Pracovné právo

Poskytujeme právne služby v oblasti pracovného práva pre širokú škálu klientov pôsobiacich v rôznych priemyselných odvetviach. V rámci nášho poradenstva sa podieľame na tvorbe pracovných zmlúv a zakladaní iných pracovnoprávnych vzťahov aj na ich ukončovaní. Máme významné skúsenosti v poradenstve v súvislosti s dočasným prideľovaním zamestnancov (expertov) na Slovensku i cezhranične. V neposlednom rade zastupujeme klientov aj v konaniach pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch a pred  orgánmi inšpekcie práce.

array(0) { }