Správy & Média

Valné zhromaždenie v čase karanténnych opatrení

Dátum: 31/03/2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19 boli prijaté viaceré verejné opatrenia, ktorými sa má predísť šíreniu tejto epidémie. Vzhľadom na prognózy ďalšieho vývoja je veľmi pravdepodobné, že podobné opatrenia sa môžu uplatňovať aj dlhší čas.

 

Jedným z takýchto opatrení je zákaz hromadných podujatí nariadený Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Okrem komplikácií, ktoré takéto obmedzenie prináša v osobnom živote alebo finančných strát, ktoré to spôsobí organizátorom takýchto podujatí, je tu aj jeden aspekt zo života obchodných spoločností, na ktorý by sme chceli týmto poukázať.

Blíži sa obdobie roka, kedy obchodné spoločnosti zvyčajne zvolávajú a organizujú riadne valné zhromaždenia. Valné zhromaždenie nie je podujatím, ktoré by bolo výslovne opatrením zakázané, rovnako nie je ani stanovený počet osôb, ktoré by sa takéhoto podujatia mali zúčastniť, aby sa považovalo za hromadné.  Z hľadiska účelu tohto verejného zákazu je však potrebné posúdiť, či by pri valnom zhromaždení došlo k stretnutiu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, pri ktorom môže nastať riziko šírenia ochorenia COVID-19.

Obchodný zákonník a súvisiace právne predpisy v súvislosti s valným zhromaždením poskytujú obchodným spoločnostiam možné alternatívy k štandardnej organizácii a priebehu valného zhromaždenia, ktoré môžu vyhovovať aj zákazu hromadných podujatí. Z tých bežný spomeňme napríklad  rozhodovanie spoločníkov mimo valného zhromaždenia (per rollam), hlasovanie akcionárov korešpondenčne alebo elektronickými prostriedkami alebo udelenie hromadného splnomocnenia akcionármi na účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení. Z tých netradičných, ktoré zatiaľ náš právny poriadok neupravuje, je to napríklad valné zhromaždenie formou videokonferencie alebo živého prenosu streamovaním.

Pokiaľ ide o preventívne opatrenia, ktoré by tak v súvislosti s organizáciou valného zhromaždenia mala každá obchodná spoločnosť, ktorej sa to týka, urobiť, odporúčame:

  • Preveriť v stanovách alebo v spoločenskej zmluve najneskorší termín konania riadneho valného zhromaždenia a zvážiť či tento termín je realizovateľný; ak je termín konania valného zhromaždenia akokoľvek viazaný na podanie daňového priznania, dávame do pozornosti jedno z plánovaných opatrení Ministerstva hospodárstva spojené s odkladom povinnosti podať riadne daňové priznanie z doterajšieho termínu 31.03.2020 na 30.06.2020 na základe oznámenia daňovníka;
  • Zvážiť riziká spojené so zákazom hromadných podujatí a možnou neúčasťou na valnom zhromaždení napríklad aj osobami zo zahraničia,
  • Preveriť, aké možnosti alternatívnej organizácie valného zhromaždenia obsahujú štatutárne dokumenty obchodnej spoločnosti, najmä stanovy alebo spoločenská zmluva. V prípade potreby vykonať možné úpravy týchto dokumentov v dostatočnom časovom predstihu, ak to bude možné;
  • Pri zvolávaní valného zhromaždenia myslieť vopred na alternatívne možnosti účasti a hlasovania účastníkov a tieto implementovať do organizácie valného zhromaždenia.

Tieto opatrenia odporúčame urobiť s ohľadom na možné sankcie, ktoré z porušenia zákazu verejných podujatí môžu vyplývať, ďalej s ohľadom na zabezpečenie riadneho chodu obchodnej spoločnosti v čase očakávaných ekonomických problémov spojených so šírením epidémie a samozrejme v neposlednom rade s ohľadom na zabezpečenie zdravia všetkých dotknutých osôb.

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle § 193 Obchodného zákonníka (primerane platí aj pre spoločnosti s ručením obmedzeným) je predstavenstvo povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.

AKTUALIZÁCIA

Dňa 25. marca 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon čiastočne rieši aj uvedenú problematiku valných zhromaždení obchodných spoločností v čase aktuálnej mimoriadnej situácie. V §5 sa upravuje možnosť použiť korešpondenčné hlasovanie alebo účasť na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov aj v prípade, ak to obchodná spoločnosť nemá upravené vo vnútorných predpisoch alebo stanovách.

Nevyhnutné je len primerane uplatniť podmienky, ktoré pre tieto spôsoby hlasovania na valnom zhromaždení ustanovuje Obchodný zákonník v §190a až §190d. Upozorňujeme, že tieto pravidlá sú nastavené pomerne formalisticky a je potrebné dbať napríklad na obsah a formu hlasovacieho lístka, postupy pre doručovanie a sčítanie korešpondenčných hlasovacích lístkov alebo technické parametre nástrojov pre elektronické hlasovanie.

 

 

Pri plánovaní a realizácii týchto preventívnych opatrení, ako aj pri analýze a riešení rizík súvisiacich s aktuálnou situáciou, je vám tím advokátskej kancelárie

RUŽIČKA AND PARTNERS pripravený pomôcť.

Neváhajte sa na nás obrátiť!