Ochrana súkromia pre klientov

Ochrana súkromia pre klientov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto Podmienky ochrany súkromia pre klientov RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. dopĺňajú naše Všeobecné podmienky ochrany súkromia zverejnené na našej webstránke http://r-p.sk/sk/privacy-statement/ a bližšie vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame v rámci advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., so sídlom: Vysoká 2/B, Bratislava, IČO: 36 863 360 (ďalej len „My“) osobné údaje našich klientov pri poskytovaní právnych služieb.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb, môžete nás kontaktovať e-mailom na privacy@r-p.sk,  alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len “GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby[1], tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími právnymi a stavovskými predpismi. Okrem iného tiež dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len “SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie na základe poverenia advokáta osobami ako sú odborní zamestnanci a koncipienti. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.  

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
  • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
  • chrániť naše oprávnené záujmy, oprávnené záujmy našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ podľa GDPR

Súvisiace predpisy

Poskytovanie právnych služieb

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)

Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník a iné

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR a iné

Výkon funkcie oprávnenej osoby podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a plnenie zmluvy o kontrolnej činnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov advokátov alebo tretích osôb

Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

GDPR, Občiansky zákonník,  Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch a iné

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zákon o advokácií, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník a iné

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Advokátska kancelária má niekedy záujem použiť Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, pre ktorý ste nám ich poskytli, a to vtedy, ak tým sledujeme naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy tretích osôb. To však neznamená, že môžeme osobné údaje použiť na akékoľvek aktivity. V prípade, ak chceme použiť Vaše osobné údaje, vykonáme test na zistenie, či nad našimi záujmami neprevažujú tie Vaše alebo či by sme takýmto spôsobom neprimerane nezasiahli do Vašich základných práv a slobôd. Vo všeobecnosti využívame niektoré údaje na marketingové účely, a to zvyčajne vo forme zoznamu emailových adries, na ktoré posielame novinky z rôznych právnych oblastí alebo pozvánky na rôzne spoločenské akcie, konferencie či recepcie alebo ako referencie k našim službám, ale aj na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov. Napriek tomu, že robíme test primeranosti, môže sa stať, že ako dotknutá osoba máte dôvod namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v niektorej konkrétnej situácii. Na tieto účely nám môžete kedykoľvek poslať svoje námietky, ktorými sa budeme riadne zaoberať a v prípade, že na našej strane neexistujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme pokračovať v takomto spracúvaní. Odôvodnené námietky môžete kedykoľvek poslať na privacy@r-p.sk.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb (najmä odborní zamestnanci a koncipienti), zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, prípadne iným profesionálnym poradcom (napr. audítorom), SAK (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo inej podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci[2], sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme zákonnú povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najdlhšie dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle nášho Spisového poriadku, ktorý zohľadňuje ustanovenie § 29 ods. 4  Zákona o advokácii, a ktorý podlieha pravidelnej revízii. Vo všeobecnosti možno uviesť, že osobné údaje nachádzajúce sa v klientskom spise spracovávame minimálne po dobu 10 rokov od jeho uzatvorenia.

Na advokátov, vrátane našej advokátskej kancelárie, sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. nám bránia v skartácií niektorých dokumentov. Napríklad:

  • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
  • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
  • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu (momentálne takúto povinnosť nemáme);
  • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, SAK, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu.

Ďalej máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú; právo na vymazanie, právo na informácie, právo na prenosnosť údajov a právo na obmedzenie spracúvania, to všetko za predpokladu, že sú na to splnené zákonné podmienky.

 

Ako náš klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient. ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom, ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov z dôvodu porušenia ochrany Vašich osobných údajov advokátom.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa stiahnu do Vášho internetového prehliadača pri používaní našej stránky. Tieto súbory slúžia na zľahčenie pohybu po tejto stránke. Súbory cookies je možné kedykoľvek vypnúť v nastaveniach Vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že takýto krok môže spôsobiť nemožnosť využitia niektorých funkcii stránky. Súbory cookies sa vo Vašom počítači uschovávajú po rôznu dobu. Prostredníctvom webovej stránky (súbormi cookies) zbierame údaje o IP adrese, o prehliadači z ktorého bola webová stránka http://www.r-p.sk/ navštívená, o lokalite z ktorej bola prezeraná a o dĺžke trvania prezerania. Súbory cookies používame za účelom marketingovej, ako aj pracovnej komunikácie.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo inou vhodnou formou.

Pre ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov z našej strany prosím navštívte naše Všeobecné podmienky ochrany súkromia na http://r-p.sk/sk/privacy-statement/ alebo nám napíšte email na privacy@r-p.sk

 

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

[2] Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.

 
array(0) { }