Správy & Média

Nové povinnosti firiem v Obchodnom registri

Dátum: 23/08/2021

Koniec septembra je kľúčovým dátumom pre dve nové povinnosti, ktoré čakajú firmy vo vzťahu k Obchodnému registru SR. Prvá sa týka tzv. organizačných zložiek, ktoré musia potvrdiť svoje zapísané údaje, resp. navrhnúť zápis aktuálnych údajov najneskôr do spomínaného termínu. Druhá povinnosť sa dotkne väčšieho počtu spoločností a je ňou doplnenie identifikačných údajov fyzických, či právnických osôb po 30. septembri 2021.

 

Advokátska kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS upozorňuje, že do 30. septembra 2021 je pre niektoré firmy (tuzemské a zahraničné právnické osoby) nutné splniť si novú povinnosť týkajúcu sa organizačných zložiek. Podľa aktuálnej právnej úpravy je potrebné najneskôr do tohto dátumu potvrdiť údaje, ktoré sú o organizačnej zložke zapísané v obchodnom registri, resp. navrhnúť zápis aktuálnych údajov. Táto povinnosť platí aj v prípade, ak sú údaje o organizačnej zložke v registri aktuálne. Ak by dotknutá spoločnosť uvedenú povinnosť nesplnila do 30. septembra 2021, hrozí, že súd organizačnú zložku z obchodného registra vymaže.

Peter Ružička, advokát kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS upozorňuje: „Napriek tomu, že súd organizačnú zložku vymaže, ide o dôsledok nesplnenia si zákonnej povinnosti, teda určitú sankčnú formu výmazu. Odporúčame preto zvážiť, čo je pre konkrétneho podnikateľa výhodnejšie. Ak napríklad firma preferuje ukončenie činnosti svojej organizačnej zložky, nemusí byť z rôznych praktických, účtovných a obchodných  dôvodov pre ňu výhodnejšie takpovediac vyčkať na výmaz zo strany súdu z dôvodu nepotvrdenia zapísaných údajov. Odporúčame jej posúdiť konkrétne dôsledky takéhoto výmazu v porovnaní s realizáciou legálneho a zákonom predpokladaného postupu jej dobrovoľného zániku a výmazu.“

Ďalšia nová povinnosť, ktorá vzniká od 30. septembra 2021, spočíva v doplnení identifikačných údajov do obchodného registra. Táto sa týka veľkej skupiny firiem, ktoré majú v obchodnom registri zapísané tuzemské alebo zahraničné fyzické, či právnické osoby. Právna úprava vyžaduje doplniť, napr. ich rodné čísla (alebo iný identifikátor, ako napr. číslo pasu a pod.), či identifikačné čísla, ako tzv. IČO. Môže byť potrebné doplniť údaje pre:

  • spoločníkov, akcionárov,
  • členov štatutárnych orgánov - konateľov, členov predstavenstva,
  • členov kontrolných orgánov - dozornej rady,
  • prokuristov a ďalších.

V minulosti sa tieto údaje nevyžadovali, a preto sa do obchodného registra ani nemohli zapísať. Novú povinnosť doplnenia údajov je potrebné splniť pri najbližšom zápise zmien v obchodnom registri podávanom po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Inak súd nevykoná zápis žiadnej ďalšej zmeny. „Preto, ak firma v dohľadnej dobe očakáva alebo pripravuje zmenu akýchkoľvek údajov, evidovaných v obchodnom registri, upozorňujeme, že bez zápisu a doplnenia všetkých nových údajov to nebude možné,“ vysvetľuje Peter Ružička a dopĺňa, že ak aj v dohľadnej dobe spoločnosť neočakáva zmeny údajov v obchodnom registri, odporúča i tak doplniť nové údaje a nečakať na zápis iných zmien. V budúcnosti totiž môže spoločnosti vzniknúť naliehavá požiadavka, napr. zapísať, či zmeniť spoločníka, konateľa alebo prokuristu. Pri tom bude potrebné vykonať všetky úkony a zabezpečiť všetky podklady, aby boli doplnené všetky nové údaje. Inak súd zmenu nezapíše a celý proces sa tým firme môže zdržať.

 
array(0) { }