Všeobecné podmienky ochrany súkromia

Prosíme Vás, pozorne si prečítajte nasledujúce Podmienky ochrany súkromia, aby ste sa oboznámili so spôsobom, rozsahom a ďalšími informáciami o spracúvaní osobných údajov, najmä ako budú Vaše osobné údaje zhromažďované a používané, a ďalej o vašich právach ako dotknutej osoby. Tieto podmienky sa môžu meniť, preto Vám odporúčame, aby ste ich pravidelne sledovali.

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., IČO: 36 863 360, je advokátska kancelária so sídlom Vysoká 2/B, Bratislava, Slovenská Republika (ďalej len „RUŽIČKA AND PARTNERS“), ktorá prevádzkuje webovú stránku http://www.r-p.sk/.

RUŽIČKA AND PARTNERS sa zaväzuje udržať v tajnosti osobné údaje a zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré ste nám zverili.  Údaje, ktoré ste nám poskytli, nebudú bez Vášho súhlasu akokoľvek zverejňované, ani využívané na komerčné, či obchodné účely Informácie, ktoré nám poskytnete, nebudú zverejnené ani použité na komerčné účely bez legitímneho zákonného dôvodu, ako s vaším výslovným a predchádzajúcim súhlasom.

RUŽIČKA AND PARTNERS vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov na stránkach, ktoré sa môžu vyskytnúť vo forme akéhokoľvek prepojenia na http://www.r-p.sk/.

 

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobnými údajmi sa na účely týchto podmienok rozumejú v zmysle § 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „... údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.“

RUŽIČKA AND PARTNERS môže spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje, získané či už priamym kontaktom, na základe právneho úkonu[1] (napr. dohody), emailom, poštou alebo iným spôsobom komunikácie alebo získané prostredníctvom webovej stránky http://www.r-p.sk/.

RUŽIČKA AND PARTNERS nie je považovaný za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov spracúvania, pričom v takom prípade sa naňho GDPR nevzťahuje. Môže ísť o situácie, kedy sú jej poskytnuté osobné údaje omylom, nedopatrením, špekulatívnym spôsobom alebo sú jej poskytnuté také osobné údaje, o ktoré nežiadala a  nemá záujem tieto osobné údaje ďalej spracúvať na žiadne účely. Uchovanie týchto údajov napr. z dôvodu ich vrátenia oprávnenej osobe alebo ich vymazania v primeranej lehote nepredstavuje spracúvanie osobných údajov spadajúce pod pôsobnosť GDPR.[2]

Týmto však nie je vylúčené, že RUŽIČKA AND PARTNERS vykonáva zhromažďovanie informácii z verejne dostupných zdrojov (webové stránky, denná tlač, otvorené databázy a registre a iné), ktoré ďalej spracúva. Tieto osobné údaje sú využívané najmä na poskytovanie právnych služieb našim klientom.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú prevažne:

 

 • identifikačné údaje ako napríklad meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
 • kontaktné údaje ako napríklad telefónne číslo, emailová adresa, faxové číslo,
 • bankové údaje
 • iné údaje Vami poskytnuté alebo získané v súlade s vyššie uvedeným.

 

Spoločnosť zároveň môže spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu priameho marketingu v súlade s čl. 6 bod 1. písm. f) GDPR, a to na účely svojich oprávnených záujmov v zmysle recitálu 47 GDRP. V prípade, že RUŽIČKA AND PARTNERS spracúva Vaše osobné údaje podľa predchádzajúcej vety, máte právo kedykoľvek namietať proti ich spracúvaniu podľa nižšie uvedeného.

 

Cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa stiahnu do Vášho internetového prehliadača pri používaní našej stránky. Tieto súbory slúžia aj na zľahčenie pohybu po tejto stránke. Súbory cookies sa vo Vašom počítači uschovávajú po dobu 2 rokov. Pokiaľ ste súhlasili so spracúvaní cookies na webovej stránke RUŽIČKA AND PARTNERS (súbormi cookies), zbierame o Vás údaje o IP adrese, o prehliadači z ktorého bola webová stránka http://www.r-p.sk/ navštívená, o lokalite z ktorej bola prezeraná a o dĺžke trvania prezerania. Súbory cookies používame za účelom marketingovej, ako aj pracovnej komunikácie.

Spracúvanie osobných údajov získaných na sociálnej sieti LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ruzicka-and-partners/) pod užívateľským menom RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. nie je systematického charakteru a prebieha vždy len v súlade s podmienkami zmluvy a zásad poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti.  Viac informácií nájdete v „privacy policy“  LinkedIn. RUŽIČKA AND PARTNERS vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov na stránkach, ktoré sa môžu vyskytnúť vo forme akéhokoľvek prepojenia na alebo komentároch pod článkami uverejnenými na https://www.linkedin.com/company/ruzicka-and-partners/

 

Plnenie povinností povinnej osoby

Na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu je RUŽIČKA AND PARTNERS ako povinná osoba v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML“) oprávnená aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na vykonanie základnej, zjednodušenej alebo zvýšenej starostlivosti a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona o AML. RUŽIČKA AND PARTNERS je pritom oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby.

 

Poskytnutie údajov tretím stranám

Upozorňujeme Vás, že z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám. V prípade využitia služieb tretej stany upozorní RUŽIČKA AND PARTNERS na túto skutočnosť dotknuté osoby a príjme všetky potrebné opatrenia tak, aby takáto tretia strana poskytovala Vašim údajom minimálne v rovnakej miere podmienky zabezpečenia, aké poskytujeme my a v súlade so základnými právami dotknutých osôb.

 

Cezhraničné prenosy

V prípade, že by sa vyskytla nutnosť prenosu osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) do krajín, v ktorých ochrana osobných údajov nedosahuje požadovaný stupeň ochrany, vykoná RUŽIČKA AND PARTNERS všetky potrebné kroky, aby bola zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov na úrovni ochrany vyžadovanej platným vnútroštátnym právom a vopred upozorní dotknuté osoby na takýto prenos a prijaté primerané záruky týkajúce sa prenosu dotknutých osobných údajov.

 

Bezpečnosť

RUŽIČKA AND PARTNERS využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby sa zabezpečila bezpečnosť dát pred prístupom neautorizovanými osobami, ich zmenou, zneužitím, vymazaním alebo stratou. Taktiež zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter týchto skutočnosti a dodržiavali povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k týmto skutočnostiam.

 

Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom

Platné všeobecne záväzné právne predpisy prinášajú dotknutým osobám viaceré práva vo vzťahu k spracúvaniu ich osobných údajov. Upozorňujeme Vás, že tieto práva môžu byť obmedzené v prípadoch, keď to ustanovuje platný všeobecne záväzný právny predpis.

Ide najmä o právo:

 • na informácie o účele a kategóriách spracúvaných osobných údajov,
 • na opravu, doplnenie, vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania, namietanie spracovania a dĺžky uloženia osobných údajov,
 • na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získanie prístupu k týmto osobným údajom,
 • byť informovaný o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu dotknutých osobných údajov
 • na informácie o tretích stranách, ktorým budú údaje zverené.

 

 

Súhlas a odvolanie súhlasu

Súhlas, ktorý dotknutá osoba poskytla na spracúvanie jej osobných údajov, zostáva platný až do jeho písomného odvolania.

Dotknutá osoba môže odvolať súhlas a žiadať, aby RUŽIČKA AND PARTNERS prestala spracúvať jej osobné údaje na niektorý z vyššie uvedených účelov, a to písomne alebo e-mailom, avšak len za predpokladu, že osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.

Po obdržaní písomnej žiadosti o zrušenie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, RUŽIČKA AND PARTNERS bezodkladne žiadosť spracuje a informuje Vás o dôsledkoch, ktoré by mohli mať vplyv na vaše práva a povinnosti.

Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo prevádzkovateľa na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ak takéto spracúvanie nie je podmienené Vašim súhlasom alebo existuje na spracúvanie iný zákonný dôvod.

 

Sťažnosť

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Návrh na začatie konania (sťažnosť) musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis dotknutej osoby,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila (napr. u Zamestnávateľa), alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

 

Vzor návrhu uverejní Úrad na ochranu osobných údajov na svojom webovom sídle.

 

Ako dotknutá osoba môžete uplatňovať svoje práva na privacy@r-p.sk. V prípade, že máte akékoľvek otázky vo vzťahu k Vašim osobným údajom, neváhajte nás kontaktovať.

 

[1] Podmienky ochrany osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb sú upravené samostatne.

[2] Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov, Slovenská advokátska komora, z 3. apríl 2018.

 

 
array(0) { }