Hospodárska súťaž a všeobecná regulácia vybraných sektorov

Prax našej advokátskej kancelária v oblasti ochrany hospodárskej súťaže zahŕňa celú škálu právnych aspektov nekalosúťažného konania, dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže, povoľovania koncentrácie tak na národnej, ako aj na európskej úrovni aj zastupovanie v konaní pred súdmi o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Protimonopolného úradu. Poskytujeme podporu v konaniach o udeľovanie povolení a licencií v sektore energetiky, vo farmaceutickom priemysle a v iných regulovaných odvetviach a poradenstvo v problematike cenovej regulácie.

Právnici
array(0) { }