientom v priestoroch advokátskej kancelárie.

Odporúčania SAK v tejto súvislosti sú:

 • osobný kontakt s klientami pokiaľ možno vylúčte a využívajte pokiaľ možno zabezpečenú komunikáciu na diaľku elektronicky, telefónom alebo inou vhodnou formou,
 • zvážte prosím nevyhnutnosť návštevy väzníc a požiadajte o odročovanie plánovaných súdnych pojednávaní ako aj plánovaných úkonov v prípravnom konaní,
 • primerane prosím postupujte v konaniach pred správnymi orgánmi,

Advokát je oprávnený požadovať od osôb, s ktorými komunikuje informácie či sa na nich vzťahuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení domácej izolácie. 

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD

V dňoch od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020 úrad ruší akékoľvek úradné hodiny pre stránky s výnimkou návštev, ktoré sú vopred dohodnuté a elektronicky avizované prostredníctvom e-mailovej adresy:

mimoriadna.situacia@antimon.gov.sk.

Z dôvodu obmedzenia osobného kontaktu zamestnancov úradu s verejnosťou podateľňa úradu funguje od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 pre osobné podania len v obmedzenom režime, a to v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Na komunikáciu s úradom je nevyhnutné uprednostniť elektronickú alebo telefonickú komunikáciu. 

SÚDY SR

Ministerstvo spravodlivosti SR, ako aj súdy, prijali niekoľko preventívnych opatrení proti šíreniu korona vírusu a prenosného ochorenia COVID-19. Opatrenia platia do 23. marca 2020. Ministerstvo spravodlivosti SR zrušilo všetky plánované pracovné porady, školenia, zahraničné služobné cesty. Tuzemské pracovné cesty sa budú riešiť individuálne. Zároveň platí zákaz prijímať návštevy v priestoroch rezortu. Z opatrení takisto vyplýva, že zamestnanci, ktorí prejavujú príznaky choroby, sa musia zdržiavať doma. Podateľňa MS SR bude zabezpečená zdravotníckymi pomôckami a dezinfekčnými prostriedkami. Zamestnanci majú podľa nariadenia uprednostňovať elektronickú alebo telefonickú komunikáciu, osobná komunikácia je možná len vo výnimočných prípadoch, ktoré neznesú odklad. 

Centrum právnej pomoci zatvorí svoje konzultačné strediská. Na webovej stránke ministerstva budú informovať o spôsobe kontaktu s konzultačnými strediskami. 

Opatrenia na ochranu zdravia platia aj pre súdy SR. Súdy majú obmedziť pohyb verejnosti vo svojich priestoroch. Budú dôsledne kontrolovať účel vstupu osôb do budovy. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže dostanú od vedenia súdov zoznam účastníkov konania a predvolaných osôb. Do priestorov súdu sa obmedzí vstup osobám, ktorých účasť na pojednávaniach a iných úkonov súdov nie je nevyhnutná. Výnimka platí pre osoby, ktoré idú doručiť podanie do podateľne. Im však bude umožnený vstup len na nevyhnutný čas a do daných priestorov. Informačné centrá súdov budú poskytovať informácie len elektronicky alebo telefonicky

Zároveň platí odporúčanie zvážiť uskutočnenie pojednávaní a iných úkonov súdov a prihliadať ma žiadosti o odročenie pojednávania zo zdravotných dôvodov, resp. z dôvodov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19. Súdy tiež umožnia osobám pri účasti na pojednávaniach a iných úkonoch používať dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky. Okrem toho je nevyhnutné zabezpečiť pre všetkých zamestnancov súdov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou, primerané dezinfekčné a ochranné pomôcky. Opatrenia pre súdy takisto platia do 23. marca 2020. 

Preventívne opatrenia prijal aj Zbor väzenskej a justičnej stráže. Ako už informovali, platí zákaz návštev obvinených a odsúdených vo väzniciach až do odvolania. Všetkým vstupujúcim osobám do všetkých ústavov a zariadení merajú telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom, pričom platí, že osobám s teplotou vyššou ako 37,5°C s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo osobám, ktoré odmietnu meranie teploty, zamedzia vstupu do ústavu. V prípade orgánov činných v trestnom konaní, sudcov, obhajcom, advokátom či iných osôb poskytujúcich právnu pomoc sa zváži zamedzenie vstupu. V prípade povolenia poskytne ústav vstupujúcim rúško na tvár. 

Pokračovanie článku