Správy & Média

Prehľad finančných opatrení pre úverových dlžníkov a podnikateľov

Dátum: 03/04/2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19 sa plánuje a prebieha prijatie viacerých opatrení na riešenie situácie dlžníkov, ktorí majú poskytnuté bankové úvery alebo iné financovanie a opatrenia pre podnikateľov, ktorí budú potrebovať finančné zdroje pre svoju prevádzku.

 

Pre potreby všetkých dlžníkov a podnikateľov, na ktorých má táto mimoriadna situácia negatívny finančný dopad, sme pripravili nasledovný prehľad uvedených opatrení, ktorý budeme aktualizovať podľa aktuálneho vývoja.

  1. Odklad splátok úverov

Ministerstvo financií SR pripravilo návrh zákona, ktorým by sa odložili splátky úverov a lízingov. Podľa zverejnených informácií bude možné odložiť splátky istiny aj úrokov hypotekárnych a spotrebných úverov až o  9 mesiacov a splátky lízingov až o 6 mesiacov.

Odklad by sa mal realizovať na základe žiadosti dlžníka a mal by platiť už od odoslania takejto žiadosti banke. Banka by v nasledujúcich 30 dňoch po doručení žiadosti mala dlžníkovi potvrdiť jej prijatie a v priebehu ďalších 30 dní informovať dlžníka o novom splátkovom kalendári. Pre takýto odklad splátok by sa dlžník nemal dostať do úverových registrov, v ktorých sa evidujú dlžníci s problémami pri splácaní úverov.

Zatiaľ nie je známy presný rozsah úverových produktov ani dlžníkov, ktorých by sa toto opatrenie malo týkať.

  1. Štátna finančná pomoc

Národná rada SR dňa 02. apríla 2020 schválila vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Okrem iných ustanovení obsahuje aj opatrenia v oblasti finančnej pomoci.

Cieľom tejto pomoci je udržanie zamestnanosti a prevádzky v malých podnikoch a stredných podnikoch počas nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19. Finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo financií SR a sprostredkovateľmi pomoci Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.. Tieto banky už zverejnili informácie, že na príprave zavedenia týchto opatrení pracujú. Finančná pomoc bude obmedzená do výšky pomoci de minimis podľa pravidiel EÚ, teda do výšky zhruba 200 000 EUR pre jeden podnik.

Finančná pomoc poskytnutá ako záruka za úver bude vratná, teda podnikateľ bude musieť Ministerstvu financií SR splatiť finančné prostriedky z uplatnenej záruky aj s úrokmi. Záruku nebude možné poskytnúť napríklad podnikom, ktoré majú nedoplatky na odvodoch, sú v konkurze alebo nespĺňajú ďalšie podmienky určené financujúcou bankou. Bonifikácia úrokov, t.j. úhrada úrokov z úveru, je určená podnikateľom, ktorí v dohodnutom období udržia určitú úroveň zamestnanosti a nebudú mať v tomto období vyššie ako stanovené nedoplatky na odvodoch.

Ministerstvo financií SR spolupráci zo Slovak Investment Holding (SIH) tiež pripravilo schému bankových záruk a úrokových dotácií pod názvom SIH antikorona záruka v celkovej výške 38 miliónov eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH už zverejnil ďalšie podrobnosti tohto produktu, ktorého cieľom má byť pomôcť malým a streným podnikom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.

Tento nástroj by mal spočívať v poskytnutí portfóliovej záruky komerčným bankám za úvery poskytnuté malým a streným podnikom a úrokového zvýhodnenia pri takýto úveroch. Takto zabezpečené úvery by sa mali poskytovať až do výšky 1,2 milióna eur na jeden úver a mali by pokrývať investičné a prevádzkové náklady malých a stredných podnikov v záujme udržania zamestnanosti. Očakáva sa, že v priebehu apríla by sa komerčné banky mali zapojiť do tohto programu a pripraviť sa jeho realizáciu.

  1. Opatrenia komerčných bánk

Viaceré komerčné banky už avizovali svoje vlastné opatrenia na pomoc ich klientom v čase tejto mimoriadnej situácie. Ide najmä o zvýhodnenia pri poskytnutých produktoch, napr. zľavy z cien poplatkov alebo výšky úrokov, odklady splátok úverov alebo zjednodušené procesy pri vybavovaní bankových záležitostí. Pre konkrétne opatrenia odporúčame obrátiť sa na Vašu banku.

Ak potrebujete ďalšie vysvetlenia k uvedeným opatreniam prípadne pomoc s ich realizáciou, tím advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS je Vám pripravený pomôcť. V prípade finančných ťažkostí, či už osobných alebo v rámci podnikania, odporúčame začať s riešením čo najskôr, aby ste predišli ďalším negatívnym dopadom a prípadne nestratili nárok na niektoré zo zavádzaných opatrení.

 

Neváhajte sa na nás obrátiť!