Procesné právo a arbitráž

Naša advokátska kancelária v rámci komplexného právneho poradenstva zastupuje klientov v konaniach pred súdmi či orgánmi štátnej správy pri ochrane ich práv v občianskoprávnych aj v obchodných sporoch, v správnom súdnictve či pri ochrane ústavných práv v konaniach pred Ústavným súdom, ako aj v konaniach pred európskymi inštitúciami. Okrem súdnych konaní poskytujeme aj zastupovanie a poradenské služby v rámci rozhodcovských konaní nielen pred vnútroštátnymi, ale najmä zahraničnými arbitrážnymi inštitúciami a v rámci alternatívneho riešenia sporov. Súčasťou nášho právneho poradenstva sú aj právne služby v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania.

Vychádzajúc z našich skúsenosti poskytujeme právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

 • Spory na ochranu vlastníckeho práva
 • Konania v rámci nekalej súťaže a hospodárskej súťaže
 • Konania na náhradu škody v špecifických obchodnoprávnych sporoch a z korporátnych dohôd
 • Spory o plnenia zo zmlúv z oblasti stavebného práva
 • Pracovnoprávne spory
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Obchodnoprávne spory
 • Preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi
 • Konania pre Ústavným súdom
 • Spory o náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom
 • Konkurzné a reštrukturalizačné konanie

 

 

Kľúčové kontakty
array(0) { }