Správy & Média

Inovatívny jadrový systém na výrobu energie či lepšie dezinfekčné účinky

Dátum: 17/12/2018

Mnohé slovenské startupy zabrzdí v práci legislatíva. Buď ich načas zdrží ochranný krok, ktorým musí byť ich inovácia právne dotiahnutá, alebo ich aktivita ustane úplne, pretože legislatíva nedefinuje postupy na ich oficiálnu činnosť. To sú jedny z mnohých scenárov, ktoré riešia študenti v rámci projektu Právnej kliniky.

Projekt vytvorila Právnická fakulta Univerzity Komenského v rámci rozvoja tzv. klinického právneho vzdelávania v spolupráci s JUDr. Alexandrou Andhov, LL.M., S.J.D., doc. JUDr. Ing. Matejom Kačaljakom, PhD. a advokátskou kanceláriou RUŽIČKA AND PARTNERS ako partnerom projektu z praxe. Projekt predstavuje inovatívny prístup k výučbe, ktorého cieľom je prepojenie teórie a praxe priamo vo vzdelávacom procese. V tomto zimnom semestri sa študenti venovali práve problematike startupov.

Zuzana Illýová, riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania z Právnickej fakulty UK na margo projektu hovorí: „Študentom tento predmet poskytuje dobrú možnosť získať praktické skúsenosti z korporátneho práva, z oblasti duševného vlastníctva a daňového práva. Tým, že získané vedomosti musia ihneď pretaviť do reálnej pomoci startupom, sú nútení problematike dobre porozumieť z praktického hľadiska. Stretnutia so startupmi dobre simulujú reálne rokovania s klientmi.“

Darina Parobeková z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS k startupom hovorí: „Podstata startupov je v tom, že na trh prinášajú konkrétnu inováciu a tú je potrebné z právneho hľadiska ochrániť a tiež dať startupu praktické parametre, aby mohol začať fungovať ako bežná komerčná firma. Veľakrát to nie je jednouchá cesta. Mnohé startupy svojou myšlienkou doslova predbehnú existujúcu legislatívu a je potom zložité nájsť im správny legálny rámec ochrany a aj na to, čo a akým spôsobom chcú robiť.“

Právna klinika pre startupy sa v teoretickej časti venovala rôznorodým právnym a čiastočne ekonomickým disciplínam, vrátane obchodného práva, práva duševného vlastníctva, daňového práva, ako aj podnikateľským financiám či obchodnému právu Európskej únie. Následne sa študenti stretli s vybranými startupmi, pre ktoré budú pripravovať právne stanoviská k problémom, s ktorými sa reálne začali stretávať. Väčšina prezentovaných firiem spolupracuje s Inkubátorom Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Právna ochrana unikátneho algoritmu či výnimka zo zákona na testovanie nového jadrového systému

Spoločnosť GOSPACE onoho času zarezonovala svojím projektom stratosferickej platformy v médiách, aj u komerčnej sféry. Je to jedna z mála space iniciatív u nás na Slovensku. Pavol Turčina, zakladateľ spoločnosti hovorí: „Rozhodli sme sa, že budeme v tejto oblasti realizovať ďalší vývoj, napríklad projekt SALSA pre European Space Agency, ale súčasne tak sme nechceli vsadiť všetko na jednu kartu. To vyústilo do toho, že sme časom identifikovali oblasť, v ktorej by sme mohli tiež podnikať a zužitkovať získané know-how a skúsenosti z predošlých projektov. Tou oblasťou je pre nás agenda smart cities, v ktorej sme sa sústredili na riešenie problémov s parkovaním.“ Novovzniknutý startup s názvom Fleximodo (spinoff spoločnosti GOSPACE) priniesol na trh vlastné unikátne riešenie. Pavol Turčina ďalej vysvetľuje: „Funkčné riešenie sme síce vytvorili, ale to nás postavilo hneď pred niekoľko otvorených právnych otázok. Vyvinuli sme niečo, čo je unikátne a potrebujeme to právne chrániť. Vyvstáva otázka, ako máme riešiť ochranu softvéru, hardvéru i algoritmu, na báze ktorého riešenie spoľahlivo funguje. Či to je vôbec možné. Riešenie budeme ponúkať komerčne, avšak otvorená je pre nás ochrana osobných údajov používateľov, ktorí budú produkovať dáta, ktoré by sme chceli využiť na ďalšie vylepšovanie riešenia.“ 

Z úplne inej oblasti sú právne problémy startupu Perunium s projektom RADIO CELL. Ján Škoviera vysvetľuje podstatu inovácie startupu: „Cieľom nášho projektu je vývoj a výroba najmenšieho jadrového systému na výrobu elektrickej energie. Toto zariadenie bude mať unikátne parametre. Odlišuje sa od iných veľmi malým objemom a obrovským výkonom. V rámci projektu máme v pláne vystavať laboratórny komplex, ktorý má slúžiť na vývoj funkčného prototypu. Ak toto uskutočníme, chceli by sme rozbehnúť sériovú výrobu a predaj na medzinárodnom trhu.“ Vzhľadom na zložitosť projektu a dennú prevádzku testovania prototypu sa RADIO CELL dostáva do situácie, že by preňho boli vhodné výnimky zo zákona. Ján Škoviera to vysvetľuje: „Náš projekt je postupnosťou krokov veľmi náročný. Na to sú tiež naviazané nemalé financie. Dosiaľ naňho neexistuje taká právna úprava, aby sme ho mohli začať procesovať automaticky. Musíme žiadať Úrad jadrového dozoru o viaceré stanoviská, schválenia testovaní. Tu sa dostávame do problému, pretože pre nás by boli ideálne výnimky v zmysle obrátenia postupnosti krokov. Aby sme najprv mali stanoviská z úradu a až následne mohli pripravovať potrebné žiadosti či schváliť testovania v zrýchlenom režime.“

Narazili sme aj na definíciu „dezinfekčné“

Značka CHISTEE vznikla ako výsledok deväťročného výskumu. Na slovenský trh priniesla 100 % prírodné čistiace prostriedky s výnimočnými antibakteriálnymi účinkami. Tie testovalo a potvrdilo aj laboratórium molekulárnej biológie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Trnave. Peter Faltus, zakladateľ značky hovorí: „Trhovo sa nám začalo dariť. Paradoxne zaujímavé mantinely rozvoja nám dáva legislatíva a 100% prírodné zloženie našich produktov. Je množstvo oblastí, kde by sa naše čistiace koncentráty dali veľmi účinne využiť a kde je zdravé či ekologické čistenie nevyhnutnosť. Napríklad v nemocniciach, žiaľ, nemôžu byť naše produkty používané na dezinfekciu prostredia nakoľko podľa legislatívy SR neobsahujú ani jednu z chemických látok, ktoré sú uznané ako dezinfekčné a môžu sa legálne používať v prostredí nemocníc. Preukázali sme pritom aj schopnosť našich produktov zastaviť množenie baktérii a mikroorganizmov, čím tieto organizmy nedostávajú šancu získať odolnosť voči čistiacemu prostriedku. Našťastie legislatíva neobmedzuje možnosti  čistenia a dekontaminácie, ktoré predchádzajú samotnej dezinfekcii.

Ako vidí prezentované problémy startupov advokátska kancelária z praxe

Darina Parobeková z kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS sa dlhodobo venuje problematike duševného vlastníctva. Viedla program spolu s kolegami z fakulty: „Právne problémy, ktoré startupy prezentovali sú z pohľadu praxe veľmi zaujímavé. Mnohé z nich sú v kategórii tzv. chronických problémov, s ktorými sa stretávajú všetky startupy a súvisia so základnou ochranou ich inovatívnej myšlienky. A potom je tu skupina problémov, ktoré sú naopak veľmi špecifické, priam unikátne, vždy úmerne k oblasti, v ktorej sa startup pohybuje. To obohatí nielen študentov, ale aj nás právnikov s dlhodobou praxou. Startupom spolu so študentmi pomôžeme teraz nielen s vyriešením ich akútnych problémov, ale upozorníme ich aj na to, čo je potrebné z právneho hľadiska riešiť v ďalších fázach ich fungovania.

Startupom pomáha aj Vedecký park Univerzity Komenského

S prepojením startupov s mladými právnikmi pomáhal podnikateľský Inkubátor Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho zameranie a aktivity viac približuje Ing. Miriam Marčišová, PhD: „Vedecký park ako taký sa prioritne zameriava na výskum a vývoj v oblasti biomedicíny, enviro-medicíny, bio informatiky, biotechnológií a súvisiacich ekologických inovácií. Inkubátor, ktorý je súčasťou Vedeckého parku od roku 2017, sa špecializuje predovšetkým na podporu inovatívnych startupov a spin-offov v uvedených oblastiach. Platformu Inkubátora sme však na základe záujmu zo strany študentov rozšírili aj o ďalšie aktivity. Študentom všetkých fakúlt UK ponúkame viacero formátov, v rámci ktorých riešime komplexné podnikateľské témy. Našim cieľom je, aby študenti získali čo najviac správnych podnetov na to, aby boli sami schopní generovať vlastné nápady a rozvinúť ich do reálnej a inovatívnej podnikateľskej príležitosti.

 
array(0) { }