Daňové právo

Uvedomujúc si narastajúci význam daňového práva v každodennej činnosti našich klientov, ale aj pri významnejších transakciách naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo aj v tejto oblasti. Naši daňoví špecialisti úzko spolupracujú s ostatnými právnymi poradcami v rámci našej kancelárie pri korporátnych transakciách, reštrukturalizáciách, pri nadobúdaní a prevádzaní nehnuteľností, ako aj pri uzatváraní rôznych obchodov, posudzujúc ich daňovoprávne konzekvencie a navrhujúc optimálne riešenia.

Vychádzajúc z našich skúsenosti poskytujeme právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

  • Daňovoprávne aspekty prevodov vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vrátane medzinárodného lízingu nehnuteľností
  • Posúdenie obchodných zmlúv z hľadiska daňového práva
  • Poradenstvo v oblasti zdaňovania v rámci medzinárodných transakcií vrátane fúzií, akvizícií, reštrukturalizácií
  • Poradenstvo v oblasti daňových otázok projektového a štrukturálneho financovania
  • Daňové aspekty privatizačných procesov a daňové due dilligence
  • Príprava odborných stanovísk k problémom klientov vo všetkých oblastiach daňového práva
Kľúčové kontakty
array(0) { }