Správy & Média

Práva účastníka konania vs práva stavebníka alebo Kto z koho

Dátum: 30/11/2017

Je nejasná úprava v stavebnom zákone a správnom poriadku zneužívaná inými osobami na úkor stavebníka? Alebo poskytuje primeraný zákonný rámec, definujúci práva a právom chránené záujmy tretích osôb, ktoré majú byť účastníkmi stavebného konania a na ktorých námietky sa musí prihliadať?

Okruh účastníkov stavebného konania je, okrem účastníkov výslovne určených stavebným zákonom, často zúžený na vlastníkov susedných nehnuteľností. Správny poriadok však hovorí, že účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo u koho tieto môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až kým sa preukáže opak. Z toho vyplýva, že každý, kto sa subjektívne oprávnene domnieva, že rozhodnutím v stavebnom konaní môžu byť dotknuté jeho práva alebo právom chránené záujmy a kto využije všetky dostupné opravné prostriedky, bude účastníkom konania, až kým sa nepreukáže opak. Opak sa môže preukázať v samotnom rozhodnutí stavebného úradu, ak tento vyrieši námietky účastníka, alebo až právoplatným rozsudkom o platnosti stavebného povolenia.

Stavebník dovtedy nemá istotu, či stavebné povolenie je platné, resp. zostane platné. Tretia osoba pritom môže „zneužiť“ svoje domnelé právo na ochranu svojich záujmov až tak, že tento výkon je subjektívne vnímaný ako šikanózny a na úkor stavebníka. Natíska sa tak otázka, či takéto právo má byť „vyšším“ právom ako právo stavebníka na určitú právnu istotu. Isté zlepšenie a riešenie badať v úprave Správneho Súdneho Poriadku.

Pomohlo by, keby stavebný zákon jasne upravil, čo všetko sú práva a právom chránené záujmy osôb. A to tak, aby sme sa vyhli zneužitiu postavenia stavebníka a aj výkonu práv treťou osobu na úkor stavebníka, napr. na účely získania nenáležitého prospechu zo stavebného konania či predĺženia konania. To nemá mať za následok poprieť niekoho práva, ale garantovať určitú právnu istotu a aj jednotnosť stavebných úradov v rozhodovaní v podobných veciach.

Mgr. Sylvia Szabó
Partner

 
array(0) { }